W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Remont domu – ile kosztuje nowa podłoga?

Remont domu – ile kosztuje nowa podłoga?

Koszt wykonania podłogi w ramach prac wykończeniowych w nowym domu czy mieszkaniu jak też prac remontowych zależy przede wszystkim od wybranych materiałów stosowanych do wykonania podłogi. Postawienie na tańsze materiały pozwala na zapewnienie znacznego ograniczenia łącznych kosztów wykonania podłóg. Jednocześnie materiały wpływają na czas, który firma budowlana musi poświęcić na wykonanie podłogi co znów przekłada się na koszty robocizny.

Na koszty wykonania pokrycia podłogowego największy wpływ na wybór określonego typu materiałów. Jednak ważne jest branie pod uwagę, że poszczególne materiały oferują również odmienną jakość wykonania podłogi a także komfort jej użytkowania.

Postawienie na nieco droższe materiały, ale oferujące większą odporność na zużywanie się czy mechaniczne uszkodzenia pozwala na zapewnienie znacznie dłuższego czasu użytkowania podłogi. W dłuższym okresie czasu pozwala to na uzyskanie oszczędności pomimo większych, jednorazowych wydatków.

Jakie koszty będą wchodziły w wykonanie podłóg?

Na koszt zrealizowania podłóg wpływają między innymi takie rodzaje materiałów jak wykończeniowe, izolacyjne oraz podkłady. Jednocześnie koszty wykonania podłóg to również wszelkie koszty dodatkowe. Do takich kosztów zaliczyć można między innymi te związane z ekspertyzami czy oględzinami. Z większymi kosztami muszą liczyć się osoby, które chcą wykonać wymianę podłóg, gdyż wówczas niezbędne jest wykonanie prac rozbiórkowych.

Przygotowanie prac wykonania podłóg

Zanim podłoga będzie mogła być realizowana niezbędne jest wykonanie oględzin. Nie są to bardzo duże koszty, ale trzeba się z nimi liczyć. W ramach oględzin wykonywany jest również kosztorys, a często techniczna ekspertyza. Jednocześnie przy pracach remontowych niezbędnych do wykonania nowej podłogi trzeba również liczyć się z kosztem prac demontażu. zimowa-pozyczka

Przygotowanie podłoża

Materiały podłogowe nie mogą być położone, gdy nie zostaną wykonane prace polegające na przygotowaniu podłoża. Zakres takich prac może być bardzo różny. Wykonywany może być z jednej strony tradycyjny podkład podłogowy a także realizowane mogą być prace z wykorzystaniem mas szpachlujących, folii izolacyjnych. Największych kosztów można spodziewać się przy realizowaniu ogrzewania podłogowego.

Układanie materiałów podłogowych

W zależności od tego na jakie materiały postawiło się przy realizowaniu posadzek można spodziewać się odmiennych kosztów związanych z ich układaniem. Na mniejsze koszty można liczyć w przypadku decydowania się na podłogi wykonywane z różnych materiałów drewnianych jak parkiety jednowarstwowe czy lite drewno.

Natomiast przy decydowaniu się na bardziej rozbudowane parkiety jak dwuwarstwowe czy trójwarstwowe trzeba spodziewać się nawet dwukrotnie wyższych kosztów. Podobne ceny związane są z układaniem desek podłogowych, które zaliczają się jednych z grubszych pokryć podłogowych. Wysokie ceny związane są również z układaniem płytek ceramicznych. Natomiast na zacnie mniejsze ceny można liczyć przy decydowaniu się na sztuczne wykładziny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.