Czy za długi można pójść do więzienia?

Czy za długi można pójść do więzienia?

Za „same” długi nie trafimy do więzienia. Kara pozbawienia wolności nie będzie nam zatem grozić za niespłacone pożyczki czy kredyty. Istnieją jednak sytuacje w których jako niesolidni płatnicy możemy pójść do więzienia za długi

Więzienie za długi – czy to możliwe?

Czy za długi można iść do więzienia? Takie pytanie z pewnością przyszło na myśl niejednemu niesolidnego płatnikowi. Nad tym, czy taki scenariusz jak więzienie za długi jest możliwy, mogły także zastanawiać się osoby, którym to ktoś jest winien pieniądze. A zatem: czy można iść do więzienia za długi? Co do zasady za niespłacone zobowiązania kredytowe czy pożyczkowe nie trafimy za kratki. Są jednak sytuacje związane z naszym majątkiem i zadłużeniem, które mogą sprawić, że zostanie nam wymierzona kara grzywny lub pozbawienia wolności.

Więzienie za długi to najsurowsza sankcja przewidziana w polskim prawie wobec niesolidnych dłużników. Podkreślmy jednak, że stwierdzenie „więzienie za długi”, to spore uproszczenie, bowiem za sam fakt, że ktoś nie spłaca należności, nie można trafić do więzienia. Od tej wydawałoby się prostej reguły istnieją jednak wyjątki, które omawiamy poniżej.

Wyłudzenie pożyczki lub kredytu

Za to, że nie spłaciliśmy kredytu lub pożyczki nie trafimy do więzienia. Możemy jednak zostać pozbawieni wolności wówczas, gdy dopuściliśmy się ich wyłudzenia np. posługując się podrobionym bądź przerobionym dokumentem, przedstawiając sfałszowane zaświadczenie o zarobkach czy w inny sposób poświadczając nieprawdę. Tym samym, chociaż za samo istnienie długu więzienie nam nie grozi, to ustawodawca może wymierzyć nam karę pozbawienia wolności, jeśli w związku z tymi niespłaconymi zobowiązaniami, dopuściliśmy się czynów zabronionych przez prawo.

W sposób jednoznaczny mówi o tym art. 297, ust.1 Kodeksu karnego z którego wynika, że osobie, która dopuściła się wyłudzenia kredytu bądź pożyczki grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Drugą sankcją, której może podlegać osoba, która popełniła oszustwo kredytowe jest ta opisana w art. 286, ust.1 Kodeksu karnego. Wspomniany przepis dotyczy niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem. Za taki czyn Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do lat 8. Podsumujmy ten wątek: za samo posiadanie niespłaconego kredytu czy pożyczki nie grozi nam pozbawienie wolności, ale za wyłudzenie zobowiązania finansowego już tak.

Niepłacenie alimentów

Rodzic, który uporczywie uchyla się od płacenia alimentów np. nie podejmuje pracy zarobkowej, pracuje na czarno, dopuszcza się przestępstwa opisanego w art. 209 Kodeksu karnego (uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego). Takie przestępstwo ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Za niepłacenie alimentów osobie, która się z tego obowiązku nie wywiązuje grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sankcji możemy uniknąć wówczas, gdy uregulujemy cały swój „alimentacyjny dług” w ciągu miesiąca licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Niepłacenie podatków

Do więzienia możemy trafić także wtedy, gdy nie wywiązujemy się z ciążących nas obowiązków podatkowych. Reguluje to art. 54 Kodeksu karnego skarbowego. Niezapłacenie podatku może być traktowane jako dwa różne przestępstwa. Jeśli z płatnością spóźniamy się notorycznie, może nam zostać wymierzona kara grzywny. W sytuacji, w której nasza finansowa niefrasobliwość naraża Skarb Państwa na straty, zostaniemy obciążeni grzywną i możemy trafić do więzienia. Czym zatem jest działanie na szkodę Skarbu Państwa? Za takie działanie uznaje się m.in. niezłożenie deklaracji podatkowej (przypomnijmy, że z tego obowiązku zwolnione są wyłącznie osoby, które w ogóle nie osiągnęły dochodu) lub celowe zaniżanie swoich zarobków w celu zapłacenia mniejszego podatku.

Nieuregulowanie grzywny

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że tak jak za długi do więzienia nie trafimy, tak możemy zostać pozbawieni wolności za…niezapłaconą grzywnę. Mówi o tym art. 25 Kodeksu wykroczeń. Na szczęście nie dzieje się to od razu.

Jeśli nie zapłacimy grzywny w wymaganym na to terminie, sąd będzie dochodził jej spłaty na drodze egzekucji komorniczej. W sytuacji, w której nie będziemy mieli z czego zapłacić grzywny (o tym, ile z pensji może zabrać nam komornik i jakie są kwoty wolne od zajęcia pisaliśmy TUTAJ), zostanie nam zaproponowana kara zastępcza. Może to być zamiana grzywny na prace społeczne (dotyczy to tych dłużników, których grzywna wynosi więcej niż 500 zł), zastępcza kara pozbawienia wolności (do 12 miesięcy) lub zastępcza kara aresztu (do 30 dni).

Chociaż teoretycznie za niezapłaconą grzywnę można trafić za kratki, to w praktyce, jest to środek ostateczny. Oznacza to, że kara pozbawienia wolności stosowana jest dopiero wówczas, gdy wobec dłużnika wyczerpane zostały wszystkie polubowne metody rozwiązania sporu. Warto wiedzieć, że kara pozbawienia wolności „zwalnia” w tym przypadku dłużnika z konieczności spłaty zobowiązania (jego dług zostaje anulowany).

Wyzbycie się majątku

Zgodnie z art. 300 ust. 2 Kodeksu karnego dłużnik, który utrudnia egzekucję komorniczą np. poprzez zatajenie posiadanego majątku czy wyzbywanie się go, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W świetle omawianego przepisu tym, czego dłużnik nie może zrobić z posiadanym majątkiem jest nie tylko ukrywanie i wyzbywanie się go, lecz także usuwanie, zbywanie, darowanie, niszczenie albo celowe uszkadzanie go. Co istotne, zakaz ten dotyczy „tylko” tych składników majątku dłużnika, które już zostały zajęte przez komornika lub które są tym zajęciem zagrożone.

Jeśli masz długi i przyszło Ci do głowy pospieszne przepisane posiadanych dóbr na członków rodziny, to zdecydowanie to odradzamy. Takie działanie to przestępstwo! Karalne jest także wywożenie swojego majątku lub tych jego składników, z których może być prowadzona egzekucja komornicza. Odpowiednie sankcje Kodeks karny przewiduje także wtedy, gdy ukrywamy przed komornikiem swoje wynagrodzenie, zaniżamy je lub pracujemy na czarno.

Czy za długi można iść do więzienia? Podsumowanie

Chociaż odpowiedź na pytanie czy za długi można iść do więzienia brzmi przecząco, to podkreślmy, że zaciągnięte zobowiązania zawsze należy spłacać. Zamiast zastanawiać się nad tym czy grozi nam więzienie za długi lepiej skontaktować się z bankiem, firmą pożyczkową czy innymi wierzycielem i ustalić harmonogram spłaty.

Wedle obowiązujących przepisów same długi nie są wystarczającą podstawą do tego, by trafić za kratki. Nie mogą być zatem bezpośrednią przyczyną tego, że pójdziemy do więzienia. Jednak osoby, które dopuściły się oszustwa finansowego, które ukrywają swój majątek przed komornikiem lub uchylają się od płacenia alimentów, mogą zostać skazane na karę pozbawienia wolności.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.