Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Umowa o pracę na czas określony a umowa na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas określony a umowa na czas nieokreślony

Dzięki umowie o pracę pracownik otrzymuje odpowiednią ochronę gwarantowaną przez Kodeks pracy. Jednak nie każda umowa tego rodzaju zapewnia ochronę pełną – musimy tutaj wyróżnić dwa rodzaje umów o pracę, a mianowicie umowę na czas określony oraz umowę na czas nieokreślony. Czym różnią się one pomiędzy sobą?

Umowa o pracę na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony są dwoma różnymi umowami i mają inną specyfikę. Jak nietrudno się domyślić, podstawowa różnica zasadza się na czasie trwania tych właśnie umów.

W przypadku umowy na czas określony mamy wyznaczoną datę, dlatego pracujemy w góry wyznaczonym przedziale czasowym. Z kolei umowa o pracę na czas nieokreślony odbywa się już bez wyznaczenia końcowego czasu zakończenia umowy. Jak wpływa to na sytuację pracownika?

Umowa o pracę na czas określony

Jak wspomnieliśmy, w tym przypadku czas pracy jest określony. Musimy jednak wskazać, że pracodawca nie ma prawa do nadużywania takich umów w stosunku do swoich pracowników. Zawieranie umów tego rodzaju regularnie może być uznane za nadużycie, a pracownik może wtedy dochodzić swoich praw w sądzie pracy.

W przypadku umów na czas określony każda trzecia umowa zawarta z tym samym pracodawcą powinna być już umową na czas określony. Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Zatem pracownik nie może pracować przez cały czas na umowę na czas określony i pracodawca po wskazanym czasie musi zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony. Pracodawca nie ma jednak obowiązku przedłużania umowy na czas określony wtedy, gdy zakończy się dany czas wskazany w umowie.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Aktualnie jest to najbardziej korzystna forma zatrudnienia dla pracownika, ponieważ zapewnia mu najszerszą ochronę Kodeksu pracy. Umowa tego rodzaju zawierana jest bezterminowo, dlatego pracownik ma wtedy większą stabilność zatrudnienia.

Pracodawca może zakończyć współpracę z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony tylko na określonych warunkach. Pierwszy przypadek to wypowiedzenie umowy – wtedy zastosowanie ma okres określony czas wypowiedzenia. Drugi przypadek to zwolnienie pracownika dyscyplinarnie – pracodawca może zrobić to tylko w wyznaczonych sytuacjach.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy

• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Podsumowując, zdecydowanie najlepszym sposobem zatrudnienia jest umowa na czas nieokreślony – wtedy możemy także łatwiej otrzymać pożyczki czy kredyty, ponieważ jesteśmy bardziej wiarygodnym klientem dla banku.

Ten wpis znajduje się w kategorii