W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Kiedy odpowiadamy za długi żony, męża?

Kiedy odpowiadamy za długi żony, męża?

Chcąc umeblować mieszkanie, wybudować dom czy też kupić samochód wiele małżeństw zaciąga pożyczki lub kredyty. Zdarza się także, że pożyczki w małżeństwie zaciągane są bez wiedzy drugiego współmałżonka.

Problem pojawia się wówczas, gdy takie zadłużenia nie są spłacane. Wtedy powstaje pytanie, czy jestem odpowiedzialny za dług drugiej osoby i czy muszą go spłacać?

W małżeństwie mogą pojawić się różne sytuacje, których nie da się wcześniej przewidzieć. Jest to bowiem związek dwóch osób i nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować to, co robi drugi człowiek. Dotyczy to także zaciągania pożyczek czy też kredytów. Na szczęście polskie prawo zostało tak skonstruowane, że nie zawsze musimy odpowiadać za długi współmałżonka. Istnieją w tym względzie bowiem pewne ograniczenia, które warto poznać.

Moment zaciągnięcia długu ma znaczenie

Sam moment zaciągnięcia długu przez współmałżonka ma znaczenie. Jeżeli zrobił to przed ślubem to za tego rodzaju długi odpowiada tylko i wyłącznie on sam. Wówczas nie było bowiem mowy o żadnej wspólnocie majątkowej. Jeśli nic nie wiedzieliśmy o kredycie lub też pożyczce współmałżonka, który zaciągnął już w trakcje trwania małżeństwa, to także liczy się moment skorzystania z tej usługi finansowej. Jeżeli stało się to przed 21 stycznia 2005 roku to niestety jesteśmy zobowiązani do spłacania zadłużenia. Jeżeli jednak stało się to po wejściu w życie nowych przepisów, wówczas możemy uniknąć płacenia.

Rozdzielność majątkowa

Najlepszą obroną przed spłacaniem długów współmałżonka jest oczywiście intercyza. Warto więc pokusić się o spisanie rozdzielności majątkowej u notariusza dla własnego bezpieczeństwa i komfortu. Wiele osób korzysta dzisiaj z takiego rozwiązania i nie jest w tym nic złego. Żadna osoba zawierająca związek małżeński nie powinna mieć pretensji do swojego partnera o to, że chce spisać intercyzę. Dzięki temu wszystko to, czego dorobimy się samodzielnie w małżeństwie jest nasze i nikt nie ma do tego prawa poza nami. W intercyzie dokładnie bowiem spisujemy wszystko to, co jest naszą własnością. Oprócz tego warto podkreślić, że także odziedziczone po rodzicach, dziadkach czy innych krewnych dobra są naszą własnością, a nie współmałżonka nawet wówczas, gdy nie została spisana rozdzielność majątkowa. wiosenna-pozyczka

Wyjątkowe sytuacje

W małżeństwie istnieje także wiele wyjątkowych sytuacji, w których także nie musimy odpowiadać za długi współmałżonka. Dzieje się tak, chociażby wówczas, gdy nasz współmałżonek został ubezwłasnowolniony przez sąd lub też ogłosił upadłość. Również w przypadku separacji za długi odpowiada tylko ta osoba, która je zaciągnęła. W wymienionych sytuacjach powstaje bowiem automatycznie rozdzielność majątkowa. Trzeba jednak wiedzieć, że po ustaniu konkretnej sytuacji z powrotem odpowiadamy wspólnie za długi. Problem powstaje także wtedy, gdy długi zaciągnięte były w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Chodzi tutaj o bieżące rachunki, jedzenie czy ubrania. Wówczas zachodzi konieczność spłacania takiego zobowiązania przez oboje małżonków po równo. Trzeba jednak przyznać, że jest to sprawiedliwe rozwiązanie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.