Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Pracodawca nie odprowadza składek do ZUS

Pracodawca nie odprowadza składek do ZUS

Pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki do ZUS za pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia. Zdarza się jednak, że dokonuje on ich zapłaty. Co możemy wtedy zrobić?

Obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dotyczy pracodawcy. Gdy nie wywiąże on się z tego właśnie obowiązku, grozi mu grzywna, odpowiedzialność karna oraz wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

O tym, że pracodawca nie opłaca tych właśnie składek, pracownik zwykle dowiaduje się przypadkiem, na przykład wtedy, gdy chce załatwić coś w urzędzie lub wtedy, gdy chce skorzystać z przysługujących mu praw, na przykład iść do lekarza.

Jak sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za nas składki?

Pracodawca ma obowiązek przekazywania pracownikowi informacji potwierdzających, że odprowadza on składek – najczęściej w formie druku ZUS RMUA lub z wykorzystaniem paska z wynagrodzeniami.

Poza tym możemy również uzyskać informacje bezpośrednio w ZUS. Najszybciej zrobimy to wtedy, gdy założymy własne konto na Platformie Usług Elektronicznych. Po zalogowaniu się na konto uzyskujemy dostęp do informacji o naszym koncie w ZUS, między innymi o wysokości składek, kwotach przekazanych do OFE, zasiłkach. jesienna-pozyczka

Możemy również udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobiście albo zaczekać na list, który przesyłany jest regularnie przez zakład.

Co zrobić wtedy, gdy pracodawca nie odprowadza za nas składek?

Jeżeli dowiedzieliśmy się, że pracodawca nie płaci za nas składek, w takim przypadku powinniśmy przede wszystkim skierować swoje pytania do pracodawcy – najlepiej na piśmie. Tak samo powinniśmy też postępować, gdy informacje w ZUS są niezgodne w inny sposób ze stanem faktycznym.

Gdy pracodawca nie rozpatrzy wniosku pracownika, na przykład wtedy, gdy firma już nie istnieje, możemy zgłosić się do ZUS. Możemy udać się do zakładu osobiście, zadzwonić, wysłać list lub też zgłosić swoją reklamację przez internet. Wtedy ZUS rozpocznie postępowanie wyjaśniające, ale może ono trwać zwykle do 3, a nawet do 6 miesięcy w przypadku skomplikowanych spraw.

ZUS może naliczyć odsetki od nieopłaconych w terminie składek, a także skierować do sądu wniosek o ukaranie pracodawcy karą grzywny. Ponadto może wystąpić do sądu o zabezpieczenie majątku płatnika, a nawet ogłoszenie upadłości płatnika lub zakazanie mu prowadzenia działalności gospodarczej. ZUS może też skierować wniosek o wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Gdy prowadzone działania nie przyniosą oczekiwanego efektu, sprawa może być skierowana do prokuratury. Warto też wskazać, że odpowiednie pismo możemy złożyć samodzielnie jako osoba pokrzywdzona. Wówczas dłużnik podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Z problemem braku zapłaty składek możemy zwrócić się również do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Instytucja ta może wysłać kontrolę do firmy, która nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, co może skutkować również nałożeniem grzywny oraz skierowaniem powództwa. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.