Przeniesienie kredytu na inną nieruchomość

Przeniesienie kredytu na inną nieruchomość

Kilka lat temu zaciągnąłeś kredyt hipoteczny, a teraz zastanawiasz się, czy przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość jest możliwe? Od strony formalnej jest to dozwolone, przy czym na tę operację zgodę musi wyrazić bank. Sprawdź, jak krok po kroku przenieść kredyt hipoteczny na inną nieruchomość.

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość – prawo i charakterystyka

Obowiązujące aktualnie przepisy dopuszczają zarówno cesję kredytu na inną osobę, jak i nieruchomość. W każdym przypadku decydujące zdanie w kwestii tego, czy dojdzie do przeniesienia kredytu hipotecznego na inną nieruchomość, czy też osobę, ma bank. To on jako podmiot, który udzielił kredytu, musi określić, czy taka modyfikacja warunków kredytu nie będzie wiązała się ze zwiększonym ryzykiem, czyli nie dojdzie do naruszenia interesów banku.

Na czym polega przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość? Jak sama nazwa wskazuje, kredyt hipoteczny jest zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości. Przeniesienie kredytu z jednej nieruchomości na drugą sprowadza się do wykreślenia wpisu w księdze wieczystej pierwotnego zabezpieczenia (pierwszej nieruchomości) i ustanowienia hipoteki na innej, np. nabywanej nieruchomości.

Ponieważ prawo dopuszcza przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość, to większość banków wypracowała w tym zakresie własne procedury. Dzięki temu klienci poszczególnych banków mogą liczyć na szybkie dopełnienie formalności.

Kiedy najczęściej ma miejsce przeniesienie kredytu hipotecznego?

Dla kredytu hipotecznego charakterystyczny jest długi okres spłaty – do rzadkości nie należą kredyty zaciągane na 25 czy 30 lat. W tym czasie może dojść do wielu zmian w życiu kredytobiorcy. Najczęściej przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość ma miejsce wówczas, gdy osoba, która zaciągnęła zobowiązanie:

 • założyła rodzinę i w związku z tym jej potrzeby mieszkaniowe uległy zmianie – chce ona zakupić nieruchomość o większym metrażu,
 • odziedziczyła nieruchomość i w planach ma zbycie nieruchomości, na którą zaciągnęła kredyt – przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość może być wówczas postrzegane jako szansa na szybsze znalezienie kupca,
 • ze względów rodzinnych lub zawodowych planuje wyprowadzkę do innego miasta, gdzie chce zakupić nowe mieszkanie.

W każdym z opisanych wyżej przypadków przeniesienie kredytu hipotecznego może okazać się uzasadnione ze względów ekonomicznych. Dla większości banków powód ma jednak drugorzędne znaczenie – pozytywna decyzja banku zależy głównie od tego, czy klient spełni wszystkie wymagane warunki.

Czy bank zawsze musi zgodzić się na przeniesienie kredytu hipotecznego? Niekoniecznie. Z pewnością nie zgodzi się na taki krok, gdy nieruchomość, która ma być nowym zabezpieczeniem, będzie miała niższą wartość niż aktualnie uwzględniona w umowie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przenieść kredyt hipoteczny na inną nieruchomość?

Jak już wspomniano, przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość, jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody przez bank. Jakie warunki musi spełnić kredytobiorca zainteresowany tym rozwiązaniem? W dużej mierze zależy to od polityki banku. Najczęściej banki od swoich klientów wymagają:

 • złożenia dyspozycji zmiany warunków kredytowania – prościej mówiąc, wniosku o przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość,
 • zlecenia niezależnemu rzeczoznawcy majątkowemu wyceny nieruchomości, na którą ma zostać przeniesiony kredyt hipoteczny – jest to niezbędne do oceny, czy zabezpieczy ona interesy banku,
 • dostarczenia dokumentów nieruchomości, na którą ma odbyć się przeniesienie kredytu hipotecznego – dokumenty te musi przeanalizować dział prawny banku.

Niektóre banki ponownie badają zdolność kredytową klienta. Nie jest to jednak regułą. Jeżeli wartość nieruchomości, na którą ma nastąpić przeniesienie kredytu hipotecznego, jest wyższa od pierwotnego zabezpieczenia, to bardzo możliwe, że bank zrezygnuje z badania zdolności kredytowej na nowo.

Kiedy bank na pewno powtórnie zbada zdolność kredytową klienta? Nie jest to wykluczone w sytuacji, gdy nowa nieruchomość mająca być zabezpieczeniem kredytu będzie niższej wartości niż pierwotne zabezpieczenie. Również wówczas, gdy kredytobiorcy np. urodziło się dziecko, określenie zdolności kredytowej klienta będzie zasadne.

Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość krok po kroku

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość wiąże się z formalnościami. Jak sfinalizować zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu hipotecznego? Oto kroki, jakie czekają kredytobiorcę:

 1. Złożenie przez kredytobiorcę wniosku o przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość.
 2. Dostarczenie przez klienta wszystkich niezbędnych dokumentów, które wskaże pracownik banku.
 3. Analiza zdolności kredytowej klienta (niektóre banki pomijają ten krok).
 4. Wydanie przez bank decyzji o tym, czy przeniesienie kredytu hipotecznego będzie możliwe.
 5. Podpisanie przez kredytobiorcę i upoważnionego pracownika banku aneksu do umowy kredytowej.

Formalności związanych z przeniesieniem kredytu hipotecznego na inną nieruchomość nie ma wiele. Uwagę warto przy tym zwrócić na koszty. To kredytobiorca zostanie obciążony wszystkimi opłatami. Ile kosztuje przeniesienie kredytu hipotecznego na inne mieszkanie czy dom? Kredytobiorca najczęściej musi pokryć koszt sporządzenia operatu szacunkowego (600-1000 zł) oraz sporządzenia aneksu do umowy kredytowej (200-300 zł).

Mimo wiążących się z przeniesieniem kredytu wydatków procedura ta może okazać się niezbędna. Warto zatem pamiętać, że jest ona prawnie dopuszczalna.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.