Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Umowa o dzieło – kiedy ją podpisać?

Umowa o dzieło – kiedy ją podpisać?

Umowy cywilnoprawne jak umowy o dzieło są powszechnie stosowane na rynku pracy. Wynika to między innymi ze znacznie większej elastyczności takich umów w stosunku do umów o pracę, co bywa ważne dla firm z pewnych branż. Jednak nie zawsze możliwe jest zgodne z prawem zastosowanie umowy o dzieło.

Umowy o dzieło to umowy, które są umowami cywilnoprawnymi, a także umowami zaliczanymi do tak zwanych umów rezultatu. Taka umowa ma określony cel, który wyznaczany jest do zrealizowania przez zleceniodawcę i ma być uzyskany przez zleceniobiorcę.

Dla każdej umowy o dzieło właśnie jej rezultat jest kluczowy, gdy określane jest czy taka umowa jest zgodna z prawem. Z tego punktu widzenia rezultat takiej umowy jest przedmiotowo istotny, gdzie jednocześnie ważny jest również nie wynik uzyskany w ramach realizowania umowy o dzieło, ale starania się mające na celu uzyskanie owego wyniku.

Umowa o dzieło a umowa o pracę

Zgodnie ze przepisami prawa pracy umowa o pracę jest umową z mocy prawa. Jeśli jakikolwiek stosunek pracy spełnia przesłanki umowy o pracę wówczas obowiązująca jest umowa o pracę. Jedną z charakterystycznych cech każdej umowy o pracę jest podporządkowanie pracownika pracodawcy, które nie może występować w przypadku umowy o dzieło.

Podporządkowanie pracownika dotyczy między innymi wykonywania pracy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, w czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a także pod nadzorem pracodawcy. Przy umowach o dzieło nie występuje takie podporządkowanie. Dzieło ma być zrealizowane w wyznaczonym czasie zapisanym w umowie, ale zlecający nie może wyznaczać ścisłych godzin wykonania dzieła, co ma miejsce przy realizowaniu pracy w ramach umowy o pracę, gdzie praca realizowana jest w sposób ciągły zgodnie z grafikiem pracy przygotowanym przez pracodawcę.

Jednocześnie w ramach umowy o dzieło nie występuje również podporządkowanie pracownika w zakresie wykonywania pracy pod nadzorem.

Wykonujący dzieło ma obowiązek zapewnić sobie odpowiednie warunki do wykonania pracy, a także materiały czy sprzęt niezbędny do wykonania pracy. Oczywiście zlecający może zapewnić środki finansowe na zakup sprzętu ty materiałów, ale nie jest to obowiązkowe i zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy zawierającymi umowę.

Rezultat umowy o dzieło

Jak wskazują przepisy prawne dotyczące umów o dzieło, a także interpretacje dotyczące stosowania takich umów wynikiem każdej umowy o dzieło musi być rezultat, który pozwala na jego odróżnienie od innych przedmiotów. Wynik realizowania umowy o dzieło musi również być autonomiczny, a także stanowić samodzielny przedmiot obrotu.

Tak określony wynik stosowania umów o dzieło sprawia, że są one stosowanie powszechnie w ramach zawodów artystycznych. Właśnie w takich zawodach można jednoznacznie stwierdzić jakie dzieło powstaje w ramach umowy. Jednocześnie dziełem może być również oprogramowanie, aplikacje telefoniczne czy komputerowe, gdyż po zrealizowaniu takich programów w ramach umowy o dzieło powstaje wynik, który jest samoistny i podlegający obrotowi.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.