W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

BIG i BIK – jakie dane tam trafiają?

BIG i BIK – jakie dane tam trafiają?

Starając się o kredyt trzeba mieć dobrą historię kredytową, jeśli nie chce się mieć problemów z uzyskaniem kredytu. Firmy finansowe sprawdzają historię kredytową poprzez korzystanie z informacji znajdujących się w takich bazach jak BIK czy BIG. Jakie informacje gromadzone są w tych bazach?

Instytucje, którymi są BIK czy BIG są regulowane przepisami prawnymi, które wynikają w przypadku BIK z prawa bankowego. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje o historii kredytowej klientów. W BIK gromadzone są informacje dotyczące zobowiązań kredytowych.

Banki są zobligowane do wysyłania informacjo do BIK od udzielenia jakiegokolwiek kredytu aż do jego spłaty. W BIK gromadzone są informacje o terminowości spłat zobowiązań finansowych. Dotyczy to zarówno kredytów długoterminowych jak kredyty mieszkaniowe jak też limitów w kartach kredytowych.

Ocena w BIK

Historia kredytowa, która gromadzona jest w BIK pozwala bankom na określenie czy klient regularnie spłaca zobowiązania kredytowe, jak duże zobowiązania kredytowe w danym momencie posiada klient, a także czy klient nie posiada żadnych, niespłaconych zobowiązań kredytowych. Gdy zobowiązanie kredytowe zostało spłacone bez opóźnień wówczas takie dane są przenoszone do bazy danych statystycznych.

Takie informacje nie są widoczne ani dla banków, ani dla instytucji finansowych. Natomiast przy braku spłacenia zobowiązania w terminie, gdzie opóźnienie wynosi powyżej sześćdziesięciu dni wówczas bank po informacji wysłanej do klienta wpisuje takie informacje do BIK, gdzie są przetwarzane przez kolejnych 5 lat. Negatywnie wpływa to na ocenę ryzyka kredytowego, które wyliczane jest w bankach przy udzielaniu kredytów.

Jakie dane trafiają do BIG?

BIG działa na podstawie ustawy o informacji gospodarczej oraz wymianie danych gospodarczych. W BIG znajdują się informacje, które dotyczą podmiotów gospodarczych. O ile z informacji znajdujących się w BIK korzystać mogą jedynie banki i SKOK a po zgodzie wyrażonej pisemnie przez klienta również instytucje finansowe, o tyle z informacji zawartych w BIG korzystać mogą konsumenci, przedsiębiorstwa czy instytucje.

Raporty zarówno z BIK czy BIG mogą również uzyskać osoby, podmioty, których dotyczą zbierane dane osobowe.

Dlaczego ważna jest dobra historia kredytowa?

Gdy historia kredytowa jest negatywna wówczas można spotkać się z poważnymi utrudnieniami w zakresie możliwości uzyskania pożyczki czy kredytu. Warto jest zatem dbać o regularne spłaty zobowiązań kredytowych. Wówczas można mieć pewność, że posiada się dobrą historię kredytową co znacznie ułatwia nawet pozyskiwanie kredytów długoterminowych czy zaciąganych w wysokich kwotach.

Jednocześnie warto brać pod uwagę, że opóźnienia dotyczące limitów w rachunku bankowym czy też kart kredytowych również są w stanie negatywnie wpływać na historię kredytową. Warto brać to pod uwagę, gdy chce się mieć pewność, że nie buduje się negatywnej historii kredytowej. Im więcej opóźnień w spłacaniu zobowiązań finansowych, tym w znacznie większym stopniu można spodziewać się trudności w przyszłości w zakresie starania się o kredyty bankowe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.