Czym jest roszczenie? Kiedy ulega przedawnieniu?

Czym jest roszczenie? Kiedy ulega przedawnieniu?

Jeżeli chcemy wziąć pożyczkę lub kredyt, w takim przypadku powinniśmy mieć też odpowiednie środki do spłacenia zobowiązania. W tym celu instytucje finansowe sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów. Jednak zdarza się, że sytuacja pożyczkobiorcy zmienia się o 180 stopni i nie jest on w stanie spłacić zobowiązania.

Gdy z jakichś powodów pożyczkodawca straci swoją dotychczasową płynność finansową i nie może terminowo uregulować zobowiązania, dochodzi do zadłużenia. W takim przypadku instytucja finansowa udzielająca pożyczki może wystąpić z roszczeniem wobec klienta.

Czym jest roszczenie?

Roszczeniem określamy uprawnienie do żądania świadczenia. W opisywanym przez nas przypadku jest to roszczenie instytucji finansowej dotyczące spłaty pożyczki czy też kredytu. Roszczenie to nie trwa jednak cały czas i może ulec przedawnieniu.

Przedawnienie roszczenia – co to jest?

Przedawnienie następuje po upływie określonego czasu. Terminy dla różnych roszczeń są zróżnicowane i dokładnie precyzuje je Kodeks cywilny. Roszczenia związane z pożyczkami oraz kredytami przedawniają się po upływie 3 lat od dnia wymagalności. Oznacza to, że termin przedawnienia powinniśmy liczyć od dnia, w którym każda rata kredytu stała się wymagalna. W związku z tym terminów może być kilka.

Warto jednak wskazać, że jeżeli instytucja udzielająca pożyczki wypowiedziała klientowi umowę, wyznaczając jednocześnie termin do ostatecznej spłaty zobowiązania, wtedy to właśnie od tej daty powinniśmy liczyć termin przedawnienia.

Co jeśli termin przedawnienia zostanie osiągnięty?

pozyczka-online-na-lato

Gdy w okresie 3 lat firma pożyczkowa nie podejmie żadnych działań w stosunku do dłużnika, aby odzyskać dług, ulega on przedawnieniu – przeterminowaniu. W takiej sytuacji nie musimy już spłacać zadłużenia. Warto jednak wskazać, że jeżeli firma podejmie określone czynności, wtedy termin przedawnienia może ulec przerwaniu.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia ma miejsce między innymi przy wszczęciu mediacji, uznaniu roszczenia przez dłużnika czy też w przypadku czynności sądowych lub przed innym organem zobowiązanym do rozpoznawania spraw, czy egzekwowania roszczeń.

Gdy dług jest przedawniony, nie oznacza to jednak, że firma nie może próbować windykacji. Warto też pamiętać, że przedawnienie długu nie oznacza, że znika on całkowicie. Informacje o zadłużeniu nadal mogą figurować w bazach dłużników.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.