Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Przeniesienie kredytu na inną nieruchomość

Przeniesienie kredytu na inną nieruchomość

Kilka lat temu zaciągnąłeś kredyt hipoteczny, a teraz zastanawiasz się, czy przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość jest możliwe? Od strony formalnej jest to dozwolone, przy czym na tę operację zgodę musi wyrazić bank. Sprawdź, jak krok po kroku przenieść kredyt hipoteczny na inną nieruchomość.

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość – prawo i charakterystyka

Obowiązujące aktualnie przepisy dopuszczają zarówno cesję kredytu na inną osobę, jak i nieruchomość. W każdym przypadku decydujące zdanie w kwestii tego, czy dojdzie do przeniesienia kredytu hipotecznego na inną nieruchomość, czy też osobę, ma bank. To on jako podmiot, który udzielił kredytu, musi określić, czy taka modyfikacja warunków kredytu nie będzie wiązała się ze zwiększonym ryzykiem, czyli nie dojdzie do naruszenia interesów banku.

Na czym polega przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość? Jak sama nazwa wskazuje, kredyt hipoteczny jest zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości. Przeniesienie kredytu z jednej nieruchomości na drugą sprowadza się do wykreślenia wpisu w księdze wieczystej pierwotnego zabezpieczenia (pierwszej nieruchomości) i ustanowienia hipoteki na innej, np. nabywanej nieruchomości.

Ponieważ prawo dopuszcza przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość, to większość banków wypracowała w tym zakresie własne procedury. Dzięki temu klienci poszczególnych banków mogą liczyć na szybkie dopełnienie formalności.

Kiedy najczęściej ma miejsce przeniesienie kredytu hipotecznego?

Dla kredytu hipotecznego charakterystyczny jest długi okres spłaty – do rzadkości nie należą kredyty zaciągane na 25 czy 30 lat. W tym czasie może dojść do wielu zmian w życiu kredytobiorcy. Najczęściej przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość ma miejsce wówczas, gdy osoba, która zaciągnęła zobowiązanie: jesienna-pozyczka

 • założyła rodzinę i w związku z tym jej potrzeby mieszkaniowe uległy zmianie – chce ona zakupić nieruchomość o większym metrażu,
 • odziedziczyła nieruchomość i w planach ma zbycie nieruchomości, na którą zaciągnęła kredyt – przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość może być wówczas postrzegane jako szansa na szybsze znalezienie kupca,
 • ze względów rodzinnych lub zawodowych planuje wyprowadzkę do innego miasta, gdzie chce zakupić nowe mieszkanie.

W każdym z opisanych wyżej przypadków przeniesienie kredytu hipotecznego może okazać się uzasadnione ze względów ekonomicznych. Dla większości banków powód ma jednak drugorzędne znaczenie – pozytywna decyzja banku zależy głównie od tego, czy klient spełni wszystkie wymagane warunki.

Czy bank zawsze musi zgodzić się na przeniesienie kredytu hipotecznego? Niekoniecznie. Z pewnością nie zgodzi się na taki krok, gdy nieruchomość, która ma być nowym zabezpieczeniem, będzie miała niższą wartość niż aktualnie uwzględniona w umowie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przenieść kredyt hipoteczny na inną nieruchomość?

Jak już wspomniano, przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość, jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody przez bank. Jakie warunki musi spełnić kredytobiorca zainteresowany tym rozwiązaniem? W dużej mierze zależy to od polityki banku. Najczęściej banki od swoich klientów wymagają:

 • złożenia dyspozycji zmiany warunków kredytowania – prościej mówiąc, wniosku o przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość,
 • zlecenia niezależnemu rzeczoznawcy majątkowemu wyceny nieruchomości, na którą ma zostać przeniesiony kredyt hipoteczny – jest to niezbędne do oceny, czy zabezpieczy ona interesy banku,
 • dostarczenia dokumentów nieruchomości, na którą ma odbyć się przeniesienie kredytu hipotecznego – dokumenty te musi przeanalizować dział prawny banku.

Niektóre banki ponownie badają zdolność kredytową klienta. Nie jest to jednak regułą. Jeżeli wartość nieruchomości, na którą ma nastąpić przeniesienie kredytu hipotecznego, jest wyższa od pierwotnego zabezpieczenia, to bardzo możliwe, że bank zrezygnuje z badania zdolności kredytowej na nowo.

Kiedy bank na pewno powtórnie zbada zdolność kredytową klienta? Nie jest to wykluczone w sytuacji, gdy nowa nieruchomość mająca być zabezpieczeniem kredytu będzie niższej wartości niż pierwotne zabezpieczenie. Również wówczas, gdy kredytobiorcy np. urodziło się dziecko, określenie zdolności kredytowej klienta będzie zasadne.

Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość krok po kroku

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość wiąże się z formalnościami. Jak sfinalizować zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu hipotecznego? Oto kroki, jakie czekają kredytobiorcę: jesienna-pozyczka

 1. Złożenie przez kredytobiorcę wniosku o przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość.
 2. Dostarczenie przez klienta wszystkich niezbędnych dokumentów, które wskaże pracownik banku.
 3. Analiza zdolności kredytowej klienta (niektóre banki pomijają ten krok).
 4. Wydanie przez bank decyzji o tym, czy przeniesienie kredytu hipotecznego będzie możliwe.
 5. Podpisanie przez kredytobiorcę i upoważnionego pracownika banku aneksu do umowy kredytowej.

Formalności związanych z przeniesieniem kredytu hipotecznego na inną nieruchomość nie ma wiele. Uwagę warto przy tym zwrócić na koszty. To kredytobiorca zostanie obciążony wszystkimi opłatami. Ile kosztuje przeniesienie kredytu hipotecznego na inne mieszkanie czy dom? Kredytobiorca najczęściej musi pokryć koszt sporządzenia operatu szacunkowego (600-1000 zł) oraz sporządzenia aneksu do umowy kredytowej (200-300 zł).

Mimo wiążących się z przeniesieniem kredytu wydatków procedura ta może okazać się niezbędna. Warto zatem pamiętać, że jest ona prawnie dopuszczalna.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.