W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Monit – co warto o nim wiedzieć?

Monit – co warto o nim wiedzieć?

Gdy zaciągamy pożyczkę, powinniśmy pamiętać o tym, aby spłacić swoje zobowiązanie terminowo. W przeciwnym przypadku narażamy się na niemałe problemy. Zwykle pierwszym z nich są tak zwane monity. Co warto wiedzieć na ich temat?

Wzięcie pożyczki oznacza, że zgadzamy się na warunki w umowie pożyczkowej. W tej właśnie umowie, a także w innych związanych z nią dokumentach możemy znaleźć informacje o tym, co stanie się wtedy, gdy nie spłacimy zobowiązania terminowo.

Czym jest monit?

Gdy spóźnimy się ze spłatą nawet o jeden dzień, pożyczkodawca może skontaktować się z nami w celu przypomnienia nam o spłacie. Wtedy mówimy o tak zwanym monicie.

Zatem monitem nazywamy ponaglenie ze strony pożyczkodawcy – firmy pożyczkowej lub banku. Monit ma za zadanie przypomnienie pożyczkobiorcy o tym, żeby uregulował swoje zobowiązanie.

Takie upomnienie może mieć różne formy:

• monit elektroniczny – może mieć formę wiadomości SMS lub e-maila zimowa-pozyczka

• monit telefoniczny – pracownik dzwoni do klienta w celu przypomnienia mu o spłacie

• monit listowny – pismo przesyłane jest pocztą, najczęściej za potwierdzeniem odbioru

• wizyta terenowa – monit ma wtedy formę wizyty pracownika firmy pożyczkowej w domu klienta

Najczęściej na początku pożyczkobiorca jest informowany o zaległości w spłacie elektronicznie lub telefonicznie. Monity listowne przesyłane są zwykle po miesiącu od braku spłaty. Wizyty terenowe z kolei należą do rzadkości i wielu pożyczkodawców nie stosuje takiej formy ponaglenia.

Ile zapłacimy za monity?

Monity nie są bezpłatne – mogą być one dość kosztowne, dlatego najlepiej ich unikać. Opłaty dotyczące monitów możemy znaleźć w umowie, dlatego warto zapoznać się z nimi przed jej sygnowaniem.

Przykładowo, za monit pocztą e-mailową lub tradycyjną firma może policzyć sobie od 30 do nawet 100 złotych za jedno wezwanie. Takich monitów można otrzymać w ciągu miesiąca nawet 30, co powoduje, że koszty mogą urosnąć do niebotycznych rozmiarów. Najwięcej za monity zapłacimy w małych firmach pożyczkowych działających pozabankowo – te bardziej rozpoznawalne i o ugruntowanej pozycji na rynku nie stosują tak wysokich opłat. zimowa-pozyczka

Otrzymałem monit – i co dalej?

Jeśli otrzymaliśmy monit, w takim przypadku powinniśmy jak najszybciej odpowiedzieć na upomnienie. Im prędzej uregulujemy zobowiązanie, tym na mniejsze koszty się narazimy. Jeśli nie spłacimy długu, oprócz nałożenia na nas dodatkowych kosztów monitów firma pożyczkowa zacznie naliczać odsetki od zwłoki.

Po jakimś czasie nasz dług może być przekazany do firmy windykacyjnej. Jeśli również nie będziemy współpracować z firmą windykacyjną, może dojść do przekazania sprawy do sądu. Jeśli sąd stanie po stronie wierzyciela, czyli pożyczkodawcy, wówczas egzekucję długu wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi wykona komornik. Może on zająć nasze mienie, wypłatę, oszczędności.

Oczywiście, najlepiej nie dopuszczać do tego, aby pożyczkobiorca przekazał nam monit. W przypadku niektórych firm pożyczkowych możemy przesunąć termin spłaty, ale jest to związane z opłatą. Gdy wiemy, że przez dłuższy czas możemy mieć problemy ze spłatą pożyczki, najlepiej skontaktować się z pożyczkodawcą i przedstawić mu sytuację. Czasami możliwe jest rozłożenie długu na jeszcze mniejsze raty, które będą łatwiejsze w spłacie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.