Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak bezpiecznie oszczędzać pieniądze?

Jak bezpiecznie oszczędzać pieniądze?

Oszczędzanie można podzielić generalnie na regularne oszczędzanie na przyszłość oraz na budowanie oszczędzanie z posiadanego kapitału. Bezpieczne oszczędzanie to form oszczędzania, które maksymalnie ogranicza ryzyko związane z utratą kapitału.

Nie ma w stu procentach bezpiecznych produktów finansowych, ale odpowiednio wybierając produkty finansowe można ograniczyć ryzyko do minimum.

Gdy wybiera się formy oszczędzania należy określić jak dużo zysków chce się uzyskać z produktów finansowych, które się wybiera w stosunku do bezpieczeństwa posiadanych środków finansowych. Im mniejsze jest ryzyko, które niesie ze sobą dany produkt finansowy, tym znacznie większe bezpieczeństwo dla środków finansowych można uzyskać.

Do jednych z bezpieczniejszych produktów finansowych zaliczają się produkty oferowane przez banki. Wynika to z konieczności przestrzegania przez banki prawa bankowego oraz kontroli, której banki są regularnie poddawane. Dodatkowo środki finansowe przechowywane przez banki podlegają Funduszowi Gwarancyjnemu.

Pozwala on odzyskać środki finansowe przez posiadaczy rachunków bankowych oraz lokat do równowartości stu tysięcy euro w przypadku gdyby bank miał problemy finansowe z wypłatami lub zbankrutował.

Konta oszczędnościowe i lokaty terminowe

Przechowywanie środków finansowych na rachunkach bankowych, które nie oferują oprocentowania nie pozwala budować oszczędności w dłuższym okresie czasu. Wynika to z działania inflacji, która wpływa na wartość pieniądza w czasie. Pieniądze przechowywane na nieoprocentowanych kontach tracą z czasem na wartości.

Zdecydowanie się na korzystanie z kont oszczędnościowych pozwala na ograniczenie wpływu inflacji na wartość środków finansowych przechowywanych w banku. Można również liczyć na niewielkie zyski, które przynosi oprocentowanie bankowe.

Lokaty terminowe najczęściej pozwalają na uzyskanie znacznie wyższego oprocentowania w stosunku do kont oszczędnościowych. Jednak przy lokatach terminowych trzeba zamrozić pieniądze na określony czas. Wypłacenie środków finansowych przed datą zakończenia lokaty powoduje najczęściej utratą możliwych do uzyskania z lokaty terminowej zysków z odsetek.

Lokaty terminowe można natomiast zakładać na różny okres czasu począwszy od lokat na kilka dni, aż po lokaty na rok czy dwa.

Obligacje

Do jednych z bezpieczniejszych aktywów na rynku finansowym zaliczają się obligacje. Kupować można zarówno obligacje państwowe, które sprzedawane są na rynku dla klientów indywidualnych. Można decydować się również na obligacje korporacyjne czy firmowe. Takie obligacje są jednak uznawane za znacznie mniej bezpieczne produkty finansowe.

Przy zakupach obligacji trzeba jednak dysponować większymi środkami finansowymi. Najczęściej zakup obligacji wymaga zainwestowania co najmniej kilkunastu tysięcy. Jednak obligacje wielu państw pozwalają na zapewnienie znacznie wyższego w stosunku do wielu bankowych produktów oprocentowania. Do produktów o dość niskim ryzyku można zaliczyć również obligacje stabilnych na rynku korporacji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.