Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Spadek z długami – lepiej przyjąć czy odrzucić?

Spadek z długami – lepiej przyjąć czy odrzucić?

Spadek z długami może być poważnym problemem dla spadkobiercy. Jednocześnie coraz częściej można spotkać się z sytuacjami, w których spadki obciążone są różnego rodzaju długami. Zadając ogólne pytanie czy spadek taki odrzucić, czy przyjąć niestety nie można ustalić jednoznacznej odpowiedzi.

Zmiany w przepisach prawnych dotyczących spadkobrania wprowadziły znacznie większą ochronę spadkobierców. Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jest automatyczne. Ogranicza to wysokość odpowiedzialności spadkobiercy za zadłużenie jedynie do wysokości spadku.

Jednak w konkretnych sprawach długi w spadku mogą sprawić spadkobiercy wiele problemów. Istotne jest z tego powodu uzyskanie informacji czy w spadku są długi. Warto, gdy tylko jest to możliwe, dokładnie sprawdzić wszelkie dokumenty, które pozostały po spadkodawcy. Bardzo często można wówczas uzyskać informacje choćby o zaciągniętych pożyczkach czy niespłaconych przez spadkobiercę kredytach. Jeśli jest to możliwe warto również spróbować uzyskać informacje od sąsiadów czy znajomych spadkodawcy czy nie pozostawił on żadnych długów, zobowiązań finansowych. Im więcej informacji się posiada tym znacznie łatwiej uniknąć nieprzewidzianych sytuacji.

Spis inwentarza

Nie zawsze istnieje możliwość samodzielnego uzyskania informacji czy w spadku znajdują się długi. Nawet przejrzenie dokumentów pozostawionych przez spadkodawcę nie zawsze pozwala na zorientowanie się czy na spadku ciążą jakieś długie. Warto jest decydować się na wystąpienie do sądów w celu wykonania tak zwanego spisu inwentarza. Wykonany przez komornika dokumentów staje się wówczas dowodem dobrej woli spadkobiercy dotyczącej podjęcia wszystkich, możliwych czynności w celu uzyskania wiedzy o istnieniu długu.

Hipoteka na nieruchomości

Jednym z najbardziej niekorzystnych sytuacji jest gdy w spadku dziedziczy się nieruchomość, na której ustanowiona jest hipoteka. Długi hipoteczne są objęte ustawą o księgach wieczystych. Niestety powoduje to sytuację, w której spadkobierca jest odpowiedzialny za taki dług w sposób nieograniczony. Wierzyciel może zatem odzyskać długi z nieruchomości obciążonej hipoteki bez względu na to w jaki sposób spadkobierca przyjął spadek. Zatem zarówno przy przyjęciu spadku w całości jak też przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca odpowiada za dług hipoteczny w sposób nieograniczony. Gdy dług należy do banku może on przejąć nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka. Jeśli nie chce się borykać z długami hipotecznymi w spadku najlepszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku.

Odrzucenie spadku

Na odrzucenie spadku warto się decydować gdy spadek składa się jedynie z długów a nie zawiera żadnych aktywów. Warto również brać pod uwagę, że przy dziedziczeniu spadku z długami, które mają charakter finansowy wierzyciel może dochodzić spłaty zadłużenia nie tylko z odziedziczonego majątku. Wprawdzie za długi odpowiada się jedynie do wartości spadku przy dziedziczeniu automatycznym z dobrodziejstwem inwentarza, ale wierzyciel może domagać się spłaty zadłużenia do wysokości wartości spadku z całego majątku spadkobiercy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.