Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Zmiany w rządowym programie 500 plus

Zmiany w rządowym programie 500 plus

Ponad rok po rozpoczęciu działania programu 500+ rząd zdecydował się na wprowadzenie w nim zmian. Chodzi o doprecyzowanie przepisów, które sprawiają trudności w interpretacji, a także zmniejszenie skali zjawiska wyłudzenia świadczeń przez osoby, które nie są do nich uprawnione. O czym muszą pamiętać osoby chcące otrzymać 500 złotych na dziecko?

Dzięki programowi 500+ wielu Polaków uzyskało dodatkowy zastrzyk finansowy. W swoich założeniach program pozwala na przekazywanie co miesiąc kwoty 500 złotych rodzicom lub opiekunom dzieci. Pieniądze otrzymać możemy na każde drugie dziecko oraz w wybranych przypadkach także na pierwsze dziecko, gdy zostanie spełnione kryterium finansowe.

1 kwietnia 2017 roku program 500+ skończył swój pierwszy rok. W związku z tą rocznicą przyszedł również czas na podsumowania. Rząd wskazał, że konieczne jest przede wszystkim uszczelnienie programu. Właśnie dlatego zaproponowano kilka kluczowych poprawek. Również konieczne jest obecnie ponowne złożenie wniosku.

Osoby pozostające w nieformalnych związkach

Jedna z głównych poprawek w programie dotyczy osób pozostających w nieformalnych związkach, które rzekomo samodzielnie wychowują swoje dziecko czy dzieci. To właśnie w tym przypadku dochodzi do wielu wyłudzeń, gdy osoby składające wniosek pomijają dochody osiągane przez partnera, aby łatwiej otrzymać pieniądze.

Poprawki zakładają sprawdzanie, czy rzeczywiście samotny rodzic wnioskuje o pieniądze i czy wystąpił on o alimenty w stosunku do swojego byłego pantera. Wobec tego wtedy, gdy obecny opiekun dziecka nie wystąpił o alimenty, jego wniosek o uzyskanie 500 złotych na pierwsze dziecko może być odrzucony.

Następna poprawka dotyczy fikcyjnego zmniejszania dochodu. Zdarzało się, że osoby chcące pobierać 500+ na pierwsze dziecko celowo zwalniały się z pracy lub uzgadniały z pracodawcą obniżenie płacy, aby zmniejszyć się w limicie. W związku z tym wyłączono stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu, gdy wnioskodawca lub członek rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od momentu utraty dochodu znowu uzyska taki dochód.

Zmiany dotyczą też osób prowadzących firmy i rozliczających się w oparciu o ryczałt. Konieczne jest wtedy dołączenie do wniosku zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Jak złożyć nowy wniosek o 500+?

Jak już wspomnieliśmy, konieczne jest również ponowne złożenie wniosków o 500+. Nowy wniosek wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami możemy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie.

Wniosek możemy złożyć zarówno osobiście w urzędzie, jak i również listownie – listem poleconym. Ponadto, wniosek możemy złożyć w wybranych bankach przez internet – wtedy decyzja do odebrania będzie w urzędzie. Ponadto wnioski możemy składać przez serwisy empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz PUE ZUS.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.