Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony

Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony

Dzięki umowie o pracę pracownik otrzymuje odpowiednią ochronę gwarantowaną przez Kodeks pracy. Jednak nie każda umowa tego rodzaju zapewnia ochronę pełną – musimy tutaj wyróżnić dwa rodzaje umów o pracę, a mianowicie umowę na czas określony oraz umowę na czas nieokreślony. Czym różnią się one pomiędzy sobą?

Umowa o pracę na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony są dwoma różnymi umowami i mają inną specyfikę. Jak nietrudno się domyślić, podstawowa różnica zasadza się na czasie trwania tych właśnie umów.

W przypadku umowy na czas określony mamy wyznaczoną datę, dlatego pracujemy w góry wyznaczonym przedziale czasowym. Z kolei umowa o pracę na czas nieokreślony odbywa się już bez wyznaczenia końcowego czasu zakończenia umowy. Jak wpływa to na sytuację pracownika?

Umowa o pracę na czas określony

Jak wspomnieliśmy, w tym przypadku czas pracy jest określony. Musimy jednak wskazać, że pracodawca nie ma prawa do nadużywania takich umów w stosunku do swoich pracowników. Zawieranie umów tego rodzaju regularnie może być uznane za nadużycie, a pracownik może wtedy dochodzić swoich praw w sądzie pracy.

W przypadku umów na czas określony każda trzecia umowa zawarta z tym samym pracodawcą powinna być już umową na czas określony. Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. jesienna-pozyczka

Zatem pracownik nie może pracować przez cały czas na umowę na czas określony i pracodawca po wskazanym czasie musi zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony. Pracodawca nie ma jednak obowiązku przedłużania umowy na czas określony wtedy, gdy zakończy się dany czas wskazany w umowie.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Aktualnie jest to najbardziej korzystna forma zatrudnienia dla pracownika, ponieważ zapewnia mu najszerszą ochronę Kodeksu pracy. Umowa tego rodzaju zawierana jest bezterminowo, dlatego pracownik ma wtedy większą stabilność zatrudnienia.

Pracodawca może zakończyć współpracę z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony tylko na określonych warunkach. Pierwszy przypadek to wypowiedzenie umowy – wtedy zastosowanie ma okres określony czas wypowiedzenia. Drugi przypadek to zwolnienie pracownika dyscyplinarnie – pracodawca może zrobić to tylko w wyznaczonych sytuacjach.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy

• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy jesienna-pozyczka

• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Podsumowując, zdecydowanie najlepszym sposobem zatrudnienia jest umowa na czas nieokreślony – wtedy możemy także łatwiej otrzymać pożyczki czy kredyty, ponieważ jesteśmy bardziej wiarygodnym klientem dla banku.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.