Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Stwierdzenie nabycia spadku w praktyce

Stwierdzenie nabycia spadku w praktyce

Nabycie spadku musi odbyć się z potwierdzeniem jego nabycia zgodnie z przepisami prawnymi. Samo prawo do spadku nie oznacza jeszcze, że spadek został nabyty. Jednocześnie postanowienie sądu dotyczące stwierdzenia spadku wcale nie musi dotyczyć rzeczywistego stanu rzeczy co wynika między innymi z braku otworzenia testamentu gdy stwierdzenie spadku jest stwierdzane przez sąd.

Wybranie odpowiedniej metody stwierdzenia nabycia spadku wpływa bezpośrednio na to, jakie będą koszty stwierdzenia nabycia spadku. Warto zatem zapoznać się z tym jak można uzyskać potwierdzenia nabycia spadku. Wybrać można również taką formę stwierdzenia nabycia spadku, która będzie również wygodniejsza pod kątem formalności.

Jednocześnie w kontekście stwierdzenia nabycia spadku trzeba brać pod uwagę, że samo otwarcie spadku następuje zawsze w momencie śmieci spadkodawcy. Natomiast samo stwierdzenie nabycia spadku jest postanowieniem sądu. Istotne jest również to, że sąd przy stwierdzaniu nabycia spadku nie zawsze określa rzeczywisty stan.

Jest to jedynie wskazanie uprawnionych spadkobierców.

Dokument uznający spadkobierców

Istotne jest z punktu widzenia obrotu prawnego by przygotowany został dokument, który dokładnie stwierdza te osoby, które mają prawo do spadkobrania. Osoby wskazane w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku mogą być uważane przez inne osoby oraz organy państwowe za osoby uprawnione do dziedziczenia po danej osobie. jesienna-pozyczka

Z punktu widzenia prawnego samo stwierdzenie nabycia spadku jest jedynie czynnością o charakterze legitymacyjnym. Dokument wydany przy stwierdzeniu nabycia spadku oznacza potwierdzenie faktu dziedziczenia.

Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że nie ma przepisów wskazujących, że niezbędne jest uzyskanie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Spadkobranie jest dziedziczeniem co odbywa się z mocy prawa, a więc moc wydanego przed sąd postanowienia nie jest tutaj decydująca. W ten sposób zdarza się, że przez wiele lat spadkobiercy nie uzyskują stwierdzenia nabycia spadku a mimo tego władają posiadanym spadkiem jako spadkobierca.

Jednak konieczność uzyskania dokumentu w formie dokumentu stwierdzającego przez sąd nabycia spadku pojawia się gdy trzeba wykazać wobec innych osób, że jest się właścicielem danego przedmiotu czy praw do danego przedmiotu. Dotyczy to między innymi takich sytuacji, jak konieczność wypłacenia środków finansowych gromadzonych w banku przez spadkodawcę.

Kiedy stwierdzenie nabycia spadku jest konieczne?

Stwierdzenie nabycia spadku jest bardzo ważne w ramach obrotu prawnego. W przypadku gdy spadkobierca zamierza sprzedać nieruchomość czy rzecz ruchomą wówczas posiadanie potwierdzenia do spadku jest niezbędne.

Nabywca nieruchomości będzie wymagała wykazania praw do spadku, które może podlegać sprzedaży i obrotowi prawnemu. Dotyczy to również szczególnie bardziej cennych przedmiotów w formie ruchomości jak samochód.

Jednocześnie posiadanie potwierdzenia nabycia spadku jest ważne w przypadku czynności urzędowych jak zmiana danych w księgach wieczystych czy wyrejestrowanie samochodu. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.