Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Remont domu – ile kosztują usługi elektryka?

Remont domu – ile kosztują usługi elektryka?

Wykonanie remontu w domu może być bardzo kosztownym rozwiązaniem. Wiele zależy od kosztów związanych z poszczególnymi usługami, które będą wykonywane przy danym remoncie. Największe koszty związane są z generalnymi remontami, gdzie niezbędne jest wykonywanie wielu prac budowlanych. Ile będą kosztowały usługi elektryka?

Usługi elektryczne wykonywane w ramach remontu mogą wiązać się z bardzo różnymi kosztami. Wiele zależy przede wszystkim od skali realizowanych prac elektrycznych. Jeśli będzie się wykonywało zupełnie nową instalację elektryczną wówczas trzeba liczyć się z dużo większymi kosztami. Natomiast wykonanie jedynie sprawdzenia już istniejącej instalacji będzie znacznie tańsze.

Co może wchodzić w zakres usług elektrycznych?

Przy realizowaniu instalacji elektrycznych można spotkać się z bardzo różnym zakresem wykonywanych prac. Najczęściej prace elektryczne przy większych remontach obejmują wymianę przewodów, gniazd, łączników czy zamontowanie zupełnie nowego oświetlenia.

Oczywiście z takimi kosztami nie trzeba się liczyć, gdy instalacja elektryczna nie jest wymieniana. W tym względzie trzeba brać pod uwagę, że wysokiej jakości instalacja elektryczna nie musi być wymieniana nawet przez cały okres użytkowania danego domu.

Pryz realizowaniu instalacji elektrycznych niezbędne może być również wykonanie dodatkowych prac. Do takich można zaliczyć między innymi wykonanie instalacji telefonicznych, telewizyjnych, komputerowych. Konieczne może być również dokonanie wymiany instalacji odgromowej, tablic rozdzielczych, złącz kablowych.

Liczba obwodów w instalacji

W poszczególnych domach można spotkać się również z koniecznością wykonania instalacji opartych na różnej ilości obwodów. Jednocześnie coraz większa liczba osób dba również o bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych. Wówczas w instalacji elektrycznej mogą być zamontowane dodatkowe elementy, które są elementami automatycznymi.

Do takich elementów zaliczają się między innymi czujniki ruchy, zmierzchowe czy czasowe sterowniki. Mają one na celu również ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem danej instalacji elektrycznej. Inteligentne systemy w budynkach wprawdzie zwiększają koszty zrealizowania prac remontowych, ale pozwalają na przyniesienie znacznie mniejszych kosztów użytkowania nieruchomości.

Materiały do zastosowania w instalacji elektrycznej

Na łączny koszt wykonania instalacji elektrycznej wpływ mają również zastosowane materiały. Oczywiście nie należy nadmiernie oszczędzać na materiałach niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej. Jednak zawsze istnieje możliwość ograniczenia kosztów pozyskania takich materiałów. W wielu firmach budowlanych można liczyć na rabaty przy zakupach materiałów budowlanych.

Z tego powodu lepszym rozwiązaniem bywa decydowanie się na firmy budowlane realizujące kompleksowe usługi, w ramach których realizowane są również usługi elektryczne. Pozwala to często na ograniczenie kosztów pojedynczych usług budowlanych jak też możliwość skorzystania z zakupów dużo tańszych materiałów budowlanych do wykonania poszczególnych instalacji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.