Małżonek pożyczył pieniądze bez mojej wiedzy

Małżonek pożyczył pieniądze bez mojej wiedzy

W tajemnicy przed małżonkiem można robić różnorodne rzeczy. Także można wziąć po kryjomu pożyczkę lub kredyt. Sprawa komplikuje się tym bardziej, gdy okazuje się, że małżonek nie spłaca swojego zobowiązania terminowo.

Pożyczka czy kredyt wzięte przez jednego małżonka bez wiedzy drugiego nie są niczym rzadkim. Dzisiaj w przypadku większości pożyczek, kredytów, również debetu na koncie czy karty kredytowej nie ma już potrzeby przedstawiania zgody drugiego małżonka – wystarczy tylko jeden podpis. Często jednak pojawia się ograniczenie kwotowe – czasami to kilka, innym razem kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Gdy małżonek bez problemu spłaca zaciągnięte samodzielnie pożyczki i inne zobowiązania, druga połówka może nigdy się o tym nie dowiedzieć. Gdy jednak pojawiają się opóźnienia w spłacie, do domu zaczynają przychodzić listy z firm windykacyjnych, pojawiają się telefony, nawet osobiste wizyty windykatorów. Nierzadko sprawa wydaje się też wtedy, gdy chcemy zaciągnąć wspólnie z małżonkiem inną pożyczkę albo kredyt, ale bank odmawia nam ze względu na negatywną historię w BIK współmałżonka.

Gdy mamy wspólnotę majątkową, co jest w Polsce standardem, co powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy małżonek pożyczył pieniądze bez naszej zgody i narobił długów?

Pożyczył bez wiedzy i dla siebie – odda z własnego majątku

Jeżeli małżonek pożyczył pieniądze na swoje potrzeby, nie informując o tym drugiej połówki, wówczas to do niego należy oddanie zadłużenia. Gdy wobec tego o niczym nie wiedzieliśmy i nie wydaliśmy żadnej zgody, nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za długi współmałżonka. Oczywiście, pojawia się tutaj także kwestia sfałszowania podpisu na umowie, poświadczenia nieprawdy – tutaj trzeba będzie już wyjaśnić sprawę w sądzie. wiosenna-pozyczka

Pożyczka za zgodą – ponosimy odpowiedzialność z majątku wspólnego

W przypadku, gdy wiedzieliśmy o tym, że nasz partner wziął pożyczkę, której nie może obecnie spłacić, będziemy ponosili częściową odpowiedzialność za dług. Bank czy inna firma oferująca pożyczki muszą wtedy udowodnić, że dugi małżonek wiedział o pożyczce. Wtedy komornik będzie mógł dokonać zajęcia z tak zwanego majątku wspólnego, ale nie naszego osobistego. Przykładowo, nie można dokonać wtedy egzekucji z mienia, które mieliśmy przed powstaniem wspólnoty majątkowej, czyli przed małżeństwem.

Pożyczka na zwykłe potrzeby rodziny – wspólna odpowiedzialność za długi

Warto jednak wspomnieć o jeszcze jednej kwestii – prawo wskazuje, że małżonkowie wspólnie odpowiadają za te długi, które zostały zaciągnięte z powodu tak zwanych zwykłych potrzeb rodziny. Zalicza się do nich między innymi wyżywienie, odzież, utrzymanie mieszkania, ochronę zdrowia, opłaty na wychowanie dzieci, rozwój duchowy i kulturalny. Wobec tego wtedy sąd może postanowić, że za długi małżonkowie odpowiadają wspólnie, ale jest też wyjątek. Do ważnych powodów, które mogą wyłączyć wspólną odpowiedzialność za dług, zalicza się lekkomyślność, rozrzutność, a także nieudolność.

Wobec tego odpowiedzialność za długi drugiego małżonka zależy przede wszystkim od tego, na co wydane zostały pieniądze, a także czy wiedzieliśmy o istnieniu zadłużenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.