W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Ile kosztuje rozwód? Przykładowe koszty

Ile kosztuje rozwód? Przykładowe koszty

Rozwód jest bardzo trudnym wydarzeniem w życiu. Natomiast trzeba również brać pod uwagę, że rozwód wymaga również odpowiednio dużych środków finansowych.

Oczywiście takie koszty są zależne między innymi od czasu trwania spraw rozwodowych, a także od wybranych adwokatów czy kancelarii, które będą rozwód obsługiwały.

Jeśli chce się przeprowadzić sprawę rozwodową niezbędne jest przede wszystkim sprawdzenie różnych kancelarii adwokackich. Ma to duże znaczenie zarówno z punktu widzenia możliwości korzystania ze skutecznego adwokata, a także można decydować się na takie kancelarie adwokackie, które pozwalają na zapewnienie korzystnych warunków cenowych.

Zanim wybierze się kancelarie adwokackie warto jest sprawdzić, a także porównać poszczególne oferty kancelarii. Pozwala to na wyselekcjonowanie adwokatów, którzy będą w stanie zapewnić korzystne warunki prowadzenia spraw, co ma znaczenie w zakresie łącznych kosztów prowadzenia spraw sądowych.

Warto jest sprawdzić informacje dotyczące również doświadczenia adwokatów, które mają znaczenie w zakresie powodzenia szczególnie bardziej skomplikowanych spraw rozwodowych. wiosenna-pozyczka

Oczywiście trzeba również liczyć się kosztami prowadzenia spraw rozwodowych, bo wiele spraw rozwodowych może być bardzo kosztowna. Jednak poniesione w sądzie koszty sprawy mogą być zwrócone przez sąd w przypadku złożenia takiego wniosku, a także gdy są przychyli się do takiej prośby.

Jakie są koszty rozwodu?

Sprawa rozwodowa wymaga między innymi zapłacenia kosztu sprawy rozwodowej. Jednocześnie takie koszty mogą się wahać od kilkuset złotych, aż po kilka tysięcy złotych. Koszty rozwodowe mogą być zależne między innymi od takich czynników jak wielkości miasta gdzie prowadzona jest sprawa, możliwość finansowe klienta, czy trudności sprawy.

Gdy składa się pozwy niezbędne jest również uiszczanie opłat sądowych w wysokości sześciuset złotych. Dodatkowa opłata musi być opłacona gdy chce się zrealizować podział majątku. Jednocześnie może zdarzyć się dodatkowo sytuacja gdy sąd będzie zdążał eksmisję jednego z małżonków.

Wówczas jedna ze stron będzie musiała dokonać dodatkowej opłaty. Zasądzanie alimentów na rzecz żony czy dzieci wówczas przedstawiciel ustawowy strony będzie musiała dokonać opłaty równej wysokości pięciu procent zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Natomiast niezbędne jest również decydowanie się na składanie apelacji od niekorzystnych wyroków co również wymaga wniesienia dodatkowej opłaty sądowej, która wynosi sześćset złotych. 

Zwrot kosztów

Przy prowadzeniu spraw rozwodowych ważne jest branie pod uwagę, że zwrócenie kosztów rozwodowych jest możliwe. Natomiast w takim przypadku możliwe wystąpienie dwóch sytuacji. W jednej sytuacji koszty mogą być całkowicie zwrócone jak też mogą być również częściowo spłacane środki finansowe.

Jednocześnie strony przegrane pokrywają również koszty poniesione przez druga stronę sporu, która przegrała daną sprawą. W przypadku gdy sąd oddala w całości wnioski rozwodowe strona wnosząca będzie musiała zwrócić koszty poniesione przez drugą stroną sporu.  wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.