Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Zachowek – komu się należy? Ile wynosi zachowek?

Zachowek – komu się należy? Ile wynosi zachowek?

Najbliższym spadkodawcy przysługuje prawo do otrzymania zachowku, gdy zostali oni pominięci w zapisach testamentowych lub darowiznach przekazanych przez spadkodawcę przed jego śmiercią. Kto jest uprawniony do otrzymania zachowku?

Zachowek jest określoną kwotowo częścią wartości spadku, który przypadłby spadkobiercy w myśl przepisów dziedziczenia ustawowego. Wobec tego osoby, które są uprawnione do zachowku, nie mogą ubiegać się o wydanie rzeczy wchodzących w skład spadku ani nie mogą rościć sobie praw do jakiegokolwiek składnika majątku wchodzącego w spadek. Osoby te mogą otrzymać w ramach zachowku jedynie określoną kwotę pieniężną.

Głównym celem instytucji zachowku jest ochrona interesów osób najbliższych spadkodawcy. Ma on za cel chronić członków bliskiej rodziny przed niekorzystnym rozporządzeniem majątku przez spadkodawcę w testamencie czy w formie darowizn. Oczywiście, z tego powodu zachowek bywa również powodem częstych sporów sądowych pomiędzy spadkobiercami.

Uprawnieni do zachowku

Osobami, które są uprawnione do otrzymania zachowku, są zstępni spadkodawcy, czyli jego dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej, a także jego małżonek. Gdy w momencie śmierci spadkodawca nie miał zstępnych, wtedy prawo do zachowku dotyczy małżonka oraz rodziców. Warto jednak wskazać, że roszczenie nie przysługuje rodzeństwu spadkodawcy, a także jego dalszym krewnym i powinowatym.

Spośród wymienionych powyżej osób zachowek przysługuje jedynie tym, którzy faktycznie mogliby odziedziczyć spadek na mocy dziedziczenia ustawowego.

Roszczenie o zachowek nie przysługuje:

• osobom wydziedziczonym w testamencie

• osobom uznanym za niegodne dziedziczenia orzeczeniem sądu

• osobom, które odrzuciły spadek

• małżonkowi, przeciwko któremu spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, przy czym żądanie to było uzasadnione

• małżonkowi pozostającemu ze spadkodawcą w separacji

• osobom, które zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia

W powyższych przypadkach o zachowek mogą ubiegać się zstępni, czyli mogą otrzymać go dzieci, wnukowie, prawnukowie i tak dalej tych osób, które zostały uznane za niegodne dziedziczenia, odrzuciły spadek, zostały wydziedziczone, zrzekły się dziedziczenia pod warunkiem, że zrzeczenie nie obejmuje zstępnych.

Ile wynosi zachowek?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, roszczenie o zachowek przysługuje tym uprawnionym osobom, które nie otrzymały należnej części majątku spadkowego w drodze dziedziczenia, w postaci zapisu czy jako darowizna. Do zapłaty zachowku w pierwszej kolejności zobowiązani są spadkobiercy, którzy otrzymali spadek.

Wysokość zachowku wynosi połowę wartości udziału spadkowego, który przypadłby osobie uprawnionej przy dziedziczeniu ustawowym. Gdy osoba uprawniona do zachowku jest małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, wówczas zachowek to dwie trzecie wartości udziału spadkowego.

Przy ustalaniu wysokości zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, z kolei dolicza się darowizny i zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.

W razie problemów z uzyskaniem zachowku warto skontaktować się z prawnikiem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.