Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Ubezpieczenie mieszkania – ile to kosztuje?

Ubezpieczenie mieszkania – ile to kosztuje?

Skorzystanie z ubezpieczenia mieszkania pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami. Koszt ubezpieczenia mieszkania może być bardzo różny co oczywiście zależy od wybranego zakresu polisy ubezpieczeniowej. W wielu przypadkach można zdecydować się a podstawowe wersje polis, których koszt nie jest wysoki.

Na rynku ubezpieczeniowym można korzystać zarówno z tanich polis a także bardzo kosztownych. Zanim wybierze się polisę ważne jest zapoznanie się z możliwym do wybrania zakresem ochrony ubezpieczeniowej mieszkania.

Nawet dla tego samego mieszkania można spotkać się z kosztem polisy ubezpieczeniowej, który będzie różnił się cenowo o kilkaset złotych.

Najlepszym rozwiązaniem jest indywidualne dopasowanie wariantu ochrony ubezpieczeniowej. Wymaga to jednak porównania ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych, które działają na krajowym rynku ubezpieczeniowym.

Podstawowy zakres ubezpieczenia

Decydując się na podstawowy zakres ubezpieczenia, który pozwala na zabezpieczenie mieszkania przed standardowymi ryzykami można spodziewać się znalezienia polis ubezpieczeniowych, których koszt nie będzie przekraczał trzystu złotych.

Takie polisy ubezpieczeniowe obejmują najczęściej ubezpieczenie od ognia, zdarzeń losowych, dewastacji, stłuczenia szyb. Jednocześnie takie polisy chronią na wypadek kradzieży z włamaniem a także można korzystać z dodatkowego ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Taka polisa będzie chroniła między innymi przez konsekwencjami zalania mieszkania przez sąsiadów czy pozwala na korzystanie ze wsparcia fachowca przy występowaniu awarii co obejmowane jest polisą home assistance.

Jednak nawet podstawowe ubezpieczenie może znacznie przekraczać pięćset złotych w przypadku najdroższych ofert u niektórych ubezpieczycieli. Wynika to między innymi od lokalizacji mieszkania, ale również od konkretnych ofert firm ubezpieczeniowych. Wybranie odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej, która jest renomowana i gwarantuje sprawną realizację obsługi w przypadku odszkodowań, usuwanie awarii również ma znaczenie.

Doradztwo ubezpieczeniowe

Zamiast samodzielnie szukać ofert ubezpieczeń można zdecydować się na skorzystanie z usług firm doradztwa ubezpieczeniowego. W przypadku niezależnych agentów ubezpieczeniowych można liczyć na zapewnienie uzyskania indywidualnie dopasowanych polis. W wielu przypadkach agenci odpowiednio znając rynek ubezpieczeń są w stanie znaleźć polisy, przy których znacznie łatwiej jest negocjować warunki ubezpieczenia.

Negocjowanie zakresu polisy ubezpieczeniowej pozwala na korzystanie jedynie z takiego zakresu ochrony zapewnianej przez polisę ubezpieczeniową, która jest w pełni dopasowana.

Gdy samodzielnie szuka się odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej ważne jest również decydowanie na wstępne sprawdzenie oraz porównanie ofert na rynku.

Pozwala to na zorientowanie się jakie są przeciętne warunki cenowe oferowane przez firmy ubezpieczeniowe na rynku. Można również zdecydować się na takie polisy, które pozwalają na zapewnienie niższych warunków cenowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.