Wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem

Wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem

Wezwanie do zapłaty to jedna z pokojowych metod windykacji. Bez konieczności angażowania firmy windykacyjnej możesz spróbować odzyskać przeterminowaną płatność, z którą zalega Ci kontrahent. Zobacz, jak prawidłowo przygotować wezwanie do zapłaty

Jeśli od terminu zapłaty minął krótki czas albo z daną osobą jesteście w dobrych relacjach, to nie ma sensu przekazywać sprawy windykatorom. Warto jednak jak najszybciej przygotować wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty: podstawa prawna

Wezwanie do zapłaty to pismo, które kierujesz do firmy czy osoby fizycznej, która z jakiegoś powodu spóźnia się ze spłatą należności na Twoją rzecz. Celem takiego pisma jest skłonienie dłużnika do wywiązania się z umowy i oddania Twoich pieniędzy. To często pierwszy krok postępowania w przypadku nierzetelnego płatnika. Co ważne, wysłanie wezwania do zapłaty jest darmowe i można przygotować je samemu. Dzięki temu nie musisz ponosić kosztów sądowych.

Podstawą prawną przedsądowego wezwania do zapłaty jest art. 455 Kodeksu cywilnego, który mówi, że jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Oznacza to, że Ty, czyli wierzyciel ma prawo wezwać dłużnika do zapłaty, jeżeli termin płatności już minął. A z kolei dłużnik musi to zrobić niezwłocznie po otrzymaniu pisma. wiosenna-pozyczka

Wezwanie do zapłaty – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Można wysłać trzy wezwania do zapłaty: wezwanie do zapłaty, przedsądowe wezwanie do zapłaty i ostateczne wezwanie do zapłaty. Oczywiście kolejne pismo przygotowujesz i przesyłasz, tylko pod warunkiem, jeśli dłużnik nie zapłacił Ci w terminie wskazanym w danym wezwaniu.

Wezwanie do zapłaty to dokument, w którym powinieneś wskazać, że dłużnik zalega Ci z płatnościami i napisać, ile ma do zapłacenia, na jakiego rzecz podmiotu oraz kiedy minął termin płatności, oraz na kiedy wyznaczasz mu kolejny. Taka forma będzie skuteczna, jeśli druga strona umowy po prostu zapomniała o uregulowaniu należności albo przez krótki czas nie miała na to środków.

Gdy dłużnik nie wywiąże się z terminu, który wskazałeś w wezwaniu do zapłaty, możesz przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty. Wskazujesz w nim, że jeśli dłużnik nie zapłaci w kolejnym, wyznaczonym przez Ciebie terminie, to sprawa trafi do sądu. Oczywiście gdy dojdzie do postępowania, to będziesz musiał ponieść koszty sądowe. Warto jednak zdecydować się na ten wydatek, aby odzyskać swoje pieniądze.

Gdy wyżej opisane dokumenty nie wystarczą i nie uda się wyegzekwować spłaty długu, to pozostaje Ci ostateczne wezwanie do zapłaty. Jeśli takie pismo skierujesz do nierzetelnego płatnika, to jest to dla niego ostatnia szansa, aby sprawę załatwić polubownie. Brak odpowiedzi albo brak zgody na współpracę będzie skutkował tym, że sprawa automatycznie trafi do sądu. Od tego nie da się już uciec, a sprawę pomiędzy stronami będzie rozwiązana w toku procesu. Po wydaniu wyroku sąd kieruje do dłużnika sądowe wezwanie do zapłaty. Jeśli nie zastosuje się on do nakazów ujętych w wezwaniu, to jego majątek zostanie poddany egzekucji komorniczej.

Wielu dłużników się tego boi i podejmuje wszelkie kroki, aby sprawę długu załatwić polubownie. Status dłużnika, który ma przeterminowane płatności, zamyka bowiem wiele dróg związanych z uzyskaniem dodatkowego wsparcia finansowego. Nie można wziąć pożyczki, ani kredytu, samochodu w leasing ani podpisać umowy na internet czy abonament telefoniczny.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wzór wezwania do zapłaty – taki dokument, zawierający obowiązujące wytyczne nie istnieje. Oznacza to, że możesz pismo skonstruować w dowolny sposób, ale musisz pamiętać, aby zawrzeć w nim następujące informacje: wiosenna-pozyczka

 • miejscowość i data sporządzenia wezwania,
 • nazwa i adres wierzyciela, czyli Twój,
 • nazwa i adres dłużnika,
 • termin na zapłatę liczony od dnia dostarczenia wezwania,
 • kwota zadłużenia,
 • należne odsetki,
 • spis dowodów płatności (faktur), z których wynika konieczność zapłaty,
 • nazwa banku i numer konta, na które mają być przelane pieniądze,
 • uzasadnienie pisma,
 • wskazanie, czy jest to wezwanie do zapłaty, przedsądowe wezwanie do zapłaty czy ostateczne wezwanie do zapłaty,
 • informację o rozłożeniu zadłużenia na raty (jeśli dopuszczasz taką możliwość),
 • podpis wierzyciela, czyli Twój lub osoby, która Cię reprezentuje.

Przykładowy wzór, jak może wyglądać wezwanie do zapłaty, zamieszczamy poniżej.

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV - co zrobić

Jeśli z kolei Ty znajdziesz w swojej skrzynce wezwanie do zapłaty abonamentu RTV, to możesz zastanawiać się, co wtedy należy zrobić. Obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego ma każda osoba, która posiada radio lub telewizor, nie ukończyła 75. roku życia, nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, nie otrzymuje renty socjalnej lub zasiłku albo jest bezrobotna, głuchoniema, niedowidząca lub jest kombatantem.

Jeśli masz taki odbiornik, a powyższe wyjątki Cię nie dotyczą, to trzeba co roku płacić abonament za zarejestrowany sprzęt.

Co możesz zrobić, jeśli otrzymasz wezwanie do zapłaty? Oczywiście najprościej od razu uregulować zadłużenie, ale jeśli nie masz takich możliwości finansowych, to możesz zwrócić się do Departamentu Budżetu i Finansów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie, aby należność została Ci rozłożona na raty.

Od wezwania możesz się także odwołać, jeśli nie masz zarejestrowanego odbiornika albo należysz do grupy, która jest zwolniona z obowiązku opłacania abonamentu. Wtedy oczywiście Twój dług zostanie umorzony.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.