Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak wygląda w praktyce windykacja długu?

Jak wygląda w praktyce windykacja długu?

Słowo „windykacja” nie kojarzy się dobrze. Gdy jednak dochodzi do powstania długu, przeprowadzenie windykacji nierzadko jest jedynym wyjściem dla wierzyciela. W jaki sposób przeprowadza się windykację długu?

Windykacją określamy zbiór czynności prawnych, procesorowych, a także faktycznych, których głównym celem jest doprowadzenie dłużnika do oddania zobowiązania, które zaciągnął.

Wyróżniamy dwa rodzaje windykacji:

• polubowna – polega na informowaniu dłużnika o zadłużeniu i nakłanianiu go do oddania pieniędzy

• sądowa – prowadzona jest po nieudanej windykacji polubownej i polega na wejściu na ścieżkę prawną w celu uzyskania sądowego wyroku albo nakazu zapłaty, gdy będzie miał on klauzulę wykonalności, stanie się tytułem wykonawczym i może być podstawą do przekazania sprawy komornikowi

W interesie dłużnika powinno być jak najszybsze oddanie zobowiązania, jeszcze na etapie polubownym. To właśnie wtedy można jeszcze dogadać się z firmą windykacyjną, na przykład możliwe jest rozłożenie długu na mniejsze raty, które będą łatwiejsze w spłacie. jesienna-pozyczka

Gdy na tym etapie dłużnik nie wykaże zainteresowania spłatą zobowiązania, wówczas znajdzie się w gorszej sytuacji – podczas egzekucji komorniczej może dojść do zajęcia jego środków na koncie bankowym, zajęcia ruchomości czy nieruchomości. Oczywiście, wysokość zadłużenia będzie wtedy jeszcze wyższa niż wcześniej.

Na czym polega windykacja polubowna?

Skupmy się przede wszystkim na windykacji polubownej, ponieważ to ona prowadzona jest najczęściej. Statystyki wskazują, że wielu dłużników daje się przekonać do tego, aby spłacić dług, biorąc pod uwagę późniejsze konsekwencje prawne.

Windykator, czyli osoba przeprowadzająca windykację ma określone prawa. Nie jest komornikiem, dlatego nie może zajmować mienia. Nie może też zastraszać dłużnika, nachodzić go regularnie, grozić mu czy oczerniać go. W takim przypadku dłużnik może sam wystąpić na ścieżkę prawną i ubiegać się o zadośćuczynienie.

Windykacja polubowna ma najczęściej następujące formy:

windykacja listowna – polega na przesyłaniu monitów listownych do dłużnika, w liście wyznacza się termin spłaty zobowiązania, znajdziemy w nim też informacje o tym, co stanie się wtedy, gdy długu nie spłacimy

windykacja telefoniczna – polega na dzwonieniu do dłużnika oraz wysyłaniu mu wiadomości z informacją o zadłużeniu

windykacja osobista – windykator może również przyjść do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy dłużnika, aby tam nakłonić go do spłaty długu jesienna-pozyczka

Zwykle windykacja polubowna trwa kilka miesięcy w zależności od firmy windykacyjnej.

Gdy dłużnik nie będzie chętny do współpracy, będzie unikał windykatora i nie będzie odpowiadał na korespondencję, wtedy sprawa przechodzi na kolejny poziom, czyli rozpoczyna się windykacja sądowa.

Podsumowując, jako dłużnik nie powinniśmy doprowadzać do windykacji. Warto próbować dogadać się z wierzycielem i jeszcze przed przekazaniem sprawy do windykacji oddać dług.

Gdy proces windykacyjny już się zaczął, warto uznać dług i zobowiązać się do jego spłaty na dogodnych dla nas warunkach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.