Ile może dorobić emeryt? Sprawdzamy!

Ile może dorobić emeryt? Sprawdzamy!

Tylko niektórzy emeryci otrzymują wysokie świadczenie. Wielu z nich uzyskuje niewielkie emerytury, które ledwo wystarczają na związanie końca z końcem. Wobec tego emeryci często interesują się dodatkowymi zarobkami. Czy można dorabiać na emeryturze?

Aktualnie do świadczenia emerytalnego można dorobić. Chociaż rząd w ostatnim czasie planował wprowadzenie zakazu dorabiania na emeryturze, to jednak zmiany te nie weszły w życie. Warto jednak pamiętać o tym, że dorabianie na emeryturze związane jest również z określonymi wymogami i ograniczeniami.

Wielu seniorów, nawet po przejściu na emeryturę, nadal zachowuje aktywność zawodową. Jednak pracujący emeryci, którzy nie ukończyli tak zwanego ustawowego wieku, powinni uważać i zawsze zwracać uwagę na wysokość swoich dodatkowych dochodów. Gdy chcemy jednocześnie pracować i pobierać świadczenie emerytalne, powinniśmy także powiadomić o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny ustalany indywidualnie – zależnie od daty urodzenia.

Limity dorabiania na emeryturze

Limity dorabiania dla emerytów oraz dla rencistów są ustalane na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa GUS.

Zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku przekroczenia przeciętnego wynagrodzenia o minimum 70%. Świadczenie zawieszane jest wtedy, gdy świadczeniobiorca zarobił powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 czerwca 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie następujące sumy:

• do 3047,50 złotych brutto – bez zmniejszenia świadczenia

• od 3047,51 złotych do 5659,70 złotych brutto – świadczenie jest wówczas zmniejszone o sumę przekroczenia 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

• powyżej 5659,70 złotych brutto – ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury lub renty

Wysokość kwot, które zaprezentowane są powyżej, zmienia się czterokrotnie do roku, a dokładnie w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, dlatego warto sprawdzać je regularnie, aby nie doszło do przekroczenia wskazanych limitów. W przeciwnym przypadku emerytura może być zmniejszona albo zawieszona.

ZUS może zabrać dorabiającemu emerytowi maksymalnie:

• 565,53 złotych – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

• 480,73 złotych – renta rodzinna dla jednej osoby

• 424,18 złotych – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Bez ograniczeń mogą z kolei dorabiać przede wszystkim ci emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę.

Również dotyczy to świadczeniobiorców, którzy:

• mają ustalone prawo do emerytury, która podlegała zawieszeniu z uwagi na to, że przez cały rozliczany rok kalendarzowy pracowali w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę

• mają przychody z pracy, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, przykładowo z umowy o dzieło

• złożyli wniosek o zawieszenie świadczenia i ZUS przez cały rok kalendarzowy nie wypłacał osobie emerytury lub renty

• mają prawo do renty: jako inwalidzi wojenni, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub rent rodzinnych po tych inwalidach

• mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,60%. Rata miesięczna od 306,08 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4513,14 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1999,44 zł, prowizja 2513,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10813,14 zł. Stan na dzień 05.10.2023 r.                                                                                      

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 412,97 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6093,93 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2702,43 zł, prowizja 3391,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14593,93 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                                 

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 349,81 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5161,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2289,07 zł, prowizja 2872,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12361,87 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 349,81 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5161,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2289,07 zł, prowizja 2872,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12361,87 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2000 zł.                             

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.