Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kto spłaca pożyczkę po śmierci pożyczkobiorcy?

Kto spłaca pożyczkę po śmierci pożyczkobiorcy?

Aktualnie wiele banków, a ponadto firm pożyczkowych oferuje pożyczki wraz z ubezpieczenie. Nierzadko zgodna na ubezpieczenie jest też warunkiem otrzymania pieniędzy. Polisy ubezpieczeniowe oferowane z pożyczkami to zwykle polisy na życie, których celem jest ochrona pożyczkobiorcy w razie wystąpienia problemów ze spłatą pożyczki. Dotyczą one sytuacji utraty pracy, choroby uniemożliwiającej spłatę rat, a także śmierci. Co jednak wtedy, gdy nastąpiła śmierć pożyczkobiorcy, a pożyczka nie była ubezpieczona?

Pożyczki i kredyty nie wygasają automatycznie po śmierci kredytobiorcy. Dotyczy to zarówno krótkich pożyczek gotówkowych zawieranych w bankach, pozabankowych chwilówek, także kredytów hipotecznych zaciąganych na zakupienie mieszkania czy budowę domu. Oczywiście, większe niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy została zaciągnięta pożyczka ratalna czy kredyt hipoteczny na bardzo wysoką sumę oraz na długi okres.

Gdy pożyczka czy kredyt były ubezpieczone na wypadek śmierci klienta, wówczas zaspokojenie odbywa się za pośrednictwem polisy. Co jednak dzieje się wtedy, gdy ubezpieczenie nie zostało podpisane?

Nieubezpieczona pożyczka na cele konsumpcyjne – kto musi ją spłacić?

Skupmy się tutaj na pożyczkach gotówkowych zawieranych najczęściej na różnego rodzaju zakupy. Jeżeli zaciągnięta została pożyczka gotówkowa na cele konsumpcyjne, która z reguły nie jest zabezpieczana, wówczas, po śmierci pożyczkobiorcy obowiązek spłaty spada na spadkobierców. Instytucja pożyczkowa wypowiada wtedy umowę i konsekwencją jest zaspokojenie się przez instytucję z majątku pozostawionego przez pożyczkobiorcę.

Jeśli pożyczkobiorca wziął pożyczkę jako małżonek, wtedy zaspokojenie ma miejsce z majątku wspólnego, ale ma to miejsce tylko wtedy, gdy zmarły dłużnik wziął pożyczkę za zgodą swojego małżonka. W przeciwnej sytuacji dług przechodzi na bliskich, którzy mogą przyjąć albo odrzucić taki spadek.

Pożyczka w spadku

Warto przy tym wskazać na kwestie związane z przyjęciem spadku. Z momentem śmierci pożyczkobiorcy ma miejsce otwarcie spadku na podstawie napisanego przez niego testamentu lub na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów prawa, na zasadzie dziedziczenia ustawowego. Spadkobierca może zarówno przyjąć, jak i odrzucić spadek.

W przypadku odrzucenia spadku całkowicie spadkobierca nie odpowiada w ogólne za długi spadkowe. Oczywiście, nie dziedziczy zarówno długów, jak i innych elementów spadku, na przykład domu, samochodu, pieniędzy. Spadkobierca może też przyjąć spadek wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności – wtedy jest zobowiązany do spłacenia zadłużenia swoim majątkiem. Trzecią opcją jest przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności, czyli z dobrodziejstwem inwentarza. Ogranicza to odpowiedzialność spadkobiercy za długi do wartości otrzymanego spadku.

W związku z tym w najgorszym przypadku spadkobierca nic nie zyska, ponieważ odziedziczony majątek przejdzie na spłatę zadłużenia, a w najlepszym przypadku zyska, gdy po spłacie zadłużenia z odziedziczonego spadku zostanie jeszcze majątek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.