W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Zakupy online – rękojmia a gwarancja

Zakupy online – rękojmia a gwarancja

Przy zakupach on-line także może zdarzyć się, że dostarczone do nas przedmioty po jakimś czasie przestają działać sprawnie. Wówczas mamy najczęściej dwie opcje – rękojmię oraz gwarancję. Czym różnią się one pomiędzy sobą?

Spis treści

Terminy rękojmi i gwarancji często są ze sobą mylone. Warto jednak pamiętać o tym, że tak naprawdę są to dwie różne procedury, które mają też inne skutki dla konsumenta. Czym jest rękojmia, a czym gwarancja? Z czego warto skorzystać, gdy dochodzi do usterki przedmiotu kupionego on-line? Jak go dostarczyć do sprzedającego?

Rękojmia

Rękojmia, która określana jest też często jako reklamacja, niemniej jest to szerszy termin, przysługuje klientowi zgodnie z przepisami prawa wtedy, gdy towar ma wadę. Z takiego uprawnienia możemy skorzystać w sytuacji, gdy:

  • towar nie działa tak, jak powinien w terminie 2 lat od zakupu
  • towar nie nadaje się do tego, do czego jest przeznaczony
  • towar nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca
  • towar jest niekompletny, nie ma wszystkich elementów

Warto przy tym zaznaczyć, że przyczyną reklamacji mogą być tylko te wady, o których konsument nie wiedział w chwili dokonania zakupu – zawarcia umowy.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, rękojmia przysługuje konsumentom na okres 2 lat, czyli w terminie 2 lat od momentu dokonania zakupu sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru. Zatem jeśli zauważamy wady, powinniśmy poinformować w tym terminie sprzedającego – sklep, który następnie ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji. wiosenna-pozyczka

Wiele sklepów organizuje dla klientów przesyłkę przedmiotu, ale zdarza się, że musimy dostarczyć ją samodzielnie – najlepiej wysłać ją wtedy przesyłką poleconą czy kurierską. Do przesyłki powinniśmy też dołączyć dokumentację wskazaną przez sprzedającego. Możemy skorzystać z gotowych wzorów, które dostępne są na stronach sklepów.

Następnie sprzedawca ma 14 dni od otrzymania towaru i pisemnego oświadczenia na rozpatrzenie reklamacji. Gdy nie wywiąże się z tego obowiązku w tym czasie, przyjmuje się, że uznał on żądanie konsumenta. Jeśli reklamacja nie będzie uznana, wówczas konsument może zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów inspekcji handlowej.

Gwarancja

Gwarancja jest z kolei dobrowolnym świadczeniem producenta danego towaru, zatem gwarancji nie udziela nam sklep – sprzedający, ale producent. Wobec tego wtedy, gdy będziemy chcieli skorzystać z gwarancji, powinniśmy skontaktować się z producentem zgodnie z jego wskazaniami.

Gwarancja nie ma podparcia w przepisach prawa, wobec tego nie stosuje się tutaj wskazanych powyżej terminów. Firma udzielająca gwarancji może ustalać je samodzielnie zgodnie ze swoją polityką. Wobec tego może okazać, że dla konsumenta gwarancja nie jest wcale najkorzystniejszym rozwiązaniem – może trwać o wiele dłużej. Jednak dużo zależy od firmy, ponieważ są też i takie, które dbają o klienta i szybko i korzystnie dla klientów załatwiają procedury gwarancyjne.

Dokładne informacje o procedurze gwarancji oraz reklamacji można znaleźć na stronach internetowych sklepów i producentów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.