W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak zacząć wydawać mniej? Zapisuj swoje wydatki

Jak zacząć wydawać mniej? Zapisuj swoje wydatki

Jeśli chce się wydawać regularnie mniejsze pieniądze niezbędne jest odpowiednie podejście do oszczędzania. Planowanie wydatków pozwala na znacznie lepsze kontrolowanie wydatkowanych środków finansowych. Gdy planowanie odbywa się w sposób systematyczny można znacznie ograniczyć wydatki.

Ograniczenie wydatków wymaga samodyscypliny, która pozwala na zmniejszenie ilości pieniędzy przeznaczanych na poszczególne rodzaje wydatków. Najważniejsze jest umiejętne kontrolowanie stałych wydatków. Pozwala to na ograniczenie stałych wydatków, które w największym stopniu obciążają budżet domowy.

Wydatki na jedzenie

Największe sumy pieniędzy przeznacza się regularnie na jedzenie. Wiele osób nie planuje regularnych zakupów żywności. Przekłada się to na kupowanie znacznie większej ilości żywności niż jest niezbędna.

Żywność może się wówczas psuć co prowadzi do niepotrzebnych strat finansowych. Dobrym rozwiązaniem, gdy planuje się wydatki na żywność jest tworzenie listy niezbędnych do zakupu produktów. Pozwala to na ograniczenie decydowania się na przypadkowe zakupy. Takie przypadkowe zakupy na podstawie decyzji podejmowanych bezpośrednio w sklepach najczęściej prowadzą do zakupów niepotrzebnych produktów żywnościowych.

Wysokie wydatki na żywienie mogą wynikać również ze spożywania regularnie obiadów poza domem. Ograniczenie ilości pieniędzy wydawanych na mieście pozwala na znaczne ograniczenie wydatków z domowego budżetu na jedzenie. Przygotowujących jedzenie bezpośrednio w domu można zarówno zmniejszyć wydatki, a jednocześnie znacznie lepiej dbać o sposób żywienia. Pozwala to połączenie zarówno zdrowego odżywiania się, a także oszczędności na zakupach produktów żywnościowych. wiosenna-pozyczka

Planowanie większych wydatków

Gdy planuje się z wyprzedzeniem większe wydatki można uniknąć sytuacji, w której na takie wydatki trzeba pozyskiwać pożyczki. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych może być realizowane w formie kredytów czy pożyczek.

Jednak wiąże się z koniecznością opłacania kosztów kredytowania, a jednocześnie ogranicza się budżet domowy, z którego można regularnie korzystać. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest realizowanie większych zakupów za odkładane środki finansowe czy posiadane oszczędności.

Prowadzenie zapisu wydatków

Jeśli chce się mieć wiedzę, ile wydaje się pieniędzy bardzo dobrze jest prowadzić zapisy wydatków. Pozwala to również na ocenę, jakie wydatki stanowią największy element regularnie realizowanych zakupów. Znacznie łatwiej jest wówczas szukać oszczędności w ramach tych wydatków, które nie są niezbędne.

Prowadzenie regularnych zapisów wydatków pozwala również na kontrolowanie wydatków. Wiele osób ma tendencję do realizowania niepotrzebnych wydatków.

Gdy z perspektywy czasu można zobaczyć takie wydatki w ramach prowadzonych zapisów wydatków znacznie łatwiej jest zmienić sposób realizowania wydatków. W dłuższym okresie czasu pozwala to na nawet drobne ograniczenie pewnych rodzajów wydatków. Nawet niewielkie, drobne oszczędności pozwalają w perspektywie czasu zapewnić korzyści.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.