Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pożyczka a kredyt - to nie jest to samo!

Pożyczka a kredyt - to nie jest to samo!

Pożyczka czy kredyt? Zwykle te dwa terminy stosowane są zamiennie na określenie usługi polegającej na pożyczeniu pieniędzy od banku, firmy pożyczkowej działającej pozabankowo, a także osób prywatnych. Jednak na gruncie prawa są to dwa całkowicie odmienne produkty. Czym jest kredyt, a czym pożyczka?

Głównym celem pożyczki oraz kredytu jest pożyczenie pieniędzy. Stąd też wynika zamienne stosowanie tych dwóch pojęć. Oczywiście, w przypadku rozmów z innymi możemy stosować te terminy dowolnie, ale wtedy, gdy chodzi o kwestie formalne, warto poznać różnice pomiędzy kredytem a pożyczką.

Kredyt tylko w banku

Na początku musimy wskazać, że kredyt jest pojęciem, które jest zarezerwowane tylko dla banków. Mówi o tym dokładnie Prawo bankowe, które wskazuje, że udzielenie kredytu to „czynność bankowa”, z którą związane są też określone wymogi i konsekwencje. Wobec tego wtedy, gdy widzimy, że firma pozabankowa reklamuje kredyty, musimy pamiętać o tym, że korzysta z tego słowa nieodpowiednio.

Kredyt bankowy jest oferowany na konkretny cel – nie możemy wydać pieniędzy dowolnie. Spotykamy się zatem z kredytami hipotecznymi i mieszkaniowymi, kredytami samochodowymi, kredytami inwestycyjnymi.

Umowa kredytu może mieć tylko formę pisemną z zaznaczeniem w niej odpowiednich informacji – o kosztach i terminie zwrotu.

Kredyt: najważniejsze informacje

• udzielany tylko przez bank

• umowa w formie pisemnej z zaznaczonymi kosztami i terminem zwrotu

• ma ściśle określone w umowie przeznaczenie

• regulowany przez Prawo bankowe

• opłaty pobierane w postaci prowizji i odsetek wskazanych w umowie

Pożyczka w banku i pozabankowo

Z kolei w przypadku pożyczek zastosowanie ma nie Prawo bankowe, ale Kodeks cywilny. Pożyczka jest pojęciem szerszym, jako że może być ona udzielona zarówno przez firmę, jak i przez osobę prywatną.

Zatem pożyczkę możemy wziąć w banku, na przykład może być to pożyczka gotówkowa na dowolny cel, możemy też uzyskać ją pozabankowo jako pożyczka ratalna albo chwilówka. Pożyczkę może nam też dać członek rodziny, znajomy, sąsiad, a nawet osoba, której nie znamy bliżej.

Pożyczka może być udzielona na luźnych zasadach i praktycznie w dowolny sposób. W przypadku niskich kwot nie musimy nawet podpisywać umowy pożyczkowej. Pieniądze z pożyczki mogą być wydane na dowolny cel. Co więcej, pożyczka może być darmowa.

Pożyczka: podstawowe informacje

• udzielana przez firmę lub osobę fizyczną posiadającą odpowiednie środki

• może być przeznaczona na dowolny cel

• regulowana przez Kodeks cywilny

• do 500 złotych może być zawarta ustnie, powyżej 500 złotych zaleca się zawrzeć umowę pisemną

• może być nieodpłatna

Podsumowując, gdy mowa o kredycie, zgodnie z aktualnym stanem prawnym powinno chodzić o ofertę banku – kredyt celowy, który wydawany jest na określony cel, na przykład kupno mieszkania. Gdy z kolei mowa o pożyczce, wówczas mamy do czynienia z szerszym zakresem, ponieważ pożyczka może mieć formę pożyczki gotówkowej od banku, chwilówki od firmy pozabankowej, pożyczki od rodzica czy rodzeństwa, a także od innych osób.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.