Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Czy można dorabiać na emeryturze?

Czy można dorabiać na emeryturze?

Tylko niektórzy emeryci otrzymują wysokie świadczenia. Wielu z nich uzyskuje niewielkie emerytury, które ledwo wystarczają na związanie końca z końcem. Wobec tego emeryci często interesują się dodatkowymi zarobkami. Czy można dorabiać na emeryturze?

Aktualnie do świadczenia emerytalnego można dorobić. Chociaż rząd w ostatnim czasie planował wprowadzenie zakazu dorabiania na emeryturze, to jednak zmiany te nie weszły w życie. Warto jednak pamiętać o tym, że dorabianie na emeryturze związane jest również z określonymi wymogami i ograniczeniami.

Wielu seniorów, nawet po przejściu na emeryturę, nadal zachowuje aktywność zawodową. Jednak pracujący emeryci, którzy nie ukończyli tak zwanego ustawowego wieku, powinni uważać i zawsze zwracać uwagę na wysokość swoich dodatkowych dochodów. Gdy chcemy jednocześnie pracować i pobierać świadczenie emerytalne, powinniśmy także powiadomić o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny ustalany indywidualnie – zależnie od daty urodzenia.

Limity dorabiania na emeryturze

Limity dorabiania dla emerytów oraz dla rencistów są ustalane na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogładzanego przez prezesa GUS.

Zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku przekroczenia przeciętnego wynagrodzenia o minimum 70%. Świadczenie zawieszane jest wtedy, gdy świadczeniobiorca zarobił powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 czerwca 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie następujące sumy:

• do 3047,50 złotych brutto – bez zmniejszenia świadczenia

• od 3047,51 złotych do 5659,70 złotych brutto – świadczenie jest wówczas zmniejszone o sumę przekroczenia 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

• powyżej 5659,70 złotych brutto – ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury lub renty

Wysokość kwot, które zaprezentowane są powyżej, zmienia się czterokrotnie do roku, a dokładnie w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, dlatego warto sprawdzać je regularnie, aby nie doszło do przekroczenia wskazanych limitów. W przeciwnym przypadku emerytura może być zmniejszona albo zawieszona.

ZUS może zabrać dorabiającemu emerytowi maksymalnie:

• 565,53 złotych – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

• 480,73 złotych – renta rodzinna dla jednej osoby

• 424,18 złotych – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Bez ograniczeń mogą z kolei dorabiać przede wszystkim ci emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę.

Również dotyczy to świadczeniobiorców, którzy:

• mają ustalone prawo do emerytury, która podlegała zawieszeniu z uwagi na to, że przez cały rozliczany rok kalendarzowy pracowali w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę

• mają przychody z pracy, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, przykładowo z umowy o dzieło

• złożyli wniosek o zawieszenie świadczenia i ZUS przez cały rok kalendarzowy nie wypłacał osobie emerytury lub renty

• mają prawo do renty: jako inwalidzi wojenni, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub rent rodzinnych po tych inwalidach

• mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową

Ten wpis znajduje się w kategorii