Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Zmiana opodatkowania przy wynajmie

Zmiana opodatkowania przy wynajmie

Ministerstwo Finansów wprowadza nowe przepisy dotyczące opodatkowania przy wynajmie mieszkań i domów – od początku 2019 roku podatnicy wynajmujący te nieruchomości mieliby płacić zryczałtowany podatek wynoszący 8,5% tylko wtedy, gdy ich przychody z poprzedniego roku nie będą wyższe ustawowego limitu.

Wynajmowanie mieszkań oraz domów jest dobrym pomysłem na regularne dochody. Wiele osób decyduje się na inwestycję w nieruchomości właśnie w tym celu. Zakupienie nieruchomości w dogodnej lokalizacji pozwala na uzyskanie sporych zysków w konsekwencji nawet kilkudziesięciu lat.

Opodatkowanie wynajmu dzisiaj

Osoby decydujące się na wynajmowanie mieszkań i domów powinny zgodnie z przepisami zgłosić osiągane w ten sposób dochody, które podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym dochody z najmu uzyskane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu według stawek 18% oraz 32% zgodnie ze skalą ustawy o PIT. Planowane są jednak zmiany.

Przychody te mogą być również opodatkowane zgodnie z Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne zryczałtowanym podatkiem zgodnie ze stawką 8,5%. Podatnicy często decydują się na takie rozwiązanie, ponieważ na ogół jest ono dla nich korzystniejsze od PIT, szczególnie w przypadku tych właścicieli nieruchomości, którzy nie osiągają sporych kosztów dotyczących wynajmowanych nieruchomości.

Plany Ministerstwa Finansów

Ministerstwo planuje zabrać możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5% przychodów z tak zwanego najmu prywatnego, czyli prowadzonego poza działalnością gospodarczą tym podatnikom, których przychody z tego tytułu byłyby większe w poprzednim roku od sumy 100 000 złotych. Zamiast niego możliwe byłoby jedynie opodatkowanie 19% podatkiem liniowym.

Propozycja pojawiła się w projekcie ustawy o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiana ta miałaby wejść w życie na początku 2019 roku. W związku z tym o opodatkowaniu ryczałtem najmu prywatnego w 2019 roku decydowałaby suma przychodów osiągnięta w roku 2018.

Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie limitu wynoszącego 100 000 złotych na rok, czyli miesięcznie około 8 333 złotych dla przychodów z najmu, poniżej którego będzie można korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, pozwoli na ograniczenie wykorzystywania tej formy opodatkowania jedynie do podatników, którzy tego typu zarobki traktują jako dodatkowe źródło swoich dochodów.

Warto przy tym wskazać, że nowy limit przychodów w wysokości 100 000 złotych na rok dotyczyć ma łącznie małżonków mających wspólność majątkową.

Warto przy tym zaznaczyć, że zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów średni deklarowany roczny przychód z najmu w 2015 roku wyniósł 18 240 złotych. Na razie nie mamy jednak dokładnych informacji o tym, czy ta zmiana, która podwyższy obciążenia podatkowe dla wielu wynajmujących, wejdzie w życie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.