Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czym jest intercyza i czy warto ją spisywać?

Czym jest intercyza i czy warto ją spisywać?

Obecnie na rozdzielność majątkową decyduje się coraz więcej małżonków. Wprawdzie wspólność majątkowa jest nadal najbardziej popularna, to jednak intercyza budzi duże zainteresowanie. Na czym dokładnie polega? Ile kosztuje? Czy warto się na nią decydować?

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie po ślubie obejmowani są tak zwaną ustawową wspólnością majątkową. Wobec tego cały majątek, który zgromadzą od momentu wzięcia ślubu, wchodzi w skład majątku wspólnego. Ten majątek pozwala na zabezpieczenie finansowe rodziny. W jego skład wchodzą między innymi wynagrodzenia, dochody z prowadzonej działalności, zakupione po ślubie nieruchomości oraz ruchomości.

Warto przy tym wskazać, że wspólnota majątkowa nie dotyczy tego majątku, który stał się naszą własnością przed ślubem. Wobec tego wtedy, gdy przed wejściem w związek małżeński zakupiliśmy dla siebie mieszkanie, nie będzie ono wchodziło w skład majątku wspólnego. Wobec tego możemy decydować o nim samodzielnie.

Czym jest intercyza małżeńska?

Intercyza jest aktem notarialnym, który zgodnie z przepisami jest umownym ustrojem między małżonkami zmieniającym zasady ustawowej wspólności majątkowej. Intercyza daje nam kilka możliwości w ramach podziału majątku. Możemy ograniczyć wspólność majątkową – oznacza to, że wyłączamy z niej określone składniki majątku. Druga opcja to rozszerzenie wspólności majątkowej, co powoduje, że możemy wtedy do majątku wspólnego dodać majątek osobisty.

Najczęściej jednak intercyza małżeńska jest kojarzona z rozdzielnością majątkową. Oznacza to, że od momentu jej sygnowania majątek wspólny nie powstaje w ogóle lub też przestaje istnieć. Wtedy każdy z małżonków dysponuje swoim majątkiem osobistym samodzielnie. To przekłada się nie tylko na niezależność finansową małżonków, ale też wyższy stopień bezpieczeństwa finansowego, ponieważ możemy ochronić się wtedy przed nieprzyjemnymi konsekwencjami decyzji drugiego małżonka.

Są też minusy

Warto również wskazać na fakt, że intercyza ma swoje minusy. Przede wszystkim wpływa na naszą zdolność kredytową – nie możemy zaciągać razem kredytów. Także nie mamy prawa do wspólnego rozliczania podatku dochodowego. Musimy jednak pamiętać o tym, że intercyza nie wyklucza dziedziczenia po sobie w przypadku śmierci jednego z małżonków.

Jak spisać intercyzę?

Intercyzę możemy spisać zarówno wtedy, gdy dopiero mamy zamiar się pobrać, jak i już po ślubie. W tym celu musimy udać się do kancelarii notarialnej, ponieważ intercyza podpisywana jest jako akt notarialny i bez niego nasze ustalenia nie będą ważne. Na warunki muszą zgodzić się obie strony.

Do notariusza musimy zabrać ze sobą dowody osobiste, a w przypadku małżeństwa – akt małżeństwa. Maksymalna taksa notarialna za podpisanie intercyzy przed ślubem to 400 złotych, do których musimy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty wypisów od umowy, które kosztują zwykle po kilkanaście złotych. Gdy jednak chcemy podpisać ją po ślubie, ceny mogą być wyższe w zależności od wartości majątku wspólnego, który chcą podzielić małżonkowie. Zatem bardziej opłaca się podpisać intercyzę jeszcze przed ślubem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.