Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czym jest roszczenie? Kiedy ulega przedawnieniu?

Czym jest roszczenie? Kiedy ulega przedawnieniu?

Jeżeli chcemy wziąć pożyczkę lub kredyt, w takim przypadku powinniśmy mieć też odpowiednie środki do spłacenia zobowiązania. W tym celu instytucje finansowe sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów. Jednak zdarza się, że sytuacja pożyczkobiorcy zmienia się o 180 stopni i nie jest on w stanie spłacić zobowiązania.

Gdy z jakichś powodów pożyczkodawca straci swoją dotychczasową płynność finansową i nie może terminowo uregulować zobowiązania, dochodzi do zadłużenia. W takim przypadku instytucja finansowa udzielająca pożyczki może wystąpić z roszczeniem wobec klienta.

Czym jest roszczenie?

Roszczeniem określamy uprawnienie do żądania świadczenia. W opisywanym przez nas przypadku jest to roszczenie instytucji finansowej dotyczące spłaty pożyczki czy też kredytu. Roszczenie to nie trwa jednak cały czas i może ulec przedawnieniu.

Przedawnienie roszczenia – co to jest?

Przedawnienie następuje po upływie określonego czasu. Terminy dla różnych roszczeń są zróżnicowane i dokładnie precyzuje je Kodeks cywilny. Roszczenia związane z pożyczkami oraz kredytami przedawniają się po upływie 3 lat od dnia wymagalności. Oznacza to, że termin przedawnienia powinniśmy liczyć od dnia, w którym każda rata kredytu stała się wymagalna. W związku z tym terminów może być kilka.

Warto jednak wskazać, że jeżeli instytucja udzielająca pożyczki wypowiedziała klientowi umowę, wyznaczając jednocześnie termin do ostatecznej spłaty zobowiązania, wtedy to właśnie od tej daty powinniśmy liczyć termin przedawnienia.

Co jeśli termin przedawnienia zostanie osiągnięty?

Gdy w okresie 3 lat firma pożyczkowa nie podejmie żadnych działań w stosunku do dłużnika, aby odzyskać dług, ulega on przedawnieniu – przeterminowaniu. W takiej sytuacji nie musimy już spłacać zadłużenia. Warto jednak wskazać, że jeżeli firma podejmie określone czynności, wtedy termin przedawnienia może ulec przerwaniu.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia ma miejsce między innymi przy wszczęciu mediacji, uznaniu roszczenia przez dłużnika czy też w przypadku czynności sądowych lub przed innym organem zobowiązanym do rozpoznawania spraw, czy egzekwowania roszczeń.

Gdy dług jest przedawniony, nie oznacza to jednak, że firma nie może próbować windykacji. Warto też pamiętać, że przedawnienie długu nie oznacza, że znika on całkowicie. Informacje o zadłużeniu nadal mogą figurować w bazach dłużników.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.