Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czynny żal – co to jest i co dzięki niemu zyskamy?

Czynny żal – co to jest i co dzięki niemu zyskamy?

Wielu z nas słyszało już zapewne o czynnym żalu. Nie każdy z nas zdaje sobie jednak sprawę z tego, czym dokładnie jest czynny żal, do czego służy, a także w jaki sposób się nim posłużyć.

Czynnym żalem określamy zachowanie sprawcy przestępstwa, które polega na dobrowolnym zapobieżeniu zamierzonemu skutkowi przestępczemu już w trakcie realizowania przestępstwa czy zaniechaniu jego dokonywania, co prowadzi do złagodzenia kary lub nawet całkowitego uniknięcia możliwej odpowiedzialności karnej.

Czynny żal jest wykorzystywany w prawie karnym, ale przede wszystkim ma zastosowanie w przypadku rozliczeń podatkowych i to na nich się tutaj skupimy. Wówczas pozwala nam na uniknięcie odpowiedzialności w przypadku pomyłek popełnionych przy składaniu deklaracji.

Uniknij kary związanych z wykroczeniem lub przestępstwem skarbowym

Podatnik, który nie dopełnił ciążących na nim obowiązków podatkowych, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że fiskus będzie zainteresowany ściągnięciem od niego wszelkich zaległości. Co więcej, gdy prawda wyjdzie na jaw, również może wymierzyć odpowiednie kary, na przykład grzywny.

Możemy jednak ich uniknąć wtedy, gdy wyrazimy tak zwany czynny żal, czyli dokonamy zawiadomienia urzędu o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego zanim urząd sam do tego dojdzie. Prawidłowe złożenie zawiadomienia z czynnym żalem sprawi, że organ podatkowy według obowiązujących przepisów będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary.

Aby czynny żal odniósł skutek, należy spełnić poniższe kryteria:

• zawiadomienie o czynnym żalu musi być wykonane przez samego sprawcę w odpowiedniej formie pisemnej lub ustnej w urzędzie skarbowym

• urząd skarbowy nie może wiedzieć wcześniej o popełnionym czynie zabronionym, dlatego wtedy, gdy dochodzi do uchybienia skarbowego lub wszczęcia kontroli skarbowej, czynny żal nie będzie już skuteczny

• musimy terminowo uregulować należność podatkową wraz z odsetkami za zwłokę w terminie wyznaczonym

• musimy opisać wszelkie okoliczności czynu

Jak zgłosić czynny żal?

Do zgłoszenia czynnego żalu nie stosujemy żadnego urzędowego formularza, a zatem będziemy musieli samodzielnie przygotować ten dokument. Zawiadomienie można także składać ustnie. Czynny żal adresuje się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i nie wymaga on wniesienia opłaty skarbowej.

Gdy czynny żal dotyczy naszej deklaracji podatkowej PIT, na przykład popełniliśmy w niej błąd, wtedy musimy pamiętać również o tym, żeby złożyć korektę deklaracji. Wykorzystujemy do tego celu ten sam formularz, zaznaczając w nim, że składamy go w celu korekty. Dokument wypisujemy całkowicie od nowa, wprowadzając w nim poprawki.

Czynny żal – podsumowanie

Wobec tego instytucja czynnego żalu pozwala nam na unikniecie odpowiedzialności za popełnione wykroczenia czy przestępstwa podatkowe. Musimy jednak pamiętać o tym, że konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów, aby czynny żal musiał zadziałać. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej, ponieważ wtedy możemy zdążyć przed wykryciem naszych błędów przez urząd.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.