Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Upadłość konsumencka - czym jest?

Upadłość konsumencka - czym jest?

Zwykle upadłość kojarzymy tylko z firmami. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że upadłość możemy też ogłosić sami, jako konsumenci. Wówczas mowa o tak zwanej upadłości konsumenckiej. Na jakich zasadach jest ona ogłaszana i kto może z niej skorzystać?

W roku 2016 upadłość konsumencką ogłosiło ponad 4,5 tysiąca osób. Dzisiaj jest to zdecydowanie prostsze i tańsze niż przed laty, co powoduje, że coraz więcej osób składa woski o upadłość.

Przede wszystkim od 2015 roku dłużnicy nie muszą już udowadniać, że do powstania niewypłacalności doszło nie z ich winy, chociaż, oczywiście, nie można umyślnie doprowadzić do długu i złożyć wniosku o upadłość. Dodatkowo także zmniejszyły się wszelkiego rodzaju koszty – aktualnie wniosek to tylko 30 złotych. Następnie, jeśli dłużnik jest w złej sytuacji finansowej, może też uzyskać zwolnienie z kosztów postępowania. Dodatkową zmianą było ustalenie planu spłaty z maksymalnym czasem zapłaty za stare długi – to 36 miesięcy.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Procedura tego rodzaju przewidziana jest dla osób, które z różnych przyczyn znalazły się „pod ścianą” i nie są w stanie dalej regulować swoich zobowiązań. Jednak, jak wskazaliśmy wcześniej, do takiej sytuacji nie powinno dojść w wyniku działania umyślnego czy też niedbalstwa, ale wskutek sytuacji życiowej.

Tutaj też interpretacje są różne. Przykładowo, niewystarczającą przesłanką do upadłości konsumenckiej jest utrata pracy. Gdy jednak utracie pracy towarzyszyły inne okoliczności, na przykład ciężka choroba, rozwód, wówczas są to już odpowiednie przesłanki dla sądu, aby rozpatrzyć wniosek o upadłość. jesienna-pozyczka

Z czym wiąże się upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka nie oznacza, że długi zostają po prostu anulowane. Całkowite umorzenie zobowiązań ma miejsce tylko w nielicznych przypadkach. W celu spłaty zadłużenia dochodzi do licytacji majątku dłużnika i spłaty wierzycieli. Zajęciu nie podlegają wszystkie składniki majątku, ale tylko te o faktycznej wartości rynkowej, które są możliwe do zbycia.

Majątkiem tym może być dom, mieszkanie, działka, samochód. W przypadku licytacji nieruchomości dłużnik otrzyma dodatkowo z ceny sprzedaży środki na wynajem mieszkania dla swojej rodziny przez okres 24 miesięcy.

Plan spłaty przy upadłości konsumenckiej

Jeśli licytacja nie pokryje zobowiązań, dochodzi do przygotowania planu spłaty i oddłużenia. Plan ten przygotowywany jest w tak, aby dłużnik mógł poradzić sobie ze spłatą zadłużenia, ale jednocześnie nie doszło do znacznego pogorszenia jakości życia jego oraz jego rodziny. Aktualnie plan ten może obowiązywać przez nie więcej niż 3 lata. W szczególnych przypadkach sąd może też zrezygnować z przygotowania planu spłaty.

Po sumiennym stosowaniu się do planu spłat zobowiązania niespłacone w toku postępowania zostają umorzone, a dłużnik jest całkowicie oddłużony. Może wobec tego kontynuować swoje życie z „czystą kartą”. Zatem upadłość konsumencka pozwala dłużnikowi na godne życie, ale jednocześnie też koncentruje się na maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.