Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Ustanie stosunku pracy a zakaz konkurencji

Ustanie stosunku pracy a zakaz konkurencji

Wokół zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy narosło wiele mitów. Warto wobec tego przypatrzeć się tej sprawie nieco bliżej. Kiedy stosuje się taki zakaz? Co on oznacza dla pracownika? Co może grozić za jego złamanie?

Pracodawcy mają możliwość zabezpieczenia swoich interesów przed niepożądanymi zachowaniami osób obecnie zatrudnionych, a także byłych pracowników poprzez podpisanie tak zwanej umowy o zakazie konkurencji.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy umowa o zakazie konkurencji może być zawarta na czas trwania stosunku pracy, a także na czas określony po ustaniu stosunku pracy, czyli po rozwiązaniu umowy o pracę.

Działalność konkurencyjna

Głównym celem umowy o zakazie konkurencji jest powstrzymanie pracownika przed pracą w konkurencyjnej firmie, co mogłoby naruszyć interes obecnego pracodawcy.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że pracodawca w takiej umowie nie może zakazać pracownikowi wykonywania jakiejkolwiek pracy. Może być to tylko aktywność konkurencyjna w stosunku do jego działalności. Zakres zakazu konkurencji musi być zatem wyznaczony jak najbardziej precyzyjnie. jesienna-pozyczka

Forma umowy o zakazie konkurencji

Umowa taka musi być podpisana pisemnie pod rygorem nieważności – umowa inna niż pisemna nie będzie wywoływała skutków prawnych.

Pracodawca może przy tym uzależnić zawarcie z pracownikiem umowy od podpisania umowy o zakazie konkurencji.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Skupmy się tutaj na sednie tematu, czyli na zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Najczęściej dotyczy to przypadków, gdy pracownik ma dostęp do informacji, których ujawnienie mogłoby spowodować szkodę u jego dotychczasowego pracodawcy.

W umowie o zakazie konkurencji trzeba określić czas obowiązywania zakazu po ustaniu stosunku pracy i wysokość odszkodowania od pracodawcy dla pracownika z tytułu podpisania takiej umowy.

Kiedy dochodzi do ustania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy może przestać obowiązywać także przed terminem wskazanym w umowie. Gdy dojdzie do ustania zakazu, pracownik może podjąć działalność konkurencyjną.

Możliwe jest to wtedy, gdy dochodzi do ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz, a także wtedy, gdy pracodawca nie wywiązał się z obowiązku wypłaty odszkodowania dla pracownika (nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji). jesienna-pozyczka

Oczywiście, były pracownik także ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez naruszenie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Informacje o karze umownej mogą być zawarte w umowie lub może mieć wysokość zależnie od stopnia winy.

O czym trzeba pamiętać?

• zakaz konkurencji nie jest powszechny i absolutny

• stroną umowy o zakazie konkurencji może być każda osoba fizyczna, która ma status pracownika, czyli posiada umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy

• umowa o zakazie konkurencji jest umową odrębną w stosunku do umowy o pracę, może być zawarta wraz z nią albo później

• umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest elementem stosunku pracy, w konsekwencji wynikające z niej zobowiązania do wypłaty odszkodowania nie przechodzą na nowego pracodawcę

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.