Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Dostałem wezwanie do zapłaty - co teraz?

Dostałem wezwanie do zapłaty - co teraz?

Powszechną praktyką dotyczącą nakazów zapłaty jest wydawanie ich przez zaocznie przez sądy cywilne. Gdy wobec tego mamy problemy związane ze spłatą pożyczek lub rachunków, otrzymanie takiego wezwania do zapłaty z sądu jest kwestią czasu. Co powinniśmy zrobić wtedy, gdy dostaniemy taki dokument?

Sądowy nakaz zapłaty może być wydany obecnie bez wiedzy osoby zainteresowanej. Wobec tego dłużnik może nie być wcześniej poinformowany, że taki nakaz jest przygotowywany – nie ma on możliwości zareagowania poprzez wniesienie właściwego sprzeciwu. Zaocznie wydany sądowy nakaz zapłaty jest efektem przedstawienia właściwych dokumentów przez wierzyciela – dokumenty te muszą potwierdzać, że doszło do powstania długu. Wówczas sądy wydają dokument.

Przepisy wskazują, że sądowe nakazy zapłaty wydawane są „z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości”, a także „na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku”.

Może jednak zdarzyć się, że sądowy nakaz zapłaty zostaje wydany dla długów, co do których nie mamy świadomości lub mamy wątpliwości. Wówczas powinniśmy koniecznie zwrócić się do sądu, który wydał dane pismo, aby wykonać weryfikację jego prawdziwości.

Jak zareagować na otrzymanie nakazu zapłaty?

Przede wszystkim musimy upewnić się, czy nakaz zapłaty rzeczywiście został wydany przez sąd – zdarzają się oszustwa. Gdy pismo jest prawdziwe, nie powinniśmy odkładać naszych działań.

Mamy 14 dni na rozpoczęcie tak zwanej ścieżki odwoławczej w celu uznania danego nakazu zapłaty za nieważny. W tym celu musimy samodzielnie lub z pomocą prawnika przygotować pismo, które będzie odparciem zarzutów i będzie mogło udowodnić, że nakaz zapłaty nie powinien być wydany.

Najczęściej powodem sprzeciwu jest przeterminowanie długu, czyli wygaśnięcie roszczenia pieniężnego poprzez jego przedawnienie. Dzieje się to po kilku latach w zależności od tego, z jakim rodzajem długu mamy do czynienia. Wówczas w naszym piśmie powinna znaleźć się informacja o tym, dlaczego zapłata danej kwoty nie powinna nastąpić. Może też zdarzyć się, że pismo dotyczy długu, który już został spłacony. Wtedy także powinniśmy udowodnić, że jest on już oddany.

Gdy nie wniesiemy odpowiedniego sprzeciwu we wskazanym czasie, otrzymany przez nas sądowy nakaz zapłaty może być podstawą do rozpoczęcia egzekucji z naszego majątku, ale tylko wtedy, gdy nakaz ten uzyska właściwy tytuł wykonawczy. Musimy pamiętać również o tym, że do obecnego długu będą doliczone również koszty sądowe.

Podniesienie zarzutów i sprawa sądowa

Jeżeli nie zgadzamy się z pismem o nakazie zapłaty, nasza sprawa trafia do sądu i musimy wtedy stawić się na rozprawie. Musimy wtedy na podstawie uzyskanego pisma udowodnić, że nie jest ono zgodne z prawdą. Możemy wykorzystać w tym celu odpowiednie dokumenty i inne dowody, na przykład potwierdzenia przelewów, wiadomości e-mailowe, umowy.

Podczas takiej rozprawy nie musimy posiadać pełnomocnika w postaci prawnika. Może jednak zdarzyć się, że razem z nim łatwiej udowodnimy swoje racje, na przykład wtedy, gdy wierzyciel ma silne dowody. Oczywiście, związane jest to również z wyższymi kosztami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.