W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Ubezpieczenie a samobójstwo pożyczkobiorcy

Ubezpieczenie a samobójstwo pożyczkobiorcy

Gdy zaciągamy pożyczkę lub kredyt, nierzadko mamy możliwość dokupienia ubezpieczenia na życie. Czasami zdarza się, że zawarcie umowy polisy jest warunkiem skorzystania z oferty. Zadaniem ubezpieczenia jest ochrona pożyczkobiorcy i także pożyczkodawcy w sytuacji, gdy ten pierwszy nie będzie w stanie spłacić swojego zobowiązania. Czy jednak ochrona ubezpieczeniowa zadziała wtedy, gdy pożyczkobiorca popełnił samobójstwo?

Wprawdzie w Polsce nie prowadzi się żadnych statystyk dotyczących tego, z jakich powodów popełniane są samobójstwa, to jednak wielu z nas spotkało się z przypadkami, że powodem targnięcia się na własne życie była sytuacja finansowa.

Myśli samobójcze mogą pojawić się wtedy, gdy zaczynają się problemy ze spłatą zadłużenia, dochodzi do zajęcia komorniczego, utraty mieszkania. Wiele osób traci wtedy swój sens życia, majątek, na który pracowali przez lata. Niektórzy dochodzą do wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest popełnienie samobójstwa.

Przed czym chroni nas ubezpieczenie pożyczki?

Polisy dostępne w bankach wraz z pożyczkami i kredytami to zwykle polisy na życie. Są one skonstruowane tak, że pozwalają na czasowe lub stałe spłacanie zobowiązania wynikającego z pożyczki czy kredytu przy wystąpieniu określonych okoliczności. Zwykle ubezpieczenie zadziała wtedy, gdy stracimy pracę, będziemy mieli wypadek czy zachorujemy i nie będziemy w stanie spłacać zadłużenia, także w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoje indywidualne warunki umowy i może okazać się, że będą one włączać wszystkich przyczyn choroby, wypadku czy śmierci pożyczkobiorcy.

Samobójstwo jest szczególnym przypadkiem, który przez towarzystwa ubezpieczeniowe interpretowany jest na różne sposoby. Aby dowiedzieć się, czy możliwe będzie wypłacenie odszkodowania w celu pokrycia zobowiązania w takiej sytuacji, musimy zagłębić się w warunki umowy, a dokładnie tak zwane wyłączenia od odpowiedzialności. Wyłączenia te dotyczą przypadków, gdy ubezpieczyciel nie musi wypłacić odszkodowania. zimowa-pozyczka

Kiedy dostępne jest odszkodowanie przy samobójstwie?

W większości umów ubezpieczenia pożyczki czy kredytu znajdziemy zapis, że wyłączenie od odpowiedzialności stosuje się w przypadku samobójstwa lub próby samobójstwa w okresie dwóch pierwszych lat od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Zapis ten wynika z Kodeksy cywilnego (art. 833), w którym znajdziemy następującą informację „Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy”.

Warto jednak wskazać, że firmy ubezpieczeniowe często starają się zrobić wszystko, aby w takiej sytuacji nie wypłacić odszkodowania, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o wysokie kwoty, na przykład przy kredycie hipotecznym. Wówczas konieczne jest skontaktowanie się z dobrym prawnikiem, który będzie mógł pomóc w tej trudnej sprawie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.