Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kiedy odpowiadamy za długi żony, męża?

Kiedy odpowiadamy za długi żony, męża?

Chcąc umeblować mieszkanie, wybudować dom czy też kupić samochód wiele małżeństw zaciąga pożyczki lub kredyty. Zdarza się także, że pożyczki w małżeństwie zaciągane są bez wiedzy drugiego współmałżonka.

Problem pojawia się wówczas, gdy takie zadłużenia nie są spłacane. Wtedy powstaje pytanie, czy jestem odpowiedzialny za dług drugiej osoby i czy muszą go spłacać?

W małżeństwie mogą pojawić się różne sytuacje, których nie da się wcześniej przewidzieć. Jest to bowiem związek dwóch osób i nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować to, co robi drugi człowiek. Dotyczy to także zaciągania pożyczek czy też kredytów. Na szczęście polskie prawo zostało tak skonstruowane, że nie zawsze musimy odpowiadać za długi współmałżonka. Istnieją w tym względzie bowiem pewne ograniczenia, które warto poznać.

Moment zaciągnięcia długu ma znaczenie

Sam moment zaciągnięcia długu przez współmałżonka ma znaczenie. Jeżeli zrobił to przed ślubem to za tego rodzaju długi odpowiada tylko i wyłącznie on sam. Wówczas nie było bowiem mowy o żadnej wspólnocie majątkowej. Jeśli nic nie wiedzieliśmy o kredycie lub też pożyczce współmałżonka, który zaciągnął już w trakcje trwania małżeństwa, to także liczy się moment skorzystania z tej usługi finansowej. Jeżeli stało się to przed 21 stycznia 2005 roku to niestety jesteśmy zobowiązani do spłacania zadłużenia. Jeżeli jednak stało się to po wejściu w życie nowych przepisów, wówczas możemy uniknąć płacenia.

Rozdzielność majątkowa

Najlepszą obroną przed spłacaniem długów współmałżonka jest oczywiście intercyza. Warto więc pokusić się o spisanie rozdzielności majątkowej u notariusza dla własnego bezpieczeństwa i komfortu. Wiele osób korzysta dzisiaj z takiego rozwiązania i nie jest w tym nic złego. Żadna osoba zawierająca związek małżeński nie powinna mieć pretensji do swojego partnera o to, że chce spisać intercyzę. Dzięki temu wszystko to, czego dorobimy się samodzielnie w małżeństwie jest nasze i nikt nie ma do tego prawa poza nami. W intercyzie dokładnie bowiem spisujemy wszystko to, co jest naszą własnością. Oprócz tego warto podkreślić, że także odziedziczone po rodzicach, dziadkach czy innych krewnych dobra są naszą własnością, a nie współmałżonka nawet wówczas, gdy nie została spisana rozdzielność majątkowa.

Wyjątkowe sytuacje

W małżeństwie istnieje także wiele wyjątkowych sytuacji, w których także nie musimy odpowiadać za długi współmałżonka. Dzieje się tak, chociażby wówczas, gdy nasz współmałżonek został ubezwłasnowolniony przez sąd lub też ogłosił upadłość. Również w przypadku separacji za długi odpowiada tylko ta osoba, która je zaciągnęła. W wymienionych sytuacjach powstaje bowiem automatycznie rozdzielność majątkowa. Trzeba jednak wiedzieć, że po ustaniu konkretnej sytuacji z powrotem odpowiadamy wspólnie za długi. Problem powstaje także wtedy, gdy długi zaciągnięte były w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Chodzi tutaj o bieżące rachunki, jedzenie czy ubrania. Wówczas zachodzi konieczność spłacania takiego zobowiązania przez oboje małżonków po równo. Trzeba jednak przyznać, że jest to sprawiedliwe rozwiązanie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.