Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak zacząć wydawać mniej? Zapisuj swoje wydatki

Jak zacząć wydawać mniej? Zapisuj swoje wydatki

Jeśli chce się wydawać regularnie mniejsze pieniądze niezbędne jest odpowiednie podejście do oszczędzania. Planowanie wydatków pozwala na znacznie lepsze kontrolowanie wydatkowanych środków finansowych. Gdy planowanie odbywa się w sposób systematyczny można znacznie ograniczyć wydatki.

Ograniczenie wydatków wymaga samodyscypliny, która pozwala na zmniejszenie ilości pieniędzy przeznaczanych na poszczególne rodzaje wydatków. Najważniejsze jest umiejętne kontrolowanie stałych wydatków. Pozwala to na ograniczenie stałych wydatków, które w największym stopniu obciążają budżet domowy.

Wydatki na jedzenie

Największe sumy pieniędzy przeznacza się regularnie na jedzenie. Wiele osób nie planuje regularnych zakupów żywności. Przekłada się to na kupowanie znacznie większej ilości żywności niż jest niezbędna.

Żywność może się wówczas psuć co prowadzi do niepotrzebnych strat finansowych. Dobrym rozwiązaniem, gdy planuje się wydatki na żywność jest tworzenie listy niezbędnych do zakupu produktów. Pozwala to na ograniczenie decydowania się na przypadkowe zakupy. Takie przypadkowe zakupy na podstawie decyzji podejmowanych bezpośrednio w sklepach najczęściej prowadzą do zakupów niepotrzebnych produktów żywnościowych.

Wysokie wydatki na żywienie mogą wynikać również ze spożywania regularnie obiadów poza domem. Ograniczenie ilości pieniędzy wydawanych na mieście pozwala na znaczne ograniczenie wydatków z domowego budżetu na jedzenie. Przygotowujących jedzenie bezpośrednio w domu można zarówno zmniejszyć wydatki, a jednocześnie znacznie lepiej dbać o sposób żywienia. Pozwala to połączenie zarówno zdrowego odżywiania się, a także oszczędności na zakupach produktów żywnościowych.

Planowanie większych wydatków

Gdy planuje się z wyprzedzeniem większe wydatki można uniknąć sytuacji, w której na takie wydatki trzeba pozyskiwać pożyczki. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych może być realizowane w formie kredytów czy pożyczek.

Jednak wiąże się z koniecznością opłacania kosztów kredytowania, a jednocześnie ogranicza się budżet domowy, z którego można regularnie korzystać. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest realizowanie większych zakupów za odkładane środki finansowe czy posiadane oszczędności.

Prowadzenie zapisu wydatków

Jeśli chce się mieć wiedzę, ile wydaje się pieniędzy bardzo dobrze jest prowadzić zapisy wydatków. Pozwala to również na ocenę, jakie wydatki stanowią największy element regularnie realizowanych zakupów. Znacznie łatwiej jest wówczas szukać oszczędności w ramach tych wydatków, które nie są niezbędne.

Prowadzenie regularnych zapisów wydatków pozwala również na kontrolowanie wydatków. Wiele osób ma tendencję do realizowania niepotrzebnych wydatków.

Gdy z perspektywy czasu można zobaczyć takie wydatki w ramach prowadzonych zapisów wydatków znacznie łatwiej jest zmienić sposób realizowania wydatków. W dłuższym okresie czasu pozwala to na nawet drobne ograniczenie pewnych rodzajów wydatków. Nawet niewielkie, drobne oszczędności pozwalają w perspektywie czasu zapewnić korzyści.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.