Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka polega na umorzeniu albo redukcji zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest konsekwencją niezawinionej niewypłacalności.

Polscy mogą korzystać z upadłości konsumenckiej od 2009 roku, gdy została ona wprowadzona do prawa upadłościowego i naprawczego w naszym kraju.

W 2016 roku jedynie do IX Wydziału Gospodarczego do Spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku wpłynęło ponad pół tysiąca wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym roku jest uch już niemalże 400, a do końca roku zostało jeszcze kilka miesięcy.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wielu z nas może wydawać się, że upadłość konsumencką ogłasza się bardzo łatwo i wystarczy do tego tylko wniosek dłużnika. Jednak w rzeczywistości konieczne jest spełnienie określonych wymogów, których nie potrafi zrealizować każdy dłużnik.

Przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką oraz jej ogłaszaniu przez sąd najistotniejsza jest tak zwana moralność płatnicza dłużnika. Termin ten odnosi się do sposobu powstania zadłużenia. Gdy ktoś umyślnie albo wskutek niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności, wtedy nie będzie mógł liczyć na upadłość konsumencką. Podobnie sprawa wygląda wtedy, gdy do powstania nadmiernego zadłużenia doszło z powodu zaciągania pożyczek w celu spłacenia wcześniejszych zobowiązań. jesienna-pozyczka

Jakie konsekwencje niesie ze sobą upadłość konsumencka?

Osoby składające wniosek o upadłość konsumencką muszą również zdawać sobie sprawę z tego, że ma ona określone skutki. Nie oznacza to, że długi zostają magicznie wymazane i można o nich zapomnieć, co również jest jednym z mitów dotyczących upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Poniżej prezentujemy najważniejsze konsekwencje wynikające z upadłości konsumenckiej. Warto się z nimi zapoznać, aby dowiedzieć się, co może czekać nas po jej ogłoszeniu.

Skutki upadłości konsumenckiej:

• z momentem upadłości konsumenckiej dłużnik traci zdolność do rozporządzania swoim majątkiem – prawo do zarządzania nim ma tylko syndyk, w rezultacie nie możemy przykładowo sprzedać swojego samochodu, mieszkania

majątek dłużnika staje się masą upadłościową i przeznaczony jest do uregulowania długów i pokrycia kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym, dlatego majątek ten może być sprzedany przez dłużnika, na przykład może być to nieruchomość

• w masie upadłościowej także znajduje się wynagrodzenie dłużnika, które podlega zajęciu w określonym zakresie

• konieczne jest przekazanie syndykowi dokumentów dotyczących majątku jesienna-pozyczka

• po upadłości niemożliwe jest przez wskazany okres zawieranie określonych umów zwiększających wydatki, na przykład wzięcia drogiego abonamentu, zakupu samochodu na raty

• także czynności prawne takie jak umowy darowizny, obciążenia majątku, umowy sprzedaży wykonane do roku przed terminem złożenia wniosku upadłościowego będą bezskuteczne

• w przypadku małżonków z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej powstaje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa, natomiast wspólny majątek wchodzi w skład masy upadłości

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.