Alimenty na dziecko – kto musi je płacić?

Alimenty na dziecko – kto musi je płacić?

Gdy dochodzi to rozwodu pomiędzy małżonkami, którzy mają wspólne dziecko lub dzieci, pojawia się również tematyka alimentów. Zgodnie z prawem, obowiązkiem każdego rodzica jest zapewnienie swojemu dziecku utrzymania aż do momentu, w którym będzie ono mogło utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z jego majątku są wystarczające.

Tematyka alimentów na dziecko wzbudza wiele dyskusji. Niestety, w Polsce panuje społeczne przyzwolenie na niepłacenie alimentów. W związku z tym dłużnicy alimentacyjni są winni łącznie swoim dzieciom ponad 10 miliardów złotych. Rodzice, pod opieką których pozostaje dziecko czy dzieci, nierzadko mają dużo problemów z uzyskaniem pieniędzy od byłego partnera.

Kto płaci alimenty na dziecko?

Zasadniczo pierwszą osobą, która zobowiązana jest do płacenia alimentów na dziecko, jest rodzic, który nie opiekuje się dzieckiem – w Polsce najczęściej jest to ojciec, ale, oczywiście, są również kobiety, które płacą alimenty na dziecko pozostające w opiece partnera.

Warto jednocześnie wskazać, że w przypadku braku zapłaty zasądzonych alimentów przez osobę do tego zobowiązaną możliwe jest dochodzenie ich od członków rodziny.

Alimenty płacone są na dziecko nie tylko do 18. roku życia, ale również ponad ten wiek. Decyduje tutaj nie sam wiek dziecka, ale to, czy jest ono w stanie utrzymywać się samodzielnie. Gdy dziecko studiuje, wówczas alimenty także powinny być płacone. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z nich wtedy, gdy dziecko zaniedbuje naukę i uporczywie nie podejmuje pracy.

pozyczka-online-na-lato

Ponadto istnieje szereg innych przypadków, gdy możliwe jest zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego.

Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego?

• gdy dochody z majątku dziecka są wystarczające do pokrycia kosztów jego utrzymania i wychowania

• gdy dziecko jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby z innych źródeł, na przykład z pobieranej renty rodzinnej, z pobieranego stypendium, z dochodów uzyskanych z majątku rodzeństwa, z którym się wyhoduje, z innych uzyskiwanych zarobków, w takim zakresie, w jakim powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców

Wobec tego w takich sytuacjach nie ma obowiązku płatności alimentów – oczywiście, powinno być to potwierdzone także przez sąd. Zdarza się, że zdolność do samodzielnego utrzymywania się dziecko ma już przed ukończeniem 18. roku życia.

Z drugiej strony istnieje szereg przypadków, które nie powodują ustania obowiązku alimentacyjnego. Prezentujemy je poniżej.

Ustania obowiązku alimentacyjnego nie powodują:

• zawarcie małżeństwa przez dziecko – gdy nie jest ono jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie

pozyczka-online-na-lato

• niemożność samodzielnego utrzymania się dziecka z powodu ułomności cielesnej, psychicznej czy nieuleczalnej choroby

• niemożność samodzielnego utrzymania się dziecka pełnoletniego, wskutek jego niezdolności do pracy, choćby była ona spowodowana alkoholizmem czy narkomanią

• niezdolność samodzielnego utrzymania się przez dziecko pełnoletnie, należycie przygotowane do wykonywania zawodu, które nie może znaleźć pracy, w tym przypadku jednak dziecko musi w tym przypadku wykazać, że znajduje się w niedostatku

W razie problemów zawsze warto skonsultować się z prawnikiem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.