Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Zbyt wysoki rachunek za telefon. Co zrobić?

Zbyt wysoki rachunek za telefon. Co zrobić?

Gdy chcemy zdecydować się na telefon na abonament, musimy wówczas co miesiąc opłacać rachunki w danej wysokości. W ich ramach płacimy zarówno za samą opłatę abonamentową, jak i również za wykonane połączenia, wysłane wiadomości i wykorzystane dane. Niektórym z nas może jednak zdarzyć się, że zamiast zakładanej wysokości rachunku w kopercie znajdziemy znacznie wyższą sumę. Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

Najczęściej wysoki rachunek za telefon nie jest naszą winą, gdy nie dzwonimy nigdzie bardzo długo czy nie korzystamy z internetu ponad posiadany limit. Powodem może być błąd w obliczeniu wysokości rachunku po stronie operatora. Również ogromna suma może pojawić się wtedy, gdy nie doczytaliśmy jakichś warunków umowy, na przykład zakończył się okres promocyjny konkretnej oferty i operator naliczył wyższe stawki, albo wtedy, gdy operator nie zaznaczył tego wyraźnie.

Co powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy okazuje się, że rachunek przekroczył nasze oczekiwania i możliwości finansowe?

Poproś o billing

Przede wszystkim wtedy, gdy otrzymujemy rachunek znacznie wyższy niż zakładaliśmy, powinniśmy poprosić operatora o biling, czyli wykaz wszystkich połączeń, wiadomości oraz innych operacji prowadzonych z naszego telefonu.

Dzięki bilingowi będziemy mogli określić, co sprawiło, że nasz rachunek za telefon jest wyższy niż zwykle. Biling będzie wtedy także podstawą do złożenia reklamacji, gdy okaże się, że naliczone opłaty nie pokrywają się z rzeczywistością i tak naprawdę nie wykonaliśmy określonych połączeń czy nie włączyliśmy danych usług.

Złóż reklamację

Kolejnym krokiem jest przygotowanie reklamacji. Powinna być ona złożona pisemnie – wtedy będziemy mieli potwierdzenie, że przygotowaliśmy takie pismo i przekazaliśmy je do operatora. Gdy jednak reklamację złożymy telefonicznie lub ustnie, powinniśmy zadbać o to, aby otrzymać odpowiednie potwierdzenie od osoby, która odbiera od nas reklamację. Może być to przykładowo numer złożenia reklamacji, który zostanie nadany w systemie.

Następnie operator ma 30 dni na rozpatrzenie otrzymanej reklamacji. Gdy w tym właśnie czasie nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona. Jeśli operator uwzględnił reklamację, dokonuje się anulowania opłat, które zostały błędnie naliczone.

Warto przy tym wskazać, że jeżeli chcemy zapłacić za rachunek, co powinniśmy zrobić, zapłaćmy go tylko w tak zwanej kwocie bezspornej, czyli bez „kredytowania” operatora na całą wysokość rachunku. Najlepiej więc zapłacić tyle, ile płacimy co miesiąc. Powinniśmy wtedy w tytule przelewu dopisać „niesporna część faktury nr…”.

Co wtedy, gdy reklamacja nie będzie uwzględniona?

Gdy jednak nasza reklamacja zostanie odrzucona, ale uważamy, że prawda jest po naszej stronie, nie pozostaje nam nic innego, jak zwrócić się do odpowiednich urzędów. Pomogą nam Urząd Komunikacji Elektronicznej, możemy też zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

Dużo pomocnych informacji dotyczących tego, jak możemy walczyć z operatorem wtedy, gdy nie uznaje naszych reklamacji, znajdziemy na forach internetowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.