Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Ustawowa wspólność majątkowa a rozwód

Ustawowa wspólność majątkowa a rozwód

Przy rozwodzie dochodzi między innymi do podziału majątku. Jednocześnie każdy rozwód może prowadzić do poważnych komplikacji majątkowych pomiędzy małżonkami.

Z tego powodu niezbędne jest rozważenie sytuacji czy warto z podziałem majątku iść do sądu, czy też lepszym rozwiązaniem będzie dojście do porozumienia przed sprawą sądową lub w ramach negocjacji w ramach sprawy sądowej.

Jednocześnie przy sprawach sądowych można spotkać się zarówno z sytuacją gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową, a także można również mieć wspólność majątkową. W tym drugim przypadku wspólność ustaje w ramach rozwodu i musi nastąpić rozdzielność majątkowa.

Należy jednocześnie brać pod uwagę, że wspólność majątkowa, która ustaje nie przekłada się na brak występowania wspólnego majątku małżonków, gdyż zmienia się jedynie charakter takiego majątku.

Majątek małżonków obejmuje zawsze dotychczasowy majątek odrębny małżonków, a także udział dotyczące majątku wspólnego. Jednocześnie majątek, który jest objęty wspólnością po rozwodzie przestaje być współwłasnością łączną. Staje się on współwłasnością w częściach ułamkowych. Małżonek wówczas może rozporządzać procentowym udziałem w przedmiotach majątku. jesienna-pozyczka

Majątek po rozwodzie

Małżonkowie mogą dzielić majątek wspólny w sposób dobrowolny. Jednocześnie mogą oni decydować się również na złożenie winsoku o podział do sądu rejonowego, do sądu, który zajmował się orzekaniem o rozwodzie.

Należy również brać pod uwagę, że podział majątku może obejmować wspólny i cały majątek. Jednocześnie może to dotyczyć tylko podziału majątku ograniczonego do części.

Podział majątku

Przy podziale majątku sąd może zdecydować się zarówno na podział na dwie równe części jak też na podział na nierówne części. W tym drugim przypadku sąd ustala między innymi nakład poniesiony przy tworzeniu wspólnego majątku przez małżonków.

Dodatkowo liczone są wydatki, a także ustalane jest, jakie elementy majątku wyszły z niego. Małżonkowie mogą również żądać uwzględnienia stopnia, w którym przyczynili się do powstania majątku. Ogólne zasady podziału majątku dotyczą także mieszkania.

Mieszkanie czy dom może podlegać podziału wraz z majątkiem wspólnym. Inna sytuacja występuje jedynie w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Rozdzielność majątkowa

Wielu małżonków przed zawarciem małżeństwa decyduje się intercyzę. W trakcie trwania małżeństwa dochodzić może również do podziału majątku. jesienna-pozyczka

Wówczas majątek dzielony jest inaczej, gdyż wyłączone są z majątku takie części, które nie stanowią wspólnego majątku. Jednocześnie w sądzie można zawsze decydować się na ugodę. Wówczas można samodzielnie dokonać sprawiedliwego podziału majątku bez uczestnictwa ze strony sądów.

Ma to znaczenie choćby gdy chce się ograniczyć czas trwania sprawy rozwodowej. Im dłużej trwa sprawa rozwodowa tym znacznie ważniejsze staje się by decydować się na skrócenie takiej sprawy rozwodowej, gdyż może się to wiązać z bardzo dużymi kosztami. Ugody sądowe pozwalają na znaczne przyśpieszenie czasu trwania rozwodowych spraw.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.