Niechciany spadek – co z takim zrobić?

Niechciany spadek – co z takim zrobić?

Spadek najczęściej kojarzy się z majątkiem, który możemy uzyskać po bliskich osobach. Jednak może zdarzyć się, że zamiast nieruchomości czy pieniędzy dziedziczymy długi. Co możemy zrobić z takim niechcianym spadkiem?

Dziedziczeniu podlegają zarówno aktywa zmarłego, czyli przykładowo jego oszczędności, nieruchomości czy ruchomości, jak i również długi, na przykład niespłacone pożyczki i kredyty.

Kiedyś osoby będące spadkobiercami narażone były na otrzymanie takiego niechcianego spadku z długami, jeżeli go nie odrzuciły. Jednak obecnie nie ma już takiego ryzyka – zamiast prostego przyjęcia spadku domyślnie obowiązuje zasada przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Nie oznacza to jednak, że jest to zawsze najlepsza droga.

Spadkobiercy mają trzy możliwości, gdy chodzi o spadek:

• proste przyjęcie spadu – w tym przypadku spadek przyjmuje się bez ograniczenia odpowiedzialności za długi

• przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – nazywane także przyjęciem spadku z ograniczeniem odpowiedzialności, czyli wysokość długów nie może przekroczyć wysokości aktywów

• odrzucenie spadku – spadkobierca odrzuca zarówno długi, jak i aktywa

Wobec tego wtedy, gdy spadkodawca pozostawił spadkobiercom spadek, w którym wartość aktywów jest mniejsza niż długi, wtedy najkorzystniejszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. Zdarza się jednak, że tak naprawdę nie wiemy, jaka dokładnie jest wysokość aktywów oraz pasywów. Wówczas możemy rozważyć przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku

Jeżeli chcemy odrzucić spadek, powinniśmy złożyć odpowiednie oświadczenie w okresie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o uzyskaniu spadku. Gdy nie złożymy takiego oświadczenia, wówczas następuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku spadkobierca jest traktowany jak osoba, która nie dożyła momentu otwarcia spadku. Wówczas jej udział przypadnie pozostałym spadkobiercom – oni także mogą przyjąć go wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić. Warto więc pamiętać o tym, aby nasi bliscy, na przykład dzieci także odrzuciły spadek.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Gdy jednak nie wiemy, czy spadek jest wart przyjęcia, możemy skorzystać z opcji przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, w tym przypadku nie ma potrzeby składania odpowiednich dokumentów, ponieważ taka opcja stosowana jest domyślnie.

Dobrodziejstwo inwentarza to wobec tego korzystna propozycja, ale ma też swoje wady. Dzięki tej opcji w najgorszym wypadku nie zyskamy niczego, ale w najlepszym możemy w spadku coś otrzymać.

Ważne jest przy tym wykonanie tak zwanego wykazu inwentarza – to na jego podstawie możliwe jest określenie składu majątku spadku oraz długów. Wykaz ten może być wykonany samodzielnie albo zlecony specjaliście, co, niestety kosztuje. Wobec tego przy perspektywie niewielkich zysków ze spadku przejęcie do z dobrodziejstwem inwentarza może nie być opłacalne.

Podsumowując, gdy nie chcemy otrzymać spadku, wówczas najlepiej po prostu odrzucić go w wyznaczonym terminie. W przeciwnym przypadku będziemy dziedziczyć z dobrodziejstwem inwentarza.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.