W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Spadek z długami – lepiej przyjąć czy odrzucić?

Spadek z długami – lepiej przyjąć czy odrzucić?

Spadek z długami może być poważnym problemem dla spadkobiercy. Jednocześnie coraz częściej można spotkać się z sytuacjami, w których spadki obciążone są różnego rodzaju długami. Zadając ogólne pytanie czy spadek taki odrzucić, czy przyjąć niestety nie można ustalić jednoznacznej odpowiedzi.

Zmiany w przepisach prawnych dotyczących spadkobrania wprowadziły znacznie większą ochronę spadkobierców. Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jest automatyczne. Ogranicza to wysokość odpowiedzialności spadkobiercy za zadłużenie jedynie do wysokości spadku.

Jednak w konkretnych sprawach długi w spadku mogą sprawić spadkobiercy wiele problemów. Istotne jest z tego powodu uzyskanie informacji czy w spadku są długi. Warto, gdy tylko jest to możliwe, dokładnie sprawdzić wszelkie dokumenty, które pozostały po spadkodawcy. Bardzo często można wówczas uzyskać informacje choćby o zaciągniętych pożyczkach czy niespłaconych przez spadkobiercę kredytach. Jeśli jest to możliwe warto również spróbować uzyskać informacje od sąsiadów czy znajomych spadkodawcy czy nie pozostawił on żadnych długów, zobowiązań finansowych. Im więcej informacji się posiada tym znacznie łatwiej uniknąć nieprzewidzianych sytuacji.

Spis inwentarza

Nie zawsze istnieje możliwość samodzielnego uzyskania informacji czy w spadku znajdują się długi. Nawet przejrzenie dokumentów pozostawionych przez spadkodawcę nie zawsze pozwala na zorientowanie się czy na spadku ciążą jakieś długie. Warto jest decydować się na wystąpienie do sądów w celu wykonania tak zwanego spisu inwentarza. Wykonany przez komornika dokumentów staje się wówczas dowodem dobrej woli spadkobiercy dotyczącej podjęcia wszystkich, możliwych czynności w celu uzyskania wiedzy o istnieniu długu.

Hipoteka na nieruchomości

Jednym z najbardziej niekorzystnych sytuacji jest gdy w spadku dziedziczy się nieruchomość, na której ustanowiona jest hipoteka. Długi hipoteczne są objęte ustawą o księgach wieczystych. Niestety powoduje to sytuację, w której spadkobierca jest odpowiedzialny za taki dług w sposób nieograniczony. Wierzyciel może zatem odzyskać długi z nieruchomości obciążonej hipoteki bez względu na to w jaki sposób spadkobierca przyjął spadek. Zatem zarówno przy przyjęciu spadku w całości jak też przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca odpowiada za dług hipoteczny w sposób nieograniczony. Gdy dług należy do banku może on przejąć nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka. Jeśli nie chce się borykać z długami hipotecznymi w spadku najlepszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. wiosenna-pozyczka

Odrzucenie spadku

Na odrzucenie spadku warto się decydować gdy spadek składa się jedynie z długów a nie zawiera żadnych aktywów. Warto również brać pod uwagę, że przy dziedziczeniu spadku z długami, które mają charakter finansowy wierzyciel może dochodzić spłaty zadłużenia nie tylko z odziedziczonego majątku. Wprawdzie za długi odpowiada się jedynie do wartości spadku przy dziedziczeniu automatycznym z dobrodziejstwem inwentarza, ale wierzyciel może domagać się spłaty zadłużenia do wysokości wartości spadku z całego majątku spadkobiercy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.