Odrzucenie spadku – kiedy jest możliwe?

Odrzucenie spadku – kiedy jest możliwe?

Najczęściej spadek kojarzy nam się ze sporą fortuną, którą możemy odziedziczyć po bliskiej nam osobie. Jednak zdarza się też, że spadkodawca pozostawił po sobie głównie długi. Gdy nie chcemy, aby obowiązek ich spłaty przeszedł na nas, wówczas warto pomyśleć o odrzuceniu spadku.

W 2015 roku doszło do znowelizowania prawa spadkowego. Wraz ze zmianami skończyło się nieświadome dziedziczenie długu poprzez tak zwane przyjęcie proste. Była to do tego roku opcja domyślna, czyli każdy, kto nie zgłosił chęci zmiany, stawał się spadkobiercą. Był to spory problem, ponieważ wiele osób dziedziczyło wtedy długi po zmarłych członkach rodziny.

Dzisiaj dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza

Aktualnie, po zmianach prawnych, sytuacja jest już inna. Obecnie domyślną opcją jest dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, czyli obowiązuje ono z urzędu i nie musimy nigdzie zgłaszać tego, że właśnie z takiej opcji dziedziczenia chcemy skorzystać.

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że możemy odziedziczyć jedynie tyle długów, ile wynosi przypadająca nam wartość spadku. Wobec tego w najgorszym przypadku nie zyskamy na spadku niczego, ponieważ uzyskany przez nas spadek pójdzie na spłatę długów. Z kolei w najlepszym przypadku możemy otrzymać dodatkowe środki czy inne mienie w spadku, gdy okaże się, że jego wartość jest wyższa od długów.

Wobec tego obecnie możemy spadek przyjąć wprost, czyli wraz z ewentualnym zadłużeniem, druga opcja to dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, natomiast trzecia to całkowite odrzucenie spadku. Skupmy się właśnie na niej.

Odrzucenie zadłużonego spadku

Gdy wiemy, że spadek zawiera praktycznie same długi i nie ma żadnych aktywów, na przykład zmarły nie zostawił po sobie nieruchomości czy oszczędności, wtedy najlepszym rozwiązaniem jest całkowite odrzucenie spadku.

Przykładowo takie rozwiązanie sprawdzi się wtedy, gdy możemy otrzymać w spadku mieszkanie obciążone hipoteką, niezapłacone rachunki, zaległości w czynszu. Wówczas suma wszystkich długów jest większa niż wartość mieszkania. Wobec tego odrzucenie spadku będzie najprostszym rozwiązaniem.

Oczywiście, spadek możemy odrzucić też z wielu innych powodów, na przykład wtedy, gdy po prostu nie chcemy dziedziczyć niczego po danej osobie ze względów osobistych.

Jak odrzucić spadek?

Spadek możemy odrzucić na dwa sposoby – przed notariuszem albo przed sądem rejonowym, który jest właściwy dla naszego miejsca pobytu lub zamieszkania. Odrzucenie spadku w kancelarii notarialnej jest szybszym i wygodniejszym rozwiązaniem, niemniej zapłacimy więcej – to zwykle 50 złotych oraz VAT taksy notarialnej oraz koszty wypisów. Z kolei odrzucenie spadku przed sądem jest dłuższe, ponieważ na wyznaczenie posiedzenia musimy czekać nawet kilka tygodni, ale zapłacimy mniej – to koszt 50 złotych.

Gdy chcemy udać się do kancelarii notarialnej, powinniśmy zabrać ze sobą skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz swój dowód osobisty. Z kolei wtedy, gdy wybieramy drogę sądową, powinniśmy rozpocząć od przygotowania oświadczenia o odrzuceniu spadku w dwóch egzemplarzach, z których jeden składamy w sądzie, natomiast drugi zabieramy jako dowód, że złożyliśmy pismo w terminie.

Pamiętajmy również o terminach, w których możemy to zrobić. Mamy wówczas 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy lub też od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o jego śmierci.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 46.20%. Rata miesięczna od 307,67 zł. Roczna stopa oprocentowania 19.00% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4574,10 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2060,40 zł, prowizja 2513,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10874,10 zł. Stan na dzień 06.09.2023 r.                                                                                      

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 46.20%. Rata miesięczna od 449,29 zł. Roczna stopa oprocentowania 19.00% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6679,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3008,93 zł, prowizja 3670,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 15879,73 zł. Stan na dzień 06.09.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2900 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200 zł.                             

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 46.19%. Rata miesięczna od 380,92 zł. Roczna stopa oprocentowania 19.00% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5663,26 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2551,06 zł, prowizja 3112,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13463,26 zł. Stan na dzień 06.09.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200 zł.                  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.