Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak wygląda ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak wygląda ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Przez długi czas upadłość była zarezerwowana tylko dla firm. Jednak teraz mogą korzystać z niej również osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Kto i w jaki sposób może ogłosić taką upadłość konsumencką?

Z roku na rok ogłasza się coraz więcej upadłości konsumenckich. W 2015 roku było to około 2 tysiące spraw, w 2016 roku już dwa razy więcej. W pierwszym kwartale 2017 roku upadłość ogłosiło już 1311 osób. Dla tych osób, które nie radzą sobie samodzielnie ze spłatą swoich zobowiązań, upadłość konsumentka jest bardzo atrakcyjną propozycją.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłością konsumencką określa się zredukowanie albo umorzenie długów. Postępowanie upadłościowe prowadzi się przed sądem. Jednak nie jest to rozwiązanie dla każdego, ponieważ powinniśmy wtedy pamiętać o tym, że musimy spełnić określone wymagania.

Przede wszystkim sąd może zakwestionować wniosek o upadłość wtedy, gdy długi są wynikiem beztroski czy rażącego niedbalstwa. Upadłość jest możliwa do ogłoszenia wtedy, gdy zadłużenie jest efektem zdarzeń losowych, niezależnych od nas na przykład nagłego pogorszenia sytuacji finansowej, choroby, katastrofy.

Cały proces upadłościowy składa się z trzech głównych etapów. Pierwszy z nich to rozpoznanie wniosku, czyli tak zwane postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, drugi to postępowanie upadłościowe, a trzeci to wykonanie planu spłaty wierzycieli.

1. Przygotowanie wniosku o upadłość

Na początku musimy złożyć wniosek o upadłość. Oczywiście, wcześniej musimy przeanalizować, czy taki wniosek pozwoli nam na uzyskanie oczekiwanego rezultatu.

We wniosku powinniśmy rzetelnie zaprezentować swoją sytuację – zatajenie jakichś informacji może przekreślić nasze szanse na pozytywny wynik sprawy. Nie możemy między innymi zatajać składników majątku. Do wniosku trzeba też dodać odpowiednie załączniki, na przykład zaświadczenia o tym, co wpłynęło na naszą sytuację.

2. Właściwe postępowanie upadłościowe

Kolejny etap to właściwe postępowanie upadłościowe wraz z inwentaryzacją majątku, jeżeli nasz wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony.

Wyznacza się wtedy także masę upadłościową, która pochodzi z naszego majątku. Z masy upadłości dokonuje się spłaty wierzycieli. W jej skład może wejść między innymi nasze wynagrodzenie, nieruchomości, ruchomości. Oczywiście, nie oznacza to, że będziemy pozbawieni pieniędzy na życie – w naszych rękach zostanie kwota w wysokości minimalnej pensji netto.

Możemy jednak stracić mieszkanie. Wówczas sąd może przydzielić nam kwotę w wysokości średniej czynszu najmu lokum w naszej miejscowości. Licytacji domu możemy uniknąć też wtedy, gdy wykażemy, że będziemy w stanie spłacić dług bez likwidacji majątku.

3. Przygotowanie planu spłaty wierzycieli

Może okazać się, że nawet pomimo sprzedaży majątku dłużnika nie wszystkie roszczenia wierzycieli będą w pełni zaspokojone. Wtedy przygotowuje się plan spłaty długów – maksymalnie może on trwać 3 lata.

Wówczas spłacamy wierzycieli z naszych zarobków, ale sąd może też zasądzić, że dług zostanie umorzony. Wówczas wierzyciele nie będą mogli domagać się od nas spłaty „starych” długów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.