Alimenty na rzecz byłego małżonka

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Rozwiedziony małżonek, o ile nie ponosi wyłącznej winy za rozkład pożycia, może ubiegać się o alimenty. Kiedy jest do tego uprawniony i ile maksymalnie można dostać? Jak długo trzeba płacić alimenty po rozwodzie? Sprawdź!

Obowiązek alimentacyjny w stosunku do współmałżonka pojawia się w sytuacji, gdy nie ma on możliwości uzyskiwania dochodów pozwalających na życie na podobnym poziomie do tego, które prowadził w trakcie małżeństwa.

Alimenty są zasądzane, gdy jeden z małżonków nie pracował zawodowo lub nie mógł rozwijać się zawodowo ze względu na zajmowanie się dziećmi czy domem, lub jego sytuacja znacznie pogorszyła się w wyniku rozwodu.

Obowiązek alimentacyjny występować może przy różnych orzeczeniach w sprawach rozwodowych. Dotyczyć to może zarówno sytuacji orzeczenia winy jednego ze współmałżonków, jak też orzeczenia rozwodu bez winy jednej ze stron. Najważniejsza jest tu sytuacja materialna tego z małżonków, który ubiega się o przyznanie alimentów.

Dla sądu znaczenie ma to, czy współmałżonek ma możliwości utrzymania się za środki finansowe, które jest w stanie uzyskiwać. Jednocześnie ważne jest również branie pod uwagę sytuacji finansowej współmałżonka, który będzie zobowiązany do płacenia alimentów. Jednak to, jak orzeczony zostanie rozwód będzie miało wpływ na to, jaki obowiązek alimentacyjny będzie obowiązywał współmałżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

Ustalenie niedostatku

Przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego ważne jest w sądzie, by określić między innymi kwalifikacje zawodowe współmałżonka. Mają one znaczenie z punktu widzenia możliwości utrzymania się. Jeśli małżonek nie rozwijał zawodowych umiejętności, czy też nie pracował w zawodzie i ma trudności w znalezieniu pracy wówczas obowiązek alimentacyjny jest ustalany przez sąd.

Do ważnych pojęć w kontekście alimentacyjnych obowiązków zalicza się termin nieusprawiedliwionego niedostatku. Dotyczy to sytuacji, w której sprawdza się sytuację finansową małżonka. Dodatkowo ustalana jest również sytuacja materialna zobowiązanego do płacenia alimentów. Na tej podstawie możliwe jest ustalenie takiej wysokości płaconych alimentów, które są zgodne z zasadami współżycia społecznego. Jednocześnie ustalenie przez sąd obowiązku alimentacyjnego zależy również od tego, jak został orzeczony rozwód. Wpływa to między innymi na czas trwania obowiązku alimentacyjnego.

Jak określany jest niedostatek?

Ustalenie niedostatku jednego z małżonków wymaga oceny sytuacji pod kątem możliwości zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb. Do przyczyn niedostatku zalicza się zajmowanie się przez jednego z małżonków dziećmi, a co za tym idzie, niemożliwość realizowania się zawodowego.

Dotyczy to również braku możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czy podjęcia pracy pozwalającej na uzyskanie dochodów dających utrzymanie. Ustalenie niedostatku odnoszone jest do usprawiedliwionych potrzeb. Takie warunki pozwalają na zapewnienie normalnych warunków bytowania w kontekście zarówno wieku, a także stanu zdrowia. Przy ustalaniu usprawiedliwionego niedostatku ważne jest również branie pod uwagę sytuacji życiowej małżonka po rozwodzie.

Dotyczy to między innymi bycia w nowym związku, gdzie partner w takim związku może zmieniać możliwości zarobkowe i majątkowe. Jednocześnie z punktu widzenia współżycia społecznego nie może występować sytuacja, gdy uprawniony małżonek po rozwodzie znajduje się w lepszej sytuacji od małżonka, który jest zobowiązany do płacenia alimentów.

Orzeczenie rozwodu

Rozwód może być orzeczony za porozumieniem stron. Takie rozwody są znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia, gdyż małżonkowie nie muszą udowadniać winy drugiego współmałżonka. Natomiast inaczej jest w kontekście rozwodów orzeczonych z winy jednego ze współmałżonków. Takie sprawy są trudniejsze do prowadzenia. Jednak rodzaj orzeczonego rozwodu wpływa również na to, jaki rodzaj zobowiązania alimentacyjnego będzie musiał być płacony przez współmałżonka.

Odnosi się to między innymi czasu płacenia alimentów. Przy orzeczeniu rozwodu za porozumieniem stron alimentacyjny obowiązek jest czasowy. Ustalany jest on na pięć lat, ale może być on przedłużony. Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego może być zrealizowane za pośrednictwem sądu. Jednocześnie obowiązek alimentacyjny może być ustalony do końca życia współmałżonka lub ponownego małżeństwa.

Czas trwania alimentów

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego w przypadku ustalenia niedostatku trwa do momentu, aż współmałżonek po rozwodzie nie wejdzie w nowy związek małżeński. Natomiast w przypadku, gdy nie została uznana wina rozkładu pożycia ze strony zobowiązanego do płacenia alimentów małżonka, wówczas okres trwania obowiązku alimentacyjnego rozciąga się jedynie na pięć lat od orzeczenia rozwodu.

Na drodze sądowej można taki okres wydłużyć. Decydując się na rozwód bez orzeczenia winy można zatem korzystać z alimentów wynikających z obowiązku alimentacyjnego przy występowaniu określonych warunków u jednego z małżonków. Wysokość obowiązku alimentacyjnego zawsze ustalana jest przez sąd w kontekście zarówno sytuacji materialnej przez małżonka znajdującego się w niedostatku, jak też w kontekście sytuacji finansowej zobowiązanego do płacenia alimentów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.