Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Małżonek pożyczył pieniądze bez mojej wiedzy

Małżonek pożyczył pieniądze bez mojej wiedzy

W tajemnicy przed małżonkiem można robić różnorodne rzeczy. Także można wziąć po kryjomu pożyczkę lub kredyt. Sprawa komplikuje się tym bardziej, gdy okazuje się, że małżonek nie spłaca swojego zobowiązania terminowo.

Pożyczka czy kredyt wzięte przez jednego małżonka bez wiedzy drugiego nie są niczym rzadkim. Dzisiaj w przypadku większości pożyczek, kredytów, również debetu na koncie czy karty kredytowej nie ma już potrzeby przedstawiania zgody drugiego małżonka – wystarczy tylko jeden podpis. Często jednak pojawia się ograniczenie kwotowe – czasami to kilka, innym razem kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Gdy małżonek bez problemu spłaca zaciągnięte samodzielnie pożyczki i inne zobowiązania, druga połówka może nigdy się o tym nie dowiedzieć. Gdy jednak pojawiają się opóźnienia w spłacie, do domu zaczynają przychodzić listy z firm windykacyjnych, pojawiają się telefony, nawet osobiste wizyty windykatorów. Nierzadko sprawa wydaje się też wtedy, gdy chcemy zaciągnąć wspólnie z małżonkiem inną pożyczkę albo kredyt, ale bank odmawia nam ze względu na negatywną historię w BIK współmałżonka.

Gdy mamy wspólnotę majątkową, co jest w Polsce standardem, co powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy małżonek pożyczył pieniądze bez naszej zgody i narobił długów?

Pożyczył bez wiedzy i dla siebie – odda z własnego majątku

Jeżeli małżonek pożyczył pieniądze na swoje potrzeby, nie informując o tym drugiej połówki, wówczas to do niego należy oddanie zadłużenia. Gdy wobec tego o niczym nie wiedzieliśmy i nie wydaliśmy żadnej zgody, nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za długi współmałżonka. Oczywiście, pojawia się tutaj także kwestia sfałszowania podpisu na umowie, poświadczenia nieprawdy – tutaj trzeba będzie już wyjaśnić sprawę w sądzie.

Pożyczka za zgodą – ponosimy odpowiedzialność z majątku wspólnego

W przypadku, gdy wiedzieliśmy o tym, że nasz partner wziął pożyczkę, której nie może obecnie spłacić, będziemy ponosili częściową odpowiedzialność za dług. Bank czy inna firma oferująca pożyczki muszą wtedy udowodnić, że dugi małżonek wiedział o pożyczce. Wtedy komornik będzie mógł dokonać zajęcia z tak zwanego majątku wspólnego, ale nie naszego osobistego. Przykładowo, nie można dokonać wtedy egzekucji z mienia, które mieliśmy przed powstaniem wspólnoty majątkowej, czyli przed małżeństwem.

Pożyczka na zwykłe potrzeby rodziny – wspólna odpowiedzialność za długi

Warto jednak wspomnieć o jeszcze jednej kwestii – prawo wskazuje, że małżonkowie wspólnie odpowiadają za te długi, które zostały zaciągnięte z powodu tak zwanych zwykłych potrzeb rodziny. Zalicza się do nich między innymi wyżywienie, odzież, utrzymanie mieszkania, ochronę zdrowia, opłaty na wychowanie dzieci, rozwój duchowy i kulturalny. Wobec tego wtedy sąd może postanowić, że za długi małżonkowie odpowiadają wspólnie, ale jest też wyjątek. Do ważnych powodów, które mogą wyłączyć wspólną odpowiedzialność za dług, zalicza się lekkomyślność, rozrzutność, a także nieudolność.

Wobec tego odpowiedzialność za długi drugiego małżonka zależy przede wszystkim od tego, na co wydane zostały pieniądze, a także czy wiedzieliśmy o istnieniu zadłużenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.