W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak możemy udokumentować swój dochód?

Jak możemy udokumentować swój dochód?

W większości banków i instytucji finansowych możemy otrzymać pożyczki i kredyty po odpowiednim udokumentowaniu swoich dochodów. Jakie źródła dochodów są akceptowane i w jaki sposób możemy je udokumentować?

Wielu z nas myśli, że otrzymanie pożyczki lub kredytu możliwe jest tylko wtedy, gdy ma się umowę o pracę podpisaną na czas nieokreślony. Jednak pożyczkodawcy akceptują też inne źródła dochodu. Oczywiście, każdy z nich ma nieco inne wymagania i metody obliczania zdolności kredytowej swoich klientów, dlatego zdarza się, że w jednym banku możemy otrzymać pożyczkę, podczas gdy inny wyda decyzję odmowną.

Kiedy trzeba udokumentować dochód przy zaciąganiu pożyczki?

Udokumentowanie dochodu dotyczy w szczególności pożyczek na większe sumy. W przypadku tych do kwoty około 10 000 złotych zazwyczaj nie musimy przedstawiać firmie pożyczkowej albo bankowi żadnych dokumentów potwierdzających nasze dochody. Musimy za to wypisać specjalne oświadczenie we wniosku. Zawieramy w nim informacje o naszych dochodach i ich źródłach.

Pamiętajmy jednak, że nie zawsze takie oświadczenie może być wystarczające. Gdy bank albo firma pożyczkowa nie są całkowicie pewne co do tego, czy klient jest godny zaufania, można spotkać się z prośbą o przekazanie stosownych dokumentów.

Przykładowe akceptowane źródła dochodów:

• umowa o pracę wiosenna-pozyczka

• umowa cywilnoprawna – o dzieło, zlecenie

• działalność gospodarcza

• dochód z gospodarstwa rolnego

• świadczenia: emerytura, renta

• wynajmem nieruchomości

Oczywiście, powinniśmy pamiętać o tym, że nie każdy bank czy firma pożyczkowa akceptują wszystkie z powyższych źródeł dochodów. Zwykle ich wykaz możemy znaleźć na stronie internetowej pożyczkodawcy. wiosenna-pozyczka

Jak udokumentować osiągane dochody?

Do wykazania, że osiągamy określone dochody, musimy przedstawić odpowiednie dokumenty. Są one zależne od tego, skąd mamy wpływy.

Przykładowo, w przypadku umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych będziemy potrzebowali kopii umów albo zaświadczenia od pracodawcy wykazującego osiągane dochody. W przypadku świadczeń takich jak emerytura i renta pokazujemy dokument potwierdzający posiadane dochody, zaświadczenie o waloryzacji, odcinek emerytury lub decyzję o przyznaniu świadczeń tego rodzaju. W przypadku działalności gospodarczej często pożyczkobiorca proszony jest o przekazanie dokumentów potwierdzających stan finansowy firmy. Czasami po prostu wystarczy przekazanie wyciągu z konta bankowego za kilka ostatnich miesięcy.

Najczęściej wtedy, gdy bank lub firma pozabankowa proszą o przekazanie dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody, otrzymujemy również informacje, jakie mają być to dokumenty. Czasami pożyczkodawca przekazuje również wzór dokumentu, na którym należy zaświadczyć uzyskiwane dochody.

Podsumowując, jeśli chcemy wziąć pożyczkę, musimy pamiętać o tym, że bank albo pozabankowa firma pożyczkowa mogą poprosić nas o dokumenty potwierdzające nasze dochody. Dzięki nim będziemy mogli udokumentować swoją sytuację finansową i łatwiej otrzymać pieniądze.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.