Ile wynosi kwota dochodu wolna od podatku?

Ile wynosi kwota dochodu wolna od podatku?

Podatki musi płacić każdy z nas – nie tylko w formie podatku PIT, ale również VAT i innych danin na rzecz państwa. Jednak czasami podatek nie jest naliczany ze względu na nasze zarobki – ile obecnie wynosi kwota wolna od podatku PIT?

Kwot wolna od podatku, a dokładnie kwota dochodu wolnego od podatku jest kwotą dochodu, który nie powoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego. Jest to jeden z elementów systemu podatkowego.

Podatkiem dochodowym określamy świadczenie osoby fizycznej lub prawnej na rzecz państwa, które jest zależne od jej dochodu oraz możliwych odliczeń. W przypadku podatku dochodowego podstawą do opodatkowania jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Kwota wolna od podatku w Polsce

Również polscy podatnicy mogą korzystać z kwoty wolnej pod od podatku przy składaniu swojej deklaracji PIT. Jest ona obecnie zależna od tego, ile zarabiamy. Warto również wskazać, że obowiązująca w naszym kraju Ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada szereg zwolnień od podatku. Dotyczą one również poszczególnych grup zawodowych.

Bardzo często możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że kwota wolna od podatku dochodowego w Polsce jest bardzo niska. Rzeczywiście, na tle innych krajów nie wypadamy najlepiej, ponieważ nawet osoby najmniej zarabiające muszą go opłacać, podczas gdy w innych krajach dotyczy on osób lepiej zarabiających.

Jak zmieniała się kwota wolna od podatku w Polsce:

• 2009–2016 – 3 091,00 złotych

• 2008 – 3 089,00 złotych

• 2007 – 3 013,37 złotych

• 2003–2006 – 2 789,89 złotych

• 2002 – 2 727,16 złotych

• 2001 – 2 596,43  złotych

• 2000 – 2 295,79 złotych

Obecnie kwota wolna od podatku została podniesiona i ma być podnoszona w kolejnych latach. Od 2017 roku zależy ona od wysokości dochodów.

Kwota wolna od podatku od 2017 roku

Po zmianach wprowadzonych w przepisach kwota wolna od podatku do wysokości dochodu 6 600 złotych będzie całkowita, czyli wtedy, gdy tyle zarobimy, nie zapłacimy podatku – zostanie on zwrócony. Od kwoty 6 601 do 11 000 złotych kwota będzie malała, by powyżej 11 000 złotych rocznie osiągnąć poziom obecnie obowiązujący, czyli 3 091 złotych.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że najlepiej zarabiający będą musieli zapłacić wyższy podatek. Powyżej dochodu 85 528 złotych rocznie kwota wolna będzie stopniowo się zmniejszała, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127 000 złotych nie będą mieli kwoty wolnej w ogóle, podczas gdy poprzednio mogli korzystać również z podstawowej kwoty wolnej od podatku, czyli 3 091 złotych.

Podsumowując, w życiu wielu Polaków nowa kwota wolna od podatku uchwalona przez rząd nie będzie miała zastosowania. Warto wskazać, że osoba zarabiająca pensję minimalną, która w 2016 roku wynosi 2 000 złotych brutto, osiąga dochód rzędu 24 000 złotych na rok.

Pamiętajmy też o tym, że dochód poniżej progu kwoty wolnej od podatku nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT przez podatnika! Przygotowujemy go na podstawie dokumentów przekazanych nam przez pracodawcę. W sporządzeniu PIT-u mogą pomóc nam również specjalne programy komputerowe – teraz możemy złożyć dokument również on-line.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.