Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Urlop na żądanie – co warto o nim wiedzieć?

Urlop na żądanie – co warto o nim wiedzieć?

Pracownicy mają prawo nie tylko do urlopu wypoczynkowego, ale również do urlopu na żądanie. Do urlopu na żądanie mają prawo ci pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę a którzy mają uprawnienia do urlopu wypoczynkowego. W skali roku pracownik ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie bez względu na liczbę pracodawców u których realizował pracę czy liczbę należnych dni urlopowych.

Urlop na żądanie może być wykorzystany przez pracownika zarówno w ramach pojedynczych dni, a także w formie jednego okresu czterech dni. Bardzo ważne jest natomiast decydowanie się na zgłoszenie urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Kodeks pracy nie określa czy takie zgłoszenie ma być w godzinach planowanego rozpoczęcia pracy cz też przed rozpoczęciem pracy. Zgłoszenie chęci wzięcia urlopu na żądanie pracownik może zgłosić również w różnych formach, czyli ustni, poprzez e-mail, telefon, fax.

W planach urlopowych nie są ustalana urlopy na żądanie a jedynie dni urlopu wypoczynkowego. Zatem pracodawca nie ustala z pracownikiem terminów, w których może on wykorzystać urlop na żądanie. Jednak zdarza się, że pracodawcy zapisują w swoich regulaminach pracy, że pracownik ma obowiązek przedstawienia wniosku również dotyczącego urlopu na żądanie. Jeśli pracownik nie ma możliwości złożenia takiego wniosku w dniu zgłoszenia urlopu wówczas powinien to zrobić w dniu po powrocie do pracy.

Odmowa udzielania urlopu na żądanie

Zdarza się, że pracodawcy nie chcą wyrazić pracownikowi zgody na urlop na żądanie uznają taki urlop za bezpodstawny. Natomiast zgodnie z orzeczeniami wyroków sądowych w przypadku gdy sytuacja jest wyjątkowa czy też uzasadniona przez pracownika wówczas pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi zgody na udzielenie urlopu na żądanie.

Jednocześnie takie informacje znajdują się również w przepisach ogólnych kodeksu pracy. Jedynym powodem wskazywanym jako pozwalający na odmowę pracownikowi urlopu na żądanie przez pracodawcę jest sytuacja gdy w przedsiębiorstwie nie może zostać zachowany tok pracy w przypadku nieobecności pracownika, gdyż pracodawca nie ma żadnej możliwości by zastąpić pracownika. jesienna-pozyczka

Za bezpodstawne staranie się o uzyskanie urlopu na żądanie uznawane są takie sytuacje, w których pracownik wie o możliwej nieobecności w pracy. Jeśli sytuacja nie była nagła i losowa w przypadku starania się przez pracownika o urlop na żądanie wówczas pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu. W przypadku gdy pracownik z wyprzedzeniem wie o nieobecności w pracy powinien skorzystać z innych form usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Brak konieczności podawania przyczyny

Pracownik nie jest zobowiązany do podawania przyczyny decydowania się na wzięcie urlopu na żądanie. To po stronie pracodawcy leży ewentualna konieczność udowodnienia, że pracownik wiedział o swojej nieobecności czy też udowodnienia, że pracownik nie wziął urlopu ze względu na losowy wypadek czy nagłą sytuację. W kodeksie pracy urlop na żądanie jest wskazany jako przywilej pracownika.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.