Jak wygląda ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak wygląda ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Przez długi czas upadłość była zarezerwowana tylko dla firm. Jednak teraz mogą korzystać z niej również osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Kto i w jaki sposób może ogłosić taką upadłość konsumencką?

Z roku na rok ogłasza się coraz więcej upadłości konsumenckich. W 2015 roku było to około 2 tysiące spraw, w 2016 roku już dwa razy więcej. W pierwszym kwartale 2017 roku upadłość ogłosiło już 1311 osób. Dla tych osób, które nie radzą sobie samodzielnie ze spłatą swoich zobowiązań, upadłość konsumentka jest bardzo atrakcyjną propozycją.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłością konsumencką określa się zredukowanie albo umorzenie długów. Postępowanie upadłościowe prowadzi się przed sądem. Jednak nie jest to rozwiązanie dla każdego, ponieważ powinniśmy wtedy pamiętać o tym, że musimy spełnić określone wymagania.

Przede wszystkim sąd może zakwestionować wniosek o upadłość wtedy, gdy długi są wynikiem beztroski czy rażącego niedbalstwa. Upadłość jest możliwa do ogłoszenia wtedy, gdy zadłużenie jest efektem zdarzeń losowych, niezależnych od nas na przykład nagłego pogorszenia sytuacji finansowej, choroby, katastrofy.

Cały proces upadłościowy składa się z trzech głównych etapów. Pierwszy z nich to rozpoznanie wniosku, czyli tak zwane postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, drugi to postępowanie upadłościowe, a trzeci to wykonanie planu spłaty wierzycieli. wiosenna-pozyczka

1. Przygotowanie wniosku o upadłość

Na początku musimy złożyć wniosek o upadłość. Oczywiście, wcześniej musimy przeanalizować, czy taki wniosek pozwoli nam na uzyskanie oczekiwanego rezultatu.

We wniosku powinniśmy rzetelnie zaprezentować swoją sytuację – zatajenie jakichś informacji może przekreślić nasze szanse na pozytywny wynik sprawy. Nie możemy między innymi zatajać składników majątku. Do wniosku trzeba też dodać odpowiednie załączniki, na przykład zaświadczenia o tym, co wpłynęło na naszą sytuację.

2. Właściwe postępowanie upadłościowe

Kolejny etap to właściwe postępowanie upadłościowe wraz z inwentaryzacją majątku, jeżeli nasz wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony.

Wyznacza się wtedy także masę upadłościową, która pochodzi z naszego majątku. Z masy upadłości dokonuje się spłaty wierzycieli. W jej skład może wejść między innymi nasze wynagrodzenie, nieruchomości, ruchomości. Oczywiście, nie oznacza to, że będziemy pozbawieni pieniędzy na życie – w naszych rękach zostanie kwota w wysokości minimalnej pensji netto.

Możemy jednak stracić mieszkanie. Wówczas sąd może przydzielić nam kwotę w wysokości średniej czynszu najmu lokum w naszej miejscowości. Licytacji domu możemy uniknąć też wtedy, gdy wykażemy, że będziemy w stanie spłacić dług bez likwidacji majątku.

3. Przygotowanie planu spłaty wierzycieli

Może okazać się, że nawet pomimo sprzedaży majątku dłużnika nie wszystkie roszczenia wierzycieli będą w pełni zaspokojone. Wtedy przygotowuje się plan spłaty długów – maksymalnie może on trwać 3 lata. wiosenna-pozyczka

Wówczas spłacamy wierzycieli z naszych zarobków, ale sąd może też zasądzić, że dług zostanie umorzony. Wówczas wierzyciele nie będą mogli domagać się od nas spłaty „starych” długów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.