W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Odpowiedzialność współmałżonka za moje długi

Odpowiedzialność współmałżonka za moje długi

W dobrym małżeństwie nie powinno być tajemnic. Jednak w rzeczywistość dochodzi do różnych sytuacji, gdy małżonkowie nie mówią sobie w pełni prawdy. Taka sytuacja dotyczy głównie spraw finansowych – zarówno zarobków, jak i długów. Skupmy się jednak na tych drugich. Kiedy współmałżonek jest zobowiązany do spłaty długów?

Jeśli okazuje się, że współmałżonek wziął pożyczkę i nie spłyca regularnie swoich zadłużeń, obawa, że odpowiedzialność za długi spadnie na drugą osobę jest uzasadniona. Jednak nie w każdej sytuacji będziemy musieli spłacić długi. Obecnie dla odpowiedzialności za długi współmałżonka ma znaczenie to, czy wyraziliśmy na to zgodę.

Gdy zgoda została wyrażona

Gdy żona czy mąż wiedzieli, że druga połówka zaciąga pożyczki i wyrazili na to zgodę, wtedy sprawa prezentuje się następująco. Gdy dług nie zostanie spłacony, trafia do windykacji, a potem do sądu. Gdy sąd nadaje klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, może dojść do zajęcia mienia małżonka. Dotyczy to tej części majątku, która jest objęta wspólnością majątkową.

Potwierdzeniem zgody małżonka na zaciągnięcie pożyczki jest w dokument to potwierdzający. Może być to dokument urzędowy – takie dokumenty są uznawane automatycznie za zgodne z prawdą, a także dokument prywatny. Tutaj pojawia się już ryzyko, że pismo zostało podrobione, dlatego współmałżonek, który nie podpisał żadnego dokumentu dotyczącego pożyczki, może dochodzić swoich praw.

Kiedy można uniknąć odpowiedzialności?

Jednak nie zawsze współmałżonek jest zobowiązany do zapłaty zadłużenia. Dotyczy to kilku sytuacji. Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi nie może być nadana wtedy, gdy dług powstał przed nastąpieniem wspólności majątkowej, czyli przed ślubem albo po rozwodzie.

Odpowiedzialności nie ponosi się także wtedy, gdy ze współmałżonkiem została podpisana rozdzielność majątkowa. Gdy jednak taka umowa powstanie po pojawieniu się niespłaconego długu, wtedy nie ustrzeże przed odpowiedzialnością.

Zwykłe potrzeby rodziny

Warto przy tym poruszyć jeszcze jeden ważny temat związany z odpowiedzialnością za długi w małżeństwie. Chodzi o kwestię zwykłych potrzeb rodziny. W takiej sytuacji nawet pomimo braku zgody na wzięcie pożyczki przez drugiego małżonka możemy być zobowiązani do spłaty. Zwykłymi potrzebami rodziny nazywa się w tym kontekście takie jak: wydatki na żywność, rachunki, w tym za prąd, gaz, telefon, zakupy odzieży oraz drobnych przedmiotów urządzenia domowego.

Jednak nawet w takich przypadkach współmałżonek nie pozostaje bez możliwości obrony. Może powołać się przed sądem na tak zwane ważne powody, które mogą zwolnić go z odpowiedzialności. Mogą być to między innymi postępowanie kierowane nieudolnością, rozrzutnością czy lekkomyślnością drugiego małżonka.

Podsumowując, nie w każdej sytuacji współmałżonek jest odpowiedzialny za długi drugiej osoby. Gdy pożyczka zostanie wzięta w tajemnicy i współmałżonek nie wyrazi na nią zgody, w takiej sytuacji, zgodnie z przepisami prawnymi, nie musi ponosić odpowiedzialności za powstałe długi.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.