Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak sprawdzić scoring w BIK? To proste!

Jak sprawdzić scoring w BIK? To proste!

Sprawdzenie informacji w BIK zanim zacznie się starać o kredyt pozwala na uniknięcie sytuacji, w której posiada się negatywną historię w BIK i nie będzie miało się możliwości uzyskania kredytu. Wówczas staranie się o kredyt jest stratą czasu i trzeba decydować się na korzystanie z innych produktów finansowych jak pożyczki udzielane bez sprawdzania informacji w BIK. Jednocześnie sprawdzenie informacji w BIK pozwala na ocenę scoringu.

Obok historii kredytowej scoring  jest jednym z najważniejszych elementów związanych z szansami na uzyskanie kredytu w banku. Im lepszy jest scoring tym oczywiście znacznie łatwiej jest uzyskać możliwość pożyczenia środków finansowych w formie kredytu. Dobry scoring to możliwość łatwiejszego dostępu do produktów kredytowych udzielanych przy minimalnych formalnościach. Jednocześnie dobry scoring to również znacznie większe szanse na pożyczenie w formie kredytu znacznie większych sum pieniędzy. Sprawdzenie scoringu w BIK jest możliwe poprzez uzyskanie dostępu do BIK Pass, gdzie można uzyskać świadectwo wiarygodności kredytowej. Takie świadectwo trzeba wygenerować za pośrednictwem strony internetowej BIK, gdzie po zalogowaniu na konto klienta. Jednocześnie można następnie wyeksportować takie świadectwo w formie dokumentu, który można zapisać na komputerze.

Co przedstawia scoring?

Scoring jest przedstawiany w formie punktowej oraz w formie gwiazdek. Im więcej gwiazdek czy punktów czym znacznie lepsza wiarygodność kredytowa. Generalnie w dłuższym okresie czasu im więcej korzysta się z kredytów, które są regularnie spłacane tym znacznie lepsza ocena punktowa. Jednocześnie można w ramach świadectwa wiarygodność uzyskać również informacje dotyczące zobowiązań w trakcie spłaty, a także zamkniętych zobowiązań, czyli takich, które zostały spłacone w terminie czy też nie zostały spłacone w terminie. Oczywiście im więcej kredytów spłaconych w terminie tym znacznie lepszy scoring. Natomiast każdy niezapłacony w terminie kredyt przekłada się na pogorszenie się scoringu. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że brak zapłacenia jedynie pojedynczej raty kredytowej z opóźnieniem kilku dni nie wpływa na scoring. Problemem są niespłacone raty kredytowe, które przeszły w formę windykowania.

Dlaczego warto dbać o scoring?

Bardzo ważne jest dbanie w długim okresie czasu o dobrą wiarygodność kredytową. Ma to bardzo duże znaczenie z punktu widzenia możliwość korzystania z kredytów w przyszłości. Im więcej kredytów się spłaciło w sposób regularny, tym znacznie lepszy scoring. Wówczas można nie tylko liczyć na możliwość korzystania z kredytów oferowanych przy mniejszych formalnościach jak kredyty udzielane jedynie za pośrednictwem rachunku bankowego. Można również liczyć na to, że będzie można pozyskać takie kredyty, które są dostępne na korzystniejszych warunkach. Dotyczy to między innymi kredytów hipotecznych gdzie banki przy lepszej wiarygodności kredytowej mogą oferować znacznie dłuższe okresy spłaty kredytów, niższe koszty kredytowania czy wreszcie większe sumy pożyczane klientom.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.