W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Masz wysokie rachunki? Zobacz, jak je obniżyć!

Masz wysokie rachunki? Zobacz, jak je obniżyć!

Wysokie rachunki mogą w dużym stopniu obciąć domowy budżet. Jest to spowodowane między innymi tym, że rachunki trzeba opłacać w sposób stały.

Warto zatem sprawdzić, czy istnieją możliwości ograniczenia kosztów związanych z opłacaniem rachunków za różnego rodzaju usługi.

Do najbardziej obciążających budżet domowy rachunków zaliczyć można te związane z energią. Energia elektryczna przy użytkowaniu wielu urządzeń może generować bardzo duże koszty. Rachunki za energię elektryczną można zmniejszyć na dwa sposoby.

Po pierwsze można sprawdzić i porównać oferty różnych dostawców energii. Pozwala to na wybranie takich firm, które pozwalają zapewnić korzystniejsze warunki cenowe co dotyczy choćby taryf za energię elektryczną, które są dopasowane do sposobu funkcjonowania domowników.

Gdy nie przebywa się w domu ze względu na pracę w ciągu dnia wówczas można decydować się na taryfy opłat za prąd, które zapewniają niższe ceny korzystania z energii w godzinach wieczornych. wiosenna-pozyczka

Oszczędności przy korzystaniu z energii

Korzystanie z energii może generować znacznie mniejsze koszty w przypadku decydowania się na oszczędności. Dotyczy to zarówno korzystania z energii cieplnej jak też elektrycznej. Oszczędzanie, czyli odpowiednie kontrolowanie wykorzystywania energii pozwala na znaczne ograniczenie kosztów opłat.

Rachunki można zmniejszyć od kilka czy nawet kilkanaście procent w skali miesiąca. Oczywiście oszczędności nie polegają na ograniczaniu się przy korzystaniu z poszczególnych rodzajów energii, ale na rozsądnym i optymalnym korzystaniu z energii.

Rachunki za telefon, telewizję

Do rachunków, które wiele osób opłaca regularnie trzeba zaliczyć między innymi rachunki za telefon czy telewizję. Takie rachunki można ograniczyć poprzez decydowanie się na oferty pozwalające na zmniejszenie kosztów korzystania z takich usług.

Odpowiednio dopasowany abonament telefoniczny pod kątem sposobu użytkowania telefonu pozwala na znaczne ograniczenie kosztów korzystania z telefonu. Jednocześnie można decydować się na popularne oferty pozwalające na korzystanie w jednej firmie z usług telewizji czy telekomunikacyjnych.

Pozwala to na skorzystanie z różnego rodzaju promocji. Uzyskać można w ten sposób oszczędności ograniczające wysokość rachunków nawet o kilkanaście procent.

Korzystanie z niezbędnych usług

Jeśli regularnie opłacane rachunki mają być niskie wówczas niezbędne jest decydowanie się na takie usługi, z których rzeczywiście się korzysta. Wiele usług nie jest wcale wykorzystywanych w zakresie, za który się płaci. Warto jest decydować się na takie oferty, które pochodzą od firm pozwalających na indywidualne dopasowanie ofert abonamentowych. wiosenna-pozyczka

Pozwala to na wybranie jedynie takich elementów w ramach oferty, z których rzeczywiście będzie się korzystało. Gwarantuje to znaczne ograniczenie łącznych kosztów przeznaczanych na rachunki, gdyż nie trzeba dopłacać za te elementy ofert, z których się rzeczywiście nie korzysta.

Obecnie coraz więcej firm pozwala na zapewnienie możliwości indywidualnego dopasowania ofert do potrzeb klientów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.