W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Eksmisja z mieszkania za długi – kiedy jest możliwa?

Eksmisja z mieszkania za długi – kiedy jest możliwa?
Za długi można być eksmitowanym z mieszkania. Dotyczy to również posiadaczy mieszkań własnościowych. Wówczas możemy być eksmitowani z powodu zajęcia lokalu przez komornika na poczet spłaty długów. Co możemy zrobić wtedy, gdy grozi nam takie niebezpieczeństwo?

Za długi odpowiadamy swoim majątkiem osobistym. Gdy posiadamy mieszkanie, wówczas ono również wchodzi w skład tego właśnie majątku i może być zajęte na poczet długów przez komornika.

Najlepiej nie dopuścić do takiej sytuacji, czyli wtedy, gdy dochodzi do zadłużenia, powinniśmy skontaktować się z wierzycielem i starać się polubownie załatwić całą sprawę. Najczęściej istnieje szansa na rozłożenie długu na jeszcze mniejsze raty poprzez wydłużenie okresu spłaty. Wtedy będziemy mogli powoli, ale systematycznie oddawać pieniądze i odsunąć od siebie ryzyko zajęcia komorniczego.

Jako dłużnik masz swoje prawa

Gdy jednak sprawy zaszły już tak daleko, że grozi nam eksmisja za długi z mieszkania własnościowego, musimy pamiętać o tym, że nawet jako dłużnik posiadamy prawa.

Zgodnie z przepisami komornik wykonujący obowiązek opróżnienia lokalu służącego potrzebom mieszkaniowym na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, musi wstrzymać się z dokonaniem tej czynności aż do momentu, gdy dłużnikowi będzie przysługiwał tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia do zamieszkania. Zatem wtedy, gdy nie mamy się gdzie przeprowadzić, nie mamy praw do lokalu socjalnego lub zamiennego, nie możemy być eksmitowani.

Eksmisja może toczyć się dalej w sytuacji, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, pod warunkiem, że dłużnikowi przysługuje prawo do pomieszczenia tymczasowego.

Gdy gmina w ciągu 6 miesięcy nie wskaże pomieszczenia tymczasowego, w takim przypadku po upływie tego terminu komornik może usunąć dłużnika do noclegowni, schroniska czy innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, którą ma obowiązek wskazać gmina, na terenie której znajduje się lokal podlegający opróżnieniu. Gdy komornik usuwa dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, musi powiadomić gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia. Nie może to mieć miejsca w terminie od 1 listopada do 31 marca następnego roku włącznie.

Wiele gmin ma trudności z brakiem mieszkań socjalnych, dlatego też eksmisje najczęściej są sprawami ciągnącymi się latami. W związku z tym dłużnicy najczęściej przebywają cały czas w zadłużonym lokalu.

Warto zwrócić się o pomoc do specjalistów

Gdy grozi nam eksmisja z lokalu własnościowego, a my nie wiemy, co zrobić, najlepiej zgłosić się do specjalistów. Możemy zwrócić się do prawników oferujących swoje usługi pro publico bono lub skorzystać z darmowych porad prawnych udzielanych w wielu miastach. Także możemy zwrócić się do organizacji zajmujących się pomocom osobom eksmitowanym i tym, którym grozi eksmisja.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.