Kiedy nie można zostać eksmitowanym?

Kiedy nie można zostać eksmitowanym?

Zasady eksmitowania są oparte na przepisach prawnych, które wskazują obowiązki leżące po stronie właścicieli mieszkań. Właściciel mieszkania nie może zatem dowolnie nim dysponować w przypadku gdy korzystają z niego osoby wynajmujące lokal. Lokatorzy mają swoje prawa lokatorskie, które między innymi pozwalają na zabezpieczenie ich w pewnych sytuacjach dotyczących eksmisji.

Najważniejszą sprawą w kontekście eksmisji jest to, że może być ona zrealizowana jedynie na podstawie wyroku sądowego. Jednocześnie w takim wyroku nie musi być wskazane przez sąd, że osoba musi uzyskać prawo do uzyskania innego lokum.

Jednak sąd może wskazać w wyroku, że w ramach eksmisji lokator ma prawo do otrzymania lokalu socjalnego. Jednocześnie są takie grupy eksmitowanych, którym przysługują specjalne prawa, czyli szczególna ochrona.

Wówczas sąd ma obowiązek wskazania lokalu zastępczego. Do takich osób zaliczają się między innymi kobiety w ciąży, małoletni niepełnosprawni, ubezwłasnowolnieni oraz sprawujący nad takimi osobami opiekę, obłożnie chorzy, emeryci i renciści, osoby bezrobotne.

 

pozyczka-online-na-lato

Kiedy może być realizowana eksmisja?

W przepisach prawnych jest bardzo dokładnie wskazane kiedy możliwa jest eksmisja. Muszą bowiem zaistnieć określone przesłanki, przy wystąpieniu których eksmisja w ogóle jest możliwa. Dotyczy to między innymi takich sytuacji jak brak tytułu prawnego do lokalu. Mogą występować takie sytuacje jak utracenie prawa do lokalu.

Dotyczyć to może takich sytuacji jak wypowiedzenie lub koniec umowy najmu. Eksmisja może być związana z koniecznością gdy budynek musi podlegać remontowi a gdy lokat nie chce się dobrowolnie przenieść do lokalu zamiennego. Naruszanie porządku domowego, które jest realizowane uporczywie również może prowadzić do sytuacji, w której wystąpią przesłanki do eksmisji. Uciążliwe warunki mogą dotyczyć osób, które zamieszkują dany lokal w określonym budynku.

Naganne zachowanie, które uniemożliwia wspólne zamieszkanie również może prowadzić do sytuacji, w której zostanie nakazana eksmisja dla jednego z małżonków. Dotyczy to między innymi sytuacji gdy nastąpił rozwód. Takie sytuacje dotyczą również stosowania przemocy wobec osób zamieszkujących ten sam lokal.

Do jednych z najczęstszych sytuacji, gdy występuje możliwość eksmisji zaliczyć można długi powstałe przy użytkowaniu lokalu mieszkalnego. Wierzyciel ma prawdo domagać się egzekucji również z nieruchomości czyli lokalu mieszkalnego, domu. Licytacja komornicza może prowadzić do utraty tytułu prawnego do nabywanego lokalu mieszkalnego.

Brak eksmisji na bruk

pozyczka-online-na-lato

W Polsce nie występuje generalnie eksmisja na bruk. Sąd w przypadku osób, które nie są specjalnie chronieni bada sytuację materialną w celu ustalenia czy danej osobie przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego. Jednocześnie wszystkie osoby mają prawo również do tak zwanego pomieszczenia zastępczego.

Takie pomieszczenie winna zapewnić gmina w przypadku osób, które nie mają możliwości korzystania przy eksmisji z innego lokalu z różnych powodów życiowych i finansowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.