Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Rozwiedziony małżonek, o ile nie ponosi wyłącznej winy za rozkład pożycia, może ubiegać się o alimenty. Kiedy jest do tego uprawniony i ile maksymalnie można dostać? Jak długo trzeba płacić alimenty po rozwodzie? Sprawdź!

Obowiązek alimentacyjny w stosunku do współmałżonka pojawia się w sytuacji, gdy nie ma on możliwości uzyskiwania dochodów pozwalających na życie na podobnym poziomie do tego, które prowadził w trakcie małżeństwa.

Alimenty są zasądzane, gdy jeden z małżonków nie pracował zawodowo lub nie mógł rozwijać się zawodowo ze względu na zajmowanie się dziećmi czy domem, lub jego sytuacja znacznie pogorszyła się w wyniku rozwodu.

Obowiązek alimentacyjny występować może przy różnych orzeczeniach w sprawach rozwodowych. Dotyczyć to może zarówno sytuacji orzeczenia winy jednego ze współmałżonków, jak też orzeczenia rozwodu bez winy jednej ze stron. Najważniejsza jest tu sytuacja materialna tego z małżonków, który ubiega się o przyznanie alimentów.

Dla sądu znaczenie ma to, czy współmałżonek ma możliwości utrzymania się za środki finansowe, które jest w stanie uzyskiwać. Jednocześnie ważne jest również branie pod uwagę sytuacji finansowej współmałżonka, który będzie zobowiązany do płacenia alimentów. Jednak to, jak orzeczony zostanie rozwód będzie miało wpływ na to, jaki obowiązek alimentacyjny będzie obowiązywał współmałżonka zobowiązanego do płacenia alimentów. jesienna-pozyczka

Ustalenie niedostatku

Przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego ważne jest w sądzie, by określić między innymi kwalifikacje zawodowe współmałżonka. Mają one znaczenie z punktu widzenia możliwości utrzymania się. Jeśli małżonek nie rozwijał zawodowych umiejętności, czy też nie pracował w zawodzie i ma trudności w znalezieniu pracy wówczas obowiązek alimentacyjny jest ustalany przez sąd.

Do ważnych pojęć w kontekście alimentacyjnych obowiązków zalicza się termin nieusprawiedliwionego niedostatku. Dotyczy to sytuacji, w której sprawdza się sytuację finansową małżonka. Dodatkowo ustalana jest również sytuacja materialna zobowiązanego do płacenia alimentów. Na tej podstawie możliwe jest ustalenie takiej wysokości płaconych alimentów, które są zgodne z zasadami współżycia społecznego. Jednocześnie ustalenie przez sąd obowiązku alimentacyjnego zależy również od tego, jak został orzeczony rozwód. Wpływa to między innymi na czas trwania obowiązku alimentacyjnego.

Jak określany jest niedostatek?

Ustalenie niedostatku jednego z małżonków wymaga oceny sytuacji pod kątem możliwości zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb. Do przyczyn niedostatku zalicza się zajmowanie się przez jednego z małżonków dziećmi, a co za tym idzie, niemożliwość realizowania się zawodowego.

Dotyczy to również braku możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czy podjęcia pracy pozwalającej na uzyskanie dochodów dających utrzymanie. Ustalenie niedostatku odnoszone jest do usprawiedliwionych potrzeb. Takie warunki pozwalają na zapewnienie normalnych warunków bytowania w kontekście zarówno wieku, a także stanu zdrowia. Przy ustalaniu usprawiedliwionego niedostatku ważne jest również branie pod uwagę sytuacji życiowej małżonka po rozwodzie.

Dotyczy to między innymi bycia w nowym związku, gdzie partner w takim związku może zmieniać możliwości zarobkowe i majątkowe. Jednocześnie z punktu widzenia współżycia społecznego nie może występować sytuacja, gdy uprawniony małżonek po rozwodzie znajduje się w lepszej sytuacji od małżonka, który jest zobowiązany do płacenia alimentów.

Orzeczenie rozwodu

Rozwód może być orzeczony za porozumieniem stron. Takie rozwody są znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia, gdyż małżonkowie nie muszą udowadniać winy drugiego współmałżonka. Natomiast inaczej jest w kontekście rozwodów orzeczonych z winy jednego ze współmałżonków. Takie sprawy są trudniejsze do prowadzenia. Jednak rodzaj orzeczonego rozwodu wpływa również na to, jaki rodzaj zobowiązania alimentacyjnego będzie musiał być płacony przez współmałżonka. jesienna-pozyczka

Odnosi się to między innymi czasu płacenia alimentów. Przy orzeczeniu rozwodu za porozumieniem stron alimentacyjny obowiązek jest czasowy. Ustalany jest on na pięć lat, ale może być on przedłużony. Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego może być zrealizowane za pośrednictwem sądu. Jednocześnie obowiązek alimentacyjny może być ustalony do końca życia współmałżonka lub ponownego małżeństwa.

Czas trwania alimentów

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego w przypadku ustalenia niedostatku trwa do momentu, aż współmałżonek po rozwodzie nie wejdzie w nowy związek małżeński. Natomiast w przypadku, gdy nie została uznana wina rozkładu pożycia ze strony zobowiązanego do płacenia alimentów małżonka, wówczas okres trwania obowiązku alimentacyjnego rozciąga się jedynie na pięć lat od orzeczenia rozwodu.

Na drodze sądowej można taki okres wydłużyć. Decydując się na rozwód bez orzeczenia winy można zatem korzystać z alimentów wynikających z obowiązku alimentacyjnego przy występowaniu określonych warunków u jednego z małżonków. Wysokość obowiązku alimentacyjnego zawsze ustalana jest przez sąd w kontekście zarówno sytuacji materialnej przez małżonka znajdującego się w niedostatku, jak też w kontekście sytuacji finansowej zobowiązanego do płacenia alimentów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.