Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Wypadek w drodze do pracy i z pracy

Wypadek w drodze do pracy i z pracy

Wypadek w drodze do pracy albo z pracy do domu może przydarzyć się każdemu. W takiej sytuacji pracownik może ubiegać się o otrzymanie odszkodowania. Jednakże, aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie określonych warunków zapisanych w prawie. O czym musimy pamiętać?

Większość z nas dojeżdża do pracy – tylko nieliczni pracują w domu. Do pracy dostajemy się głównie z użyciem własnego samochodu, ale również komunikacji miejskiej, roweru czy też piechotą, gdy nasz zakład pracy znajduje się niedaleko.

Jakie warunki musi spełnić zdarzenie?

Zarówno w drodze do pracy, jak i w drodze z pracy jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo – wypadek może zdarzyć się zarówno z winy innych uczestników ruchu, jak i nas samych. Gdy dochodzi do takiego zdarzenia, warto sprawdzić, czy możemy uzyskać za nie odszkodowanie i inne świadczenia.

Aby można było mówić o wypadku w drodze do pracy, musi on odbyć się wtedy, gdy wybieramy się do pracy, a także wtedy, gdy wracamy z pracy do domu – wtedy mówimy o wypadku w drodze z pracy.

Zdarzenie takie dotyczy przemieszczania się do miejsca albo z miejsca:

• zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych

• innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego

• zwykłego spożywania posiłków

• odbywania nauki lub studiów

Ofiara wypadku powinna także podlegać ubezpieczeniu chorobowemu – dotyczy to świadczeń z ZUS-u, a także konieczne jest udowodnienie odpowiedzialności cywilnoprawnej po stronie osoby odpowiedzialnej za skutki wypadku. Wobec tego musi nastąpić przyczyna zewnętrzna, czyli nie możemy sami spowodować wypadku.

Najkrótsza i nieprzerwana droga – czy zawsze?

Aby zdarzenie zostało zaklasyfikowane jako wypadek w drodze do pracy albo z pracy, droga ta powinna być nieprzerwana oraz najkrótsza. Niemniej jednak ustawa przewiduje w tym przypadku wyjątki. Wskazuje ona, że wtedy, gdy „przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych”, także możemy mówić o wypadku w drodze do pracy albo z pracy.

W związku z tym, nawet wtedy, gdy pracownik przerwał drogę do pracy, na przykład odwoził dziecko do szkoły, albo wybrał inną drogę, która nie jest najkrótsza, ale pozwala na szybszy dojazd, wtedy także mowa o takim wypadku.

Możliwe świadczenia po wypadku:

• zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

• zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do pracy albo z pracy wypłacany przez ZUS

• odszkodowanie, w tym zwrot kosztów leczenia, specjalnej diety, dojazdów osoby poszkodowanej bądź członków rodziny do placówek medycznych, sprawowanej przez inne osoby opieki i pielęgnacji

• renta z tytułu zwiększonych potrzeb, częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej, pogorszenia perspektywy na przyszłość

Zasadniczo ZUS jest w stanie pomóc nam tylko w zakresie wypłaty zasiłku chorobowego. O odszkodowania oraz o renty będziemy musieli zawalczyć z wykorzystaniem kodeksu cywilnego – wtedy konieczne będzie wykazanie odpowiedzialności sprawcy wypadku.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.